SQLite

Artifact [c8ec20a1]
Login

Artifact c8ec20a1ca161d5635a4f19c2a4efec2e006e19a8a61f272bf6bce1c80ab7436:


   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  245
  246
  247
  248
  249
  250
  251
  252
  253
  254
  255
  256
  257
  258
  259
  260
  261
  262
  263
  264
  265
  266
  267
  268
  269
  270
  271
  272
  273
  274
  275
  276
  277
  278
  279
  280
  281
  282
  283
  284
  285
  286
  287
  288
  289
  290
  291
  292
  293
  294
  295
  296
  297
  298
  299
  300
  301
  302
  303
  304
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  316
  317
  318
  319
  320
  321
  322
  323
  324
  325
  326
  327
  328
  329
  330
  331
  332
  333
  334
  335
  336
  337
  338
  339
  340
  341
  342
  343
  344
  345
  346
  347
  348
  349
  350
  351
  352
  353
  354
  355
  356
  357
  358
  359
  360
  361
  362
  363
  364
  365
  366
  367
  368
  369
  370
  371
  372
  373
  374
  375
  376
  377
  378
  379
  380
  381
  382
  383
  384
  385
  386
  387
  388
  389
  390
  391
  392
  393
  394
  395
  396
  397
  398
  399
  400
  401
  402
  403
  404
  405
  406
  407
  408
  409
  410
  411
  412
  413
  414
  415
  416
  417
  418
  419
  420
  421
  422
  423
  424
  425
  426
  427
  428
  429
  430
  431
  432
  433
  434
  435
  436
  437
  438
  439
  440
  441
  442
  443
  444
  445
  446
  447
  448
  449
  450
  451
  452
  453
  454
  455
  456
  457
  458
  459
  460
  461
  462
  463
  464
  465
  466
  467
  468
  469
  470
  471
  472
  473
  474
  475
  476
  477
  478
  479
  480
  481
  482
  483
  484
  485
  486
  487
  488
  489
  490
  491
  492
  493
  494
  495
  496
  497
  498
  499
  500
  501
  502
  503
  504
  505
  506
  507
  508
  509
  510
  511
  512
  513
  514
  515
  516
  517
  518
  519
  520
  521
  522
  523
  524
  525
  526
  527
  528
  529
  530
  531
  532
  533
  534
  535
  536
  537
  538
  539
  540
  541
  542
  543
  544
  545
  546
  547
  548
  549
  550
  551
  552
  553
  554
  555
  556
  557
  558
  559
  560
  561
  562
  563
  564
  565
  566
  567
  568
  569
  570
  571
  572
  573
  574
  575
  576
  577
  578
  579
  580
  581
  582
  583
  584
  585
  586
  587
  588
  589
  590
  591
  592
  593
  594
  595
  596
  597
  598
  599
  600
  601
  602
  603
  604
  605
  606
  607
  608
  609
  610
  611
  612
  613
  614
  615
  616
  617
  618
  619
  620
  621
  622
  623
  624
  625
  626
  627
  628
  629
  630
  631
  632
  633
  634
  635
  636
  637
  638
  639
  640
  641
  642
  643
  644
  645
  646
  647
  648
  649
  650
  651
  652
  653
  654
  655
  656
  657
  658
  659
  660
  661
  662
  663
  664
  665
  666
  667
  668
  669
  670
  671
  672
  673
  674
  675
  676
  677
  678
  679
  680
  681
  682
  683
  684
  685
  686
  687
  688
  689
  690
  691
  692
  693
  694
  695
  696
  697
  698
  699
  700
  701
  702
  703
  704
  705
  706
  707
  708
  709
  710
  711
  712
  713
  714
  715
  716
  717
  718
  719
  720
  721
  722
  723
  724
  725
  726
  727
  728
  729
  730
  731
  732
  733
  734
  735
  736
  737
  738
  739
  740
  741
  742
  743
  744
  745
  746
  747
  748
  749
  750
  751
  752
  753
  754
  755
  756
  757
  758
  759
  760
  761
  762
  763
  764
  765
  766
  767
  768
  769
  770
  771
  772
  773
  774
  775
  776
  777
  778
  779
  780
  781
  782
  783
  784
  785
  786
  787
  788
  789
  790
  791
  792
  793
  794
  795
  796
  797
  798
  799
  800
  801
  802
  803
  804
  805
  806
  807
  808
  809
  810
  811
  812
  813
  814
  815
  816
  817
  818
  819
  820
  821
  822
  823
  824
  825
  826
  827
  828
  829
  830
  831
  832
  833
  834
  835
  836
  837
  838
  839
  840
  841
  842
  843
  844
  845
  846
  847
  848
  849
  850
  851
  852
  853
  854
  855
  856
  857
  858
  859
  860
  861
  862
  863
  864
  865
  866
  867
  868
  869
  870
  871
  872
  873
  874
  875
  876
  877
  878
  879
  880
  881
  882
  883
  884
  885
  886
  887
  888
  889
  890
  891
  892
  893
  894
  895
  896
  897
  898
  899
  900
  901
  902
  903
  904
  905
  906
  907
  908
  909
  910
  911
  912
  913
  914
  915
  916
  917
  918
  919
  920
  921
  922
  923
  924
  925
  926
  927
  928
  929
  930
  931
  932
  933
  934
  935
  936
  937
  938
  939
  940
  941
  942
  943
  944
  945
  946
  947
  948
  949
  950
  951
  952
  953
  954
  955
  956
  957
  958
  959
  960
  961
  962
  963
  964
  965
  966
  967
  968
  969
  970
  971
  972
  973
  974
  975
  976
  977
  978
  979
  980
  981
  982
  983
  984
  985
  986
  987
  988
  989
  990
  991
  992
  993
  994
  995
  996
  997
  998
  999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502
 1503
 1504
 1505
 1506
 1507
 1508
 1509
 1510
 1511
 1512
 1513
 1514
 1515
 1516
 1517
 1518
 1519
 1520
 1521
 1522
 1523
 1524
 1525
 1526
 1527
 1528
 1529
 1530
 1531
 1532
 1533
 1534
 1535
 1536
 1537
 1538
 1539
 1540
 1541
 1542
 1543
 1544
 1545
 1546
 1547
 1548
 1549
 1550
 1551
 1552
 1553
 1554
 1555
 1556
 1557
 1558
 1559
 1560
 1561
 1562
 1563
 1564
 1565
 1566
 1567
 1568
 1569
 1570
 1571
 1572
 1573
 1574
 1575
 1576
 1577
 1578
 1579
 1580
 1581
 1582
 1583
 1584
 1585
 1586
 1587
 1588
 1589
 1590
 1591
 1592
 1593
 1594
 1595
 1596
 1597
 1598
 1599
 1600
 1601
 1602
 1603
 1604
 1605
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 1611
 1612
 1613
 1614
 1615
 1616
 1617
 1618
 1619
 1620
 1621
 1622
 1623
 1624
 1625
 1626
 1627
 1628
 1629
 1630
 1631
 1632
 1633
 1634
 1635
 1636
 1637
 1638
 1639
 1640
 1641
 1642
 1643
 1644
 1645
 1646
 1647
 1648
 1649
 1650
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660
 1661
 1662
 1663
 1664
 1665
 1666
 1667
 1668
 1669
 1670
 1671
 1672
 1673
 1674
 1675
 1676
 1677
 1678
 1679
 1680
 1681
 1682
 1683
 1684
 1685
 1686
 1687
 1688
 1689
 1690
 1691
 1692
 1693
 1694
 1695
 1696
 1697
 1698
 1699
 1700
 1701
 1702
 1703
 1704
 1705
 1706
 1707
 1708
 1709
 1710
 1711
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1718
 1719
 1720
 1721
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465
 2466
 2467
 2468
 2469
 2470
 2471
 2472
 2473
 2474
 2475
 2476
 2477
 2478
 2479
 2480
 2481
 2482
 2483
 2484
 2485
 2486
 2487
 2488
 2489
 2490
 2491
 2492
 2493
 2494
 2495
 2496
 2497
 2498
 2499
 2500
 2501
 2502
 2503
 2504
 2505
 2506
 2507
 2508
 2509
 2510
 2511
 2512
 2513
 2514
 2515
 2516
 2517
 2518
 2519
 2520
 2521
 2522
 2523
 2524
 2525
 2526
 2527
 2528
 2529
 2530
 2531
 2532
 2533
 2534
 2535
 2536
 2537
 2538
 2539
 2540
 2541
 2542
 2543
 2544
 2545
 2546
 2547
 2548
 2549
 2550
 2551
 2552
 2553
 2554
 2555
 2556
 2557
 2558
 2559
 2560
 2561
 2562
 2563
 2564
 2565
 2566
 2567
 2568
 2569
 2570
 2571
 2572
 2573
 2574
 2575
 2576
 2577
 2578
 2579
 2580
 2581
 2582
 2583
 2584
 2585
 2586
 2587
 2588
 2589
 2590
 2591
 2592
 2593
 2594
 2595
 2596
 2597
 2598
 2599
 2600
 2601
 2602
 2603
 2604
 2605
 2606
 2607
 2608
 2609
 2610
 2611
 2612
 2613
 2614
 2615
 2616
 2617
 2618
 2619
 2620
 2621
 2622
 2623
 2624
 2625
 2626
 2627
 2628
 2629
 2630
 2631
 2632
 2633
 2634
 2635
 2636
 2637
 2638
 2639
 2640
 2641
 2642
 2643
 2644
 2645
 2646
 2647
 2648
 2649
 2650
 2651
 2652
 2653
 2654
 2655
 2656
 2657
 2658
 2659
 2660
 2661
 2662
 2663
 2664
 2665
 2666
 2667
 2668
 2669
 2670
 2671
 2672
 2673
 2674
 2675
 2676
 2677
 2678
 2679
 2680
 2681
 2682
 2683
 2684
 2685
 2686
 2687
 2688
 2689
 2690
 2691
 2692
 2693
 2694
 2695
 2696
 2697
 2698
 2699
 2700
 2701
 2702
 2703
 2704
 2705
 2706
 2707
 2708
 2709
 2710
 2711
 2712
 2713
 2714
 2715
 2716
 2717
 2718
 2719
 2720
 2721
 2722
 2723
 2724
 2725
 2726
 2727
 2728
 2729
 2730
 2731
 2732
 2733
 2734
 2735
 2736
 2737
 2738
 2739
 2740
 2741
 2742
 2743
 2744
 2745
 2746
 2747
 2748
 2749
 2750
 2751
 2752
 2753
 2754
 2755
 2756
 2757
 2758
 2759
 2760
 2761
 2762
 2763
 2764
 2765
 2766
 2767
 2768
 2769
 2770
 2771
 2772
 2773
 2774
 2775
 2776
 2777
 2778
 2779
 2780
 2781
 2782
 2783
 2784
 2785
 2786
 2787
 2788
 2789
 2790
 2791
 2792
 2793
 2794
 2795
 2796
 2797
 2798
 2799
 2800
 2801
 2802
 2803
 2804
 2805
 2806
 2807
 2808
 2809
 2810
 2811
 2812
 2813
 2814
 2815
 2816
 2817
 2818
 2819
 2820
 2821
 2822
 2823
 2824
 2825
 2826
 2827
 2828
 2829
 2830
 2831
 2832
 2833
 2834
 2835
 2836
 2837
 2838
 2839
 2840
 2841
 2842
 2843
 2844
 2845
 2846
 2847
 2848
 2849
 2850
 2851
 2852
 2853
 2854
 2855
 2856
 2857
 2858
 2859
 2860
 2861
 2862
 2863
 2864
 2865
 2866
 2867
 2868
 2869
 2870
 2871
 2872
 2873
 2874
 2875
 2876
 2877
 2878
 2879
 2880
 2881
 2882
 2883
 2884
 2885
 2886
 2887
 2888
 2889
 2890
 2891
 2892
 2893
 2894
 2895
 2896
 2897
 2898
 2899
 2900
 2901
 2902
 2903
 2904
 2905
 2906
 2907
 2908
 2909
 2910
 2911
 2912
 2913
 2914
 2915
 2916
 2917
 2918
 2919
 2920
 2921
 2922
 2923
 2924
 2925
 2926
 2927
 2928
 2929
 2930
 2931
 2932
 2933
 2934
 2935
 2936
 2937
 2938
 2939
 2940
 2941
 2942
 2943
 2944
 2945
 2946
 2947
 2948
 2949
 2950
 2951
 2952
 2953
 2954
 2955
 2956
 2957
 2958
 2959
 2960
 2961
 2962
 2963
 2964
 2965
 2966
 2967
 2968
 2969
 2970
 2971
 2972
 2973
 2974
 2975
 2976
 2977
 2978
 2979
 2980
 2981
 2982
 2983
 2984
 2985
 2986
 2987
 2988
 2989
 2990
 2991
 2992
 2993
 2994
 2995
 2996
 2997
 2998
 2999
 3000
 3001
 3002
 3003
 3004
 3005
 3006
 3007
 3008
 3009
 3010
 3011
 3012
 3013
 3014
 3015
 3016
 3017
 3018
 3019
 3020
 3021
 3022
 3023
 3024
 3025
 3026
 3027
 3028
 3029
 3030
 3031
 3032
 3033
 3034
 3035
 3036
 3037
 3038
 3039
 3040
 3041
 3042
 3043
 3044
 3045
 3046
 3047
 3048
 3049
 3050
 3051
 3052
 3053
 3054
 3055
 3056
 3057
 3058
 3059
 3060
 3061
 3062
 3063
 3064
 3065
 3066
 3067
 3068
 3069
 3070
 3071
 3072
 3073
 3074
 3075
 3076
 3077
 3078
 3079
 3080
 3081
 3082
 3083
 3084
 3085
 3086
 3087
 3088
 3089
 3090
 3091
 3092
 3093
 3094
 3095
 3096
 3097
 3098
 3099
 3100
 3101
 3102
 3103
 3104
 3105
 3106
 3107
 3108
 3109
 3110
 3111
 3112
 3113
 3114
 3115
 3116
 3117
 3118
 3119
 3120
 3121
 3122
 3123
 3124
 3125
 3126
 3127
 3128
 3129
 3130
 3131
 3132
 3133
 3134
 3135
 3136
 3137
 3138
 3139
 3140
 3141
 3142
 3143
 3144
 3145
 3146
 3147
 3148
 3149
 3150
 3151
 3152
 3153
 3154
 3155
 3156
 3157
 3158
 3159
 3160
 3161
 3162
 3163
 3164
 3165
 3166
 3167
 3168
 3169
 3170
 3171
 3172
 3173
 3174
 3175
 3176
 3177
 3178
 3179
 3180
 3181
 3182
 3183
 3184
 3185
 3186
 3187
 3188
 3189
 3190
 3191
 3192
 3193
 3194
 3195
 3196
 3197
 3198
 3199
 3200
 3201
 3202
 3203
 3204
 3205
 3206
 3207
 3208
 3209
 3210
 3211
 3212
 3213
 3214
 3215
 3216
 3217
 3218
 3219
 3220
 3221
 3222
 3223
 3224
 3225
 3226
 3227
 3228
 3229
 3230
 3231
 3232
 3233
 3234
 3235
 3236
 3237
 3238
 3239
 3240
 3241
 3242
 3243
 3244
 3245
 3246
 3247
 3248
 3249
 3250
 3251
 3252
 3253
 3254
 3255
 3256
 3257
 3258
 3259
 3260
 3261
 3262
 3263
 3264
 3265
 3266
 3267
 3268
 3269
 3270
 3271
 3272
 3273
 3274
 3275
 3276
 3277
 3278
 3279
 3280
 3281
 3282
 3283
 3284
 3285
 3286
 3287
 3288
 3289
 3290
 3291
 3292
 3293
 3294
 3295
 3296
 3297
 3298
 3299
 3300
 3301
 3302
 3303
 3304
 3305
 3306
 3307
 3308
 3309
 3310
 3311
 3312
 3313
 3314
 3315
 3316
 3317
 3318
 3319
 3320
 3321
 3322
 3323
 3324
 3325
 3326
 3327
 3328
 3329
 3330
 3331
 3332
 3333
 3334
 3335
 3336
 3337
 3338
 3339
 3340
 3341
 3342
 3343
 3344
 3345
 3346
 3347
 3348
 3349
 3350
 3351
 3352
 3353
 3354
 3355
 3356
 3357
 3358
 3359
 3360
 3361
 3362
 3363
 3364
 3365
 3366
 3367
 3368
 3369
 3370
 3371
 3372
 3373
 3374
 3375
 3376
 3377
 3378
 3379
 3380
 3381
 3382
 3383
 3384
 3385
 3386
 3387
 3388
 3389
 3390
 3391
 3392
 3393
 3394
 3395
 3396
 3397
 3398
 3399
 3400
 3401
 3402
 3403
 3404
 3405
 3406
 3407
 3408
 3409
 3410
 3411
 3412
 3413
 3414
 3415
 3416
 3417
 3418
 3419
 3420
 3421
 3422
 3423
 3424
 3425
 3426
 3427
 3428
 3429
 3430
 3431
 3432
 3433
 3434
 3435
 3436
 3437
 3438
 3439
 3440
 3441
 3442
 3443
 3444
 3445
 3446
 3447
 3448
 3449
 3450
 3451
 3452
 3453
 3454
 3455
 3456
 3457
 3458
 3459
 3460
 3461
 3462
 3463
 3464
 3465
 3466
 3467
 3468
 3469
 3470
 3471
 3472
 3473
 3474
 3475
 3476
 3477
 3478
 3479
 3480
 3481
 3482
 3483
 3484
 3485
 3486
 3487
 3488
 3489
 3490
 3491
 3492
 3493
 3494
 3495
 3496
 3497
 3498
 3499
 3500
 3501
 3502
 3503
 3504
 3505
 3506
 3507
 3508
 3509
 3510
 3511
 3512
 3513
 3514
 3515
 3516
 3517
 3518
 3519
 3520
 3521
 3522
 3523
 3524
 3525
 3526
 3527
 3528
 3529
 3530
 3531
 3532
 3533
 3534
 3535
 3536
 3537
 3538
 3539
 3540
 3541
 3542
 3543
 3544
 3545
 3546
 3547
 3548
 3549
 3550
 3551
 3552
 3553
 3554
 3555
 3556
 3557
 3558
 3559
 3560
 3561
 3562
 3563
 3564
 3565
 3566
 3567
 3568
 3569
 3570
 3571
 3572
 3573
 3574
 3575
 3576
 3577
 3578
 3579
 3580
 3581
 3582
 3583
 3584
 3585
 3586
 3587
 3588
 3589
 3590
 3591
 3592
 3593
 3594
 3595
 3596
 3597
 3598
 3599
 3600
 3601
 3602
 3603
 3604
 3605
 3606
 3607
 3608
 3609
 3610
 3611
 3612
 3613
 3614
 3615
 3616
 3617
 3618
 3619
 3620
 3621
 3622
 3623
 3624
 3625
 3626
 3627
 3628
 3629
 3630
 3631
 3632
 3633
 3634
 3635
 3636
 3637
 3638
 3639
 3640
 3641
 3642
 3643
 3644
 3645
 3646
 3647
 3648
 3649
 3650
 3651
 3652
 3653
 3654
 3655
 3656
 3657
 3658
 3659
 3660
 3661
 3662
 3663
 3664
 3665
 3666
 3667
 3668
 3669
 3670
 3671
 3672
 3673
 3674
 3675
 3676
 3677
 3678
 3679
 3680
 3681
 3682
 3683
 3684
 3685
 3686
 3687
 3688
 3689
 3690
 3691
 3692
 3693
 3694
 3695
 3696
 3697
 3698
 3699
 3700
 3701
 3702
 3703
 3704
 3705
 3706
 3707
 3708
 3709
 3710
 3711
 3712
 3713
 3714
 3715
 3716
 3717
 3718
 3719
 3720
 3721
 3722
 3723
 3724
 3725
 3726
 3727
 3728
 3729
 3730
 3731
 3732
 3733
 3734
 3735
 3736
 3737
 3738
 3739
 3740
 3741
 3742
 3743
 3744
 3745
 3746
 3747
 3748
 3749
 3750
 3751
 3752
 3753
 3754
 3755
 3756
 3757
 3758
 3759
 3760
 3761
 3762
 3763
 3764
 3765
 3766
 3767
 3768
 3769
 3770
 3771
 3772
 3773
 3774
 3775
 3776
 3777
 3778
 3779
 3780
 3781
 3782
 3783
 3784
 3785
 3786
 3787
 3788
 3789
 3790
 3791
 3792
 3793
 3794
 3795
 3796
 3797
 3798
 3799
 3800
 3801
 3802
 3803
 3804
 3805
 3806
 3807
 3808
 3809
 3810
 3811
 3812
 3813
 3814
 3815
 3816
 3817
 3818
 3819
 3820
 3821
 3822
 3823
 3824
 3825
 3826
 3827
 3828
 3829
 3830
 3831
 3832
 3833
 3834
 3835
 3836
 3837
 3838
 3839
 3840
 3841
 3842
 3843
 3844
 3845
 3846
 3847
 3848
 3849
 3850
 3851
 3852
 3853
 3854
 3855
 3856
 3857
 3858
 3859
 3860
 3861
 3862
 3863
 3864
 3865
 3866
 3867
 3868
 3869
 3870
 3871
 3872
 3873
 3874
 3875
 3876
 3877
 3878
 3879
 3880
 3881
 3882
 3883
 3884
 3885
 3886
 3887
 3888
 3889
 3890
 3891
 3892
 3893
 3894
 3895
 3896
 3897
 3898
 3899
 3900
 3901
 3902
 3903
 3904
 3905
 3906
 3907
 3908
 3909
 3910
 3911
 3912
 3913
 3914
 3915
 3916
 3917
 3918
 3919
 3920
 3921
 3922
 3923
 3924
 3925
 3926
 3927
 3928
 3929
 3930
 3931
 3932
 3933
 3934
 3935
 3936
 3937
 3938
 3939
 3940
 3941
 3942
 3943
 3944
 3945
 3946
 3947
 3948
 3949
 3950
 3951
 3952
 3953
 3954
 3955
 3956
 3957
 3958
 3959
 3960
 3961
 3962
 3963
 3964
 3965
 3966
 3967
 3968
 3969
 3970
 3971
 3972
 3973
 3974
 3975
 3976
 3977
 3978
 3979
 3980
 3981
 3982
 3983
 3984
 3985
 3986
 3987
 3988
 3989
 3990
 3991
 3992
 3993
 3994
 3995
 3996
 3997
 3998
 3999
 4000
 4001
 4002
 4003
 4004
 4005
 4006
 4007
 4008
 4009
 4010
 4011
 4012
 4013
 4014
 4015
 4016
 4017
 4018
 4019
 4020
 4021
 4022
 4023
 4024
 4025
 4026
 4027
 4028
 4029
 4030
 4031
 4032
 4033
 4034
 4035
 4036
 4037
 4038
 4039
 4040
 4041
 4042
 4043
 4044
 4045
 4046
 4047
 4048
 4049
/*
** 2010 February 1
**
** The author disclaims copyright to this source code. In place of
** a legal notice, here is a blessing:
**
**  May you do good and not evil.
**  May you find forgiveness for yourself and forgive others.
**  May you share freely, never taking more than you give.
**
*************************************************************************
**
** This file contains the implementation of a write-ahead log (WAL) used in 
** "journal_mode=WAL" mode.
**
** WRITE-AHEAD LOG (WAL) FILE FORMAT
**
** A WAL file consists of a header followed by zero or more "frames".
** Each frame records the revised content of a single page from the
** database file. All changes to the database are recorded by writing
** frames into the WAL. Transactions commit when a frame is written that
** contains a commit marker. A single WAL can and usually does record 
** multiple transactions. Periodically, the content of the WAL is
** transferred back into the database file in an operation called a
** "checkpoint".
**
** A single WAL file can be used multiple times. In other words, the
** WAL can fill up with frames and then be checkpointed and then new
** frames can overwrite the old ones. A WAL always grows from beginning
** toward the end. Checksums and counters attached to each frame are
** used to determine which frames within the WAL are valid and which
** are leftovers from prior checkpoints.
**
** The WAL header is 32 bytes in size and consists of the following eight
** big-endian 32-bit unsigned integer values:
**
**   0: Magic number. 0x377f0682 or 0x377f0683
**   4: File format version. Currently 3007000
**   8: Database page size. Example: 1024
**  12: Checkpoint sequence number
**  16: Salt-1, random integer incremented with each checkpoint
**  20: Salt-2, a different random integer changing with each ckpt
**  24: Checksum-1 (first part of checksum for first 24 bytes of header).
**  28: Checksum-2 (second part of checksum for first 24 bytes of header).
**
** Immediately following the wal-header are zero or more frames. Each
** frame consists of a 24-byte frame-header followed by a <page-size> bytes
** of page data. The frame-header is six big-endian 32-bit unsigned 
** integer values, as follows:
**
**   0: Page number.
**   4: For commit records, the size of the database image in pages 
**    after the commit. For all other records, zero.
**   8: Salt-1 (copied from the header)
**  12: Salt-2 (copied from the header)
**  16: Checksum-1.
**  20: Checksum-2.
**
** A frame is considered valid if and only if the following conditions are
** true:
**
**  (1) The salt-1 and salt-2 values in the frame-header match
**    salt values in the wal-header
**
**  (2) The checksum values in the final 8 bytes of the frame-header
**    exactly match the checksum computed consecutively on the
**    WAL header and the first 8 bytes and the content of all frames
**    up to and including the current frame.
**
** The checksum is computed using 32-bit big-endian integers if the
** magic number in the first 4 bytes of the WAL is 0x377f0683 and it
** is computed using little-endian if the magic number is 0x377f0682.
** The checksum values are always stored in the frame header in a
** big-endian format regardless of which byte order is used to compute
** the checksum. The checksum is computed by interpreting the input as
** an even number of unsigned 32-bit integers: x[0] through x[N]. The
** algorithm used for the checksum is as follows:
** 
**  for i from 0 to n-1 step 2:
**   s0 += x[i] + s1;
**   s1 += x[i+1] + s0;
**  endfor
**
** Note that s0 and s1 are both weighted checksums using fibonacci weights
** in reverse order (the largest fibonacci weight occurs on the first element
** of the sequence being summed.) The s1 value spans all 32-bit 
** terms of the sequence whereas s0 omits the final term.
**
** On a checkpoint, the WAL is first VFS.xSync-ed, then valid content of the
** WAL is transferred into the database, then the database is VFS.xSync-ed.
** The VFS.xSync operations serve as write barriers - all writes launched
** before the xSync must complete before any write that launches after the
** xSync begins.
**
** After each checkpoint, the salt-1 value is incremented and the salt-2
** value is randomized. This prevents old and new frames in the WAL from
** being considered valid at the same time and being checkpointing together
** following a crash.
**
** READER ALGORITHM
**
** To read a page from the database (call it page number P), a reader
** first checks the WAL to see if it contains page P. If so, then the
** last valid instance of page P that is a followed by a commit frame
** or is a commit frame itself becomes the value read. If the WAL
** contains no copies of page P that are valid and which are a commit
** frame or are followed by a commit frame, then page P is read from
** the database file.
**
** To start a read transaction, the reader records the index of the last
** valid frame in the WAL. The reader uses this recorded "mxFrame" value
** for all subsequent read operations. New transactions can be appended
** to the WAL, but as long as the reader uses its original mxFrame value
** and ignores the newly appended content, it will see a consistent snapshot
** of the database from a single point in time. This technique allows
** multiple concurrent readers to view different versions of the database
** content simultaneously.
**
** The reader algorithm in the previous paragraphs works correctly, but 
** because frames for page P can appear anywhere within the WAL, the
** reader has to scan the entire WAL looking for page P frames. If the
** WAL is large (multiple megabytes is typical) that scan can be slow,
** and read performance suffers. To overcome this problem, a separate
** data structure called the wal-index is maintained to expedite the
** search for frames of a particular page.
** 
** WAL-INDEX FORMAT
**
** Conceptually, the wal-index is shared memory, though VFS implementations
** might choose to implement the wal-index using a mmapped file. Because
** the wal-index is shared memory, SQLite does not support journal_mode=WAL 
** on a network filesystem. All users of the database must be able to
** share memory.
**
** In the default unix and windows implementation, the wal-index is a mmapped
** file whose name is the database name with a "-shm" suffix added. For that
** reason, the wal-index is sometimes called the "shm" file.
**
** The wal-index is transient. After a crash, the wal-index can (and should
** be) reconstructed from the original WAL file. In fact, the VFS is required
** to either truncate or zero the header of the wal-index when the last
** connection to it closes. Because the wal-index is transient, it can
** use an architecture-specific format; it does not have to be cross-platform.
** Hence, unlike the database and WAL file formats which store all values
** as big endian, the wal-index can store multi-byte values in the native
** byte order of the host computer.
**
** The purpose of the wal-index is to answer this question quickly: Given
** a page number P and a maximum frame index M, return the index of the 
** last frame in the wal before frame M for page P in the WAL, or return
** NULL if there are no frames for page P in the WAL prior to M.
**
** The wal-index consists of a header region, followed by an one or
** more index blocks. 
**
** The wal-index header contains the total number of frames within the WAL
** in the mxFrame field.
**
** Each index block except for the first contains information on 
** HASHTABLE_NPAGE frames. The first index block contains information on
** HASHTABLE_NPAGE_ONE frames. The values of HASHTABLE_NPAGE_ONE and 
** HASHTABLE_NPAGE are selected so that together the wal-index header and
** first index block are the same size as all other index blocks in the
** wal-index.
**
** Each index block contains two sections, a page-mapping that contains the
** database page number associated with each wal frame, and a hash-table 
** that allows readers to query an index block for a specific page number.
** The page-mapping is an array of HASHTABLE_NPAGE (or HASHTABLE_NPAGE_ONE
** for the first index block) 32-bit page numbers. The first entry in the 
** first index-block contains the database page number corresponding to the
** first frame in the WAL file. The first entry in the second index block
** in the WAL file corresponds to the (HASHTABLE_NPAGE_ONE+1)th frame in
** the log, and so on.
**
** The last index block in a wal-index usually contains less than the full
** complement of HASHTABLE_NPAGE (or HASHTABLE_NPAGE_ONE) page-numbers,
** depending on the contents of the WAL file. This does not change the
** allocated size of the page-mapping array - the page-mapping array merely
** contains unused entries.
**
** Even without using the hash table, the last frame for page P
** can be found by scanning the page-mapping sections of each index block
** starting with the last index block and moving toward the first, and
** within each index block, starting at the end and moving toward the
** beginning. The first entry that equals P corresponds to the frame
** holding the content for that page.
**
** The hash table consists of HASHTABLE_NSLOT 16-bit unsigned integers.
** HASHTABLE_NSLOT = 2*HASHTABLE_NPAGE, and there is one entry in the
** hash table for each page number in the mapping section, so the hash 
** table is never more than half full. The expected number of collisions 
** prior to finding a match is 1. Each entry of the hash table is an
** 1-based index of an entry in the mapping section of the same
** index block.  Let K be the 1-based index of the largest entry in
** the mapping section. (For index blocks other than the last, K will
** always be exactly HASHTABLE_NPAGE (4096) and for the last index block
** K will be (mxFrame%HASHTABLE_NPAGE).) Unused slots of the hash table
** contain a value of 0.
**
** To look for page P in the hash table, first compute a hash iKey on
** P as follows:
**
**   iKey = (P * 383) % HASHTABLE_NSLOT
**
** Then start scanning entries of the hash table, starting with iKey
** (wrapping around to the beginning when the end of the hash table is
** reached) until an unused hash slot is found. Let the first unused slot
** be at index iUnused. (iUnused might be less than iKey if there was
** wrap-around.) Because the hash table is never more than half full,
** the search is guaranteed to eventually hit an unused entry. Let 
** iMax be the value between iKey and iUnused, closest to iUnused,
** where aHash[iMax]==P. If there is no iMax entry (if there exists
** no hash slot such that aHash[i]==p) then page P is not in the
** current index block. Otherwise the iMax-th mapping entry of the
** current index block corresponds to the last entry that references 
** page P.
**
** A hash search begins with the last index block and moves toward the
** first index block, looking for entries corresponding to page P. On
** average, only two or three slots in each index block need to be
** examined in order to either find the last entry for page P, or to
** establish that no such entry exists in the block. Each index block
** holds over 4000 entries. So two or three index blocks are sufficient
** to cover a typical 10 megabyte WAL file, assuming 1K pages. 8 or 10
** comparisons (on average) suffice to either locate a frame in the
** WAL or to establish that the frame does not exist in the WAL. This
** is much faster than scanning the entire 10MB WAL.
**
** Note that entries are added in order of increasing K. Hence, one
** reader might be using some value K0 and a second reader that started
** at a later time (after additional transactions were added to the WAL
** and to the wal-index) might be using a different value K1, where K1>K0.
** Both readers can use the same hash table and mapping section to get
** the correct result. There may be entries in the hash table with
** K>K0 but to the first reader, those entries will appear to be unused
** slots in the hash table and so the first reader will get an answer as
** if no values greater than K0 had ever been inserted into the hash table
** in the first place - which is what reader one wants. Meanwhile, the
** second reader using K1 will see additional values that were inserted
** later, which is exactly what reader two wants. 
**
** When a rollback occurs, the value of K is decreased. Hash table entries
** that correspond to frames greater than the new K value are removed
** from the hash table at this point.
*/
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL

#include "wal.h"

/*
** Trace output macros
*/
#if defined(SQLITE_TEST) && defined(SQLITE_DEBUG)
int sqlite3WalTrace = 0;
# define WALTRACE(X) if(sqlite3WalTrace) sqlite3DebugPrintf X
#else
# define WALTRACE(X)
#endif

/*
** The maximum (and only) versions of the wal and wal-index formats
** that may be interpreted by this version of SQLite.
**
** If a client begins recovering a WAL file and finds that (a) the checksum
** values in the wal-header are correct and (b) the version field is not
** WAL_MAX_VERSION, recovery fails and SQLite returns SQLITE_CANTOPEN.
**
** Similarly, if a client successfully reads a wal-index header (i.e. the 
** checksum test is successful) and finds that the version field is not
** WALINDEX_MAX_VERSION, then no read-transaction is opened and SQLite
** returns SQLITE_CANTOPEN.
*/
#define WAL_MAX_VERSION   3007000
#define WALINDEX_MAX_VERSION 3007000

/*
** Index numbers for various locking bytes.  WAL_NREADER is the number
** of available reader locks and should be at least 3. The default
** is SQLITE_SHM_NLOCK==8 and WAL_NREADER==5.
**
** Technically, the various VFSes are free to implement these locks however
** they see fit. However, compatibility is encouraged so that VFSes can
** interoperate. The standard implemention used on both unix and windows
** is for the index number to indicate a byte offset into the
** WalCkptInfo.aLock[] array in the wal-index header. In other words, all
** locks are on the shm file. The WALINDEX_LOCK_OFFSET constant (which
** should be 120) is the location in the shm file for the first locking
** byte.
*/
#define WAL_WRITE_LOCK     0
#define WAL_ALL_BUT_WRITE   1
#define WAL_CKPT_LOCK     1
#define WAL_RECOVER_LOCK    2
#define WAL_READ_LOCK(I)    (3+(I))
#define WAL_NREADER      (SQLITE_SHM_NLOCK-3)


/* Object declarations */
typedef struct WalIndexHdr WalIndexHdr;
typedef struct WalIterator WalIterator;
typedef struct WalCkptInfo WalCkptInfo;


/*
** The following object holds a copy of the wal-index header content.
**
** The actual header in the wal-index consists of two copies of this
** object followed by one instance of the WalCkptInfo object.
** For all versions of SQLite through 3.10.0 and probably beyond,
** the locking bytes (WalCkptInfo.aLock) start at offset 120 and
** the total header size is 136 bytes.
**
** The szPage value can be any power of 2 between 512 and 32768, inclusive.
** Or it can be 1 to represent a 65536-byte page. The latter case was
** added in 3.7.1 when support for 64K pages was added. 
*/
struct WalIndexHdr {
 u32 iVersion;          /* Wal-index version */
 u32 unused;           /* Unused (padding) field */
 u32 iChange;          /* Counter incremented each transaction */
 u8 isInit;           /* 1 when initialized */
 u8 bigEndCksum;         /* True if checksums in WAL are big-endian */
 u16 szPage;           /* Database page size in bytes. 1==64K */
 u32 mxFrame;          /* Index of last valid frame in the WAL */
 u32 nPage;           /* Size of database in pages */
 u32 aFrameCksum[2];       /* Checksum of last frame in log */
 u32 aSalt[2];          /* Two salt values copied from WAL header */
 u32 aCksum[2];         /* Checksum over all prior fields */
};

/*
** A copy of the following object occurs in the wal-index immediately
** following the second copy of the WalIndexHdr. This object stores
** information used by checkpoint.
**
** nBackfill is the number of frames in the WAL that have been written
** back into the database. (We call the act of moving content from WAL to
** database "backfilling".) The nBackfill number is never greater than
** WalIndexHdr.mxFrame. nBackfill can only be increased by threads
** holding the WAL_CKPT_LOCK lock (which includes a recovery thread).
** However, a WAL_WRITE_LOCK thread can move the value of nBackfill from
** mxFrame back to zero when the WAL is reset.
**
** nBackfillAttempted is the largest value of nBackfill that a checkpoint
** has attempted to achieve. Normally nBackfill==nBackfillAtempted, however
** the nBackfillAttempted is set before any backfilling is done and the
** nBackfill is only set after all backfilling completes. So if a checkpoint
** crashes, nBackfillAttempted might be larger than nBackfill. The
** WalIndexHdr.mxFrame must never be less than nBackfillAttempted.
**
** The aLock[] field is a set of bytes used for locking. These bytes should
** never be read or written.
**
** There is one entry in aReadMark[] for each reader lock. If a reader
** holds read-lock K, then the value in aReadMark[K] is no greater than
** the mxFrame for that reader. The value READMARK_NOT_USED (0xffffffff)
** for any aReadMark[] means that entry is unused. aReadMark[0] is 
** a special case; its value is never used and it exists as a place-holder
** to avoid having to offset aReadMark[] indexs by one. Readers holding
** WAL_READ_LOCK(0) always ignore the entire WAL and read all content
** directly from the database.
**
** The value of aReadMark[K] may only be changed by a thread that
** is holding an exclusive lock on WAL_READ_LOCK(K). Thus, the value of
** aReadMark[K] cannot changed while there is a reader is using that mark
** since the reader will be holding a shared lock on WAL_READ_LOCK(K).
**
** The checkpointer may only transfer frames from WAL to database where
** the frame numbers are less than or equal to every aReadMark[] that is
** in use (that is, every aReadMark[j] for which there is a corresponding
** WAL_READ_LOCK(j)). New readers (usually) pick the aReadMark[] with the
** largest value and will increase an unused aReadMark[] to mxFrame if there
** is not already an aReadMark[] equal to mxFrame. The exception to the
** previous sentence is when nBackfill equals mxFrame (meaning that everything
** in the WAL has been backfilled into the database) then new readers
** will choose aReadMark[0] which has value 0 and hence such reader will
** get all their all content directly from the database file and ignore 
** the WAL.
**
** Writers normally append new frames to the end of the WAL. However,
** if nBackfill equals mxFrame (meaning that all WAL content has been
** written back into the database) and if no readers are using the WAL
** (in other words, if there are no WAL_READ_LOCK(i) where i>0) then
** the writer will first "reset" the WAL back to the beginning and start
** writing new content beginning at frame 1.
**
** We assume that 32-bit loads are atomic and so no locks are needed in
** order to read from any aReadMark[] entries.
*/
struct WalCkptInfo {
 u32 nBackfill;         /* Number of WAL frames backfilled into DB */
 u32 aReadMark[WAL_NREADER];   /* Reader marks */
 u8 aLock[SQLITE_SHM_NLOCK];   /* Reserved space for locks */
 u32 nBackfillAttempted;     /* WAL frames perhaps written, or maybe not */
 u32 notUsed0;          /* Available for future enhancements */
};
#define READMARK_NOT_USED 0xffffffff


/* A block of WALINDEX_LOCK_RESERVED bytes beginning at
** WALINDEX_LOCK_OFFSET is reserved for locks. Since some systems
** only support mandatory file-locks, we do not read or write data
** from the region of the file on which locks are applied.
*/
#define WALINDEX_LOCK_OFFSET (sizeof(WalIndexHdr)*2+offsetof(WalCkptInfo,aLock))
#define WALINDEX_HDR_SIZE  (sizeof(WalIndexHdr)*2+sizeof(WalCkptInfo))

/* Size of header before each frame in wal */
#define WAL_FRAME_HDRSIZE 24

/* Size of write ahead log header, including checksum. */
#define WAL_HDRSIZE 32

/* WAL magic value. Either this value, or the same value with the least
** significant bit also set (WAL_MAGIC | 0x00000001) is stored in 32-bit
** big-endian format in the first 4 bytes of a WAL file.
**
** If the LSB is set, then the checksums for each frame within the WAL
** file are calculated by treating all data as an array of 32-bit 
** big-endian words. Otherwise, they are calculated by interpreting 
** all data as 32-bit little-endian words.
*/
#define WAL_MAGIC 0x377f0682

/*
** Return the offset of frame iFrame in the write-ahead log file, 
** assuming a database page size of szPage bytes. The offset returned
** is to the start of the write-ahead log frame-header.
*/
#define walFrameOffset(iFrame, szPage) (                \
 WAL_HDRSIZE + ((iFrame)-1)*(i64)((szPage)+WAL_FRAME_HDRSIZE)     \
)

/*
** An open write-ahead log file is represented by an instance of the
** following object.
*/
struct Wal {
 sqlite3_vfs *pVfs;     /* The VFS used to create pDbFd */
 sqlite3_file *pDbFd;    /* File handle for the database file */
 sqlite3_file *pWalFd;   /* File handle for WAL file */
 u32 iCallback;       /* Value to pass to log callback (or 0) */
 i64 mxWalSize;       /* Truncate WAL to this size upon reset */
 int nWiData;        /* Size of array apWiData */
 int szFirstBlock;     /* Size of first block written to WAL file */
 volatile u32 **apWiData;  /* Pointer to wal-index content in memory */
 u32 szPage;        /* Database page size */
 i16 readLock;       /* Which read lock is being held. -1 for none */
 u8 syncFlags;       /* Flags to use to sync header writes */
 u8 exclusiveMode;     /* Non-zero if connection is in exclusive mode */
 u8 writeLock;       /* True if in a write transaction */
 u8 ckptLock;        /* True if holding a checkpoint lock */
 u8 readOnly;        /* WAL_RDWR, WAL_RDONLY, or WAL_SHM_RDONLY */
 u8 truncateOnCommit;    /* True to truncate WAL file on commit */
 u8 syncHeader;       /* Fsync the WAL header if true */
 u8 padToSectorBoundary;  /* Pad transactions out to the next sector */
 u8 bShmUnreliable;     /* SHM content is read-only and unreliable */
 WalIndexHdr hdr;      /* Wal-index header for current transaction */
 u32 minFrame;       /* Ignore wal frames before this one */
 u32 iReCksum;       /* On commit, recalculate checksums from here */
 const char *zWalName;   /* Name of WAL file */
 u32 nCkpt;         /* Checkpoint sequence counter in the wal-header */
#ifdef SQLITE_DEBUG
 u8 lockError;       /* True if a locking error has occurred */
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
 WalIndexHdr *pSnapshot;  /* Start transaction here if not NULL */
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_SETLK_TIMEOUT
 sqlite3 *db;
#endif
};

/*
** Candidate values for Wal.exclusiveMode.
*/
#define WAL_NORMAL_MODE   0
#define WAL_EXCLUSIVE_MODE 1   
#define WAL_HEAPMEMORY_MODE 2

/*
** Possible values for WAL.readOnly
*/
#define WAL_RDWR    0  /* Normal read/write connection */
#define WAL_RDONLY   1  /* The WAL file is readonly */
#define WAL_SHM_RDONLY 2  /* The SHM file is readonly */

/*
** Each page of the wal-index mapping contains a hash-table made up of
** an array of HASHTABLE_NSLOT elements of the following type.
*/
typedef u16 ht_slot;

/*
** This structure is used to implement an iterator that loops through
** all frames in the WAL in database page order. Where two or more frames
** correspond to the same database page, the iterator visits only the 
** frame most recently written to the WAL (in other words, the frame with
** the largest index).
**
** The internals of this structure are only accessed by:
**
**  walIteratorInit() - Create a new iterator,
**  walIteratorNext() - Step an iterator,
**  walIteratorFree() - Free an iterator.
**
** This functionality is used by the checkpoint code (see walCheckpoint()).
*/
struct WalIterator {
 u32 iPrior;           /* Last result returned from the iterator */
 int nSegment;          /* Number of entries in aSegment[] */
 struct WalSegment {
  int iNext;          /* Next slot in aIndex[] not yet returned */
  ht_slot *aIndex;       /* i0, i1, i2... such that aPgno[iN] ascend */
  u32 *aPgno;          /* Array of page numbers. */
  int nEntry;          /* Nr. of entries in aPgno[] and aIndex[] */
  int iZero;          /* Frame number associated with aPgno[0] */
 } aSegment[1];         /* One for every 32KB page in the wal-index */
};

/*
** Define the parameters of the hash tables in the wal-index file. There
** is a hash-table following every HASHTABLE_NPAGE page numbers in the
** wal-index.
**
** Changing any of these constants will alter the wal-index format and
** create incompatibilities.
*/
#define HASHTABLE_NPAGE   4096         /* Must be power of 2 */
#define HASHTABLE_HASH_1   383         /* Should be prime */
#define HASHTABLE_NSLOT   (HASHTABLE_NPAGE*2) /* Must be a power of 2 */

/* 
** The block of page numbers associated with the first hash-table in a
** wal-index is smaller than usual. This is so that there is a complete
** hash-table on each aligned 32KB page of the wal-index.
*/
#define HASHTABLE_NPAGE_ONE (HASHTABLE_NPAGE - (WALINDEX_HDR_SIZE/sizeof(u32)))

/* The wal-index is divided into pages of WALINDEX_PGSZ bytes each. */
#define WALINDEX_PGSZ  (                     \
  sizeof(ht_slot)*HASHTABLE_NSLOT + HASHTABLE_NPAGE*sizeof(u32) \
)

/*
** Obtain a pointer to the iPage'th page of the wal-index. The wal-index
** is broken into pages of WALINDEX_PGSZ bytes. Wal-index pages are
** numbered from zero.
**
** If the wal-index is currently smaller the iPage pages then the size
** of the wal-index might be increased, but only if it is safe to do
** so. It is safe to enlarge the wal-index if pWal->writeLock is true
** or pWal->exclusiveMode==WAL_HEAPMEMORY_MODE.
**
** If this call is successful, *ppPage is set to point to the wal-index
** page and SQLITE_OK is returned. If an error (an OOM or VFS error) occurs,
** then an SQLite error code is returned and *ppPage is set to 0.
*/
static SQLITE_NOINLINE int walIndexPageRealloc(
 Wal *pWal,        /* The WAL context */
 int iPage,        /* The page we seek */
 volatile u32 **ppPage  /* Write the page pointer here */
){
 int rc = SQLITE_OK;

 /* Enlarge the pWal->apWiData[] array if required */
 if( pWal->nWiData<=iPage ){
  sqlite3_int64 nByte = sizeof(u32*)*(iPage+1);
  volatile u32 **apNew;
  apNew = (volatile u32 **)sqlite3Realloc((void *)pWal->apWiData, nByte);
  if( !apNew ){
   *ppPage = 0;
   return SQLITE_NOMEM_BKPT;
  }
  memset((void*)&apNew[pWal->nWiData], 0,
      sizeof(u32*)*(iPage+1-pWal->nWiData));
  pWal->apWiData = apNew;
  pWal->nWiData = iPage+1;
 }

 /* Request a pointer to the required page from the VFS */
 assert( pWal->apWiData[iPage]==0 );
 if( pWal->exclusiveMode==WAL_HEAPMEMORY_MODE ){
  pWal->apWiData[iPage] = (u32 volatile *)sqlite3MallocZero(WALINDEX_PGSZ);
  if( !pWal->apWiData[iPage] ) rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }else{
  rc = sqlite3OsShmMap(pWal->pDbFd, iPage, WALINDEX_PGSZ, 
    pWal->writeLock, (void volatile **)&pWal->apWiData[iPage]
  );
  assert( pWal->apWiData[iPage]!=0 || rc!=SQLITE_OK || pWal->writeLock==0 );
  testcase( pWal->apWiData[iPage]==0 && rc==SQLITE_OK );
  if( rc==SQLITE_OK ){
   if( iPage>0 && sqlite3FaultSim(600) ) rc = SQLITE_NOMEM;
  }else if( (rc&0xff)==SQLITE_READONLY ){
   pWal->readOnly |= WAL_SHM_RDONLY;
   if( rc==SQLITE_READONLY ){
    rc = SQLITE_OK;
   }
  }
 }

 *ppPage = pWal->apWiData[iPage];
 assert( iPage==0 || *ppPage || rc!=SQLITE_OK );
 return rc;
}
static int walIndexPage(
 Wal *pWal,        /* The WAL context */
 int iPage,        /* The page we seek */
 volatile u32 **ppPage  /* Write the page pointer here */
){
 if( pWal->nWiData<=iPage || (*ppPage = pWal->apWiData[iPage])==0 ){
  return walIndexPageRealloc(pWal, iPage, ppPage);
 }
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Return a pointer to the WalCkptInfo structure in the wal-index.
*/
static volatile WalCkptInfo *walCkptInfo(Wal *pWal){
 assert( pWal->nWiData>0 && pWal->apWiData[0] );
 return (volatile WalCkptInfo*)&(pWal->apWiData[0][sizeof(WalIndexHdr)/2]);
}

/*
** Return a pointer to the WalIndexHdr structure in the wal-index.
*/
static volatile WalIndexHdr *walIndexHdr(Wal *pWal){
 assert( pWal->nWiData>0 && pWal->apWiData[0] );
 return (volatile WalIndexHdr*)pWal->apWiData[0];
}

/*
** The argument to this macro must be of type u32. On a little-endian
** architecture, it returns the u32 value that results from interpreting
** the 4 bytes as a big-endian value. On a big-endian architecture, it
** returns the value that would be produced by interpreting the 4 bytes
** of the input value as a little-endian integer.
*/
#define BYTESWAP32(x) ( \
  (((x)&0x000000FF)<<24) + (((x)&0x0000FF00)<<8) \
 + (((x)&0x00FF0000)>>8) + (((x)&0xFF000000)>>24) \
)

/*
** Generate or extend an 8 byte checksum based on the data in 
** array aByte[] and the initial values of aIn[0] and aIn[1] (or
** initial values of 0 and 0 if aIn==NULL).
**
** The checksum is written back into aOut[] before returning.
**
** nByte must be a positive multiple of 8.
*/
static void walChecksumBytes(
 int nativeCksum, /* True for native byte-order, false for non-native */
 u8 *a,      /* Content to be checksummed */
 int nByte,    /* Bytes of content in a[]. Must be a multiple of 8. */
 const u32 *aIn, /* Initial checksum value input */
 u32 *aOut    /* OUT: Final checksum value output */
){
 u32 s1, s2;
 u32 *aData = (u32 *)a;
 u32 *aEnd = (u32 *)&a[nByte];

 if( aIn ){
  s1 = aIn[0];
  s2 = aIn[1];
 }else{
  s1 = s2 = 0;
 }

 assert( nByte>=8 );
 assert( (nByte&0x00000007)==0 );
 assert( nByte<=65536 );

 if( nativeCksum ){
  do {
   s1 += *aData++ + s2;
   s2 += *aData++ + s1;
  }while( aData<aEnd );
 }else{
  do {
   s1 += BYTESWAP32(aData[0]) + s2;
   s2 += BYTESWAP32(aData[1]) + s1;
   aData += 2;
  }while( aData<aEnd );
 }

 aOut[0] = s1;
 aOut[1] = s2;
}

/*
** If there is the possibility of concurrent access to the SHM file
** from multiple threads and/or processes, then do a memory barrier.
*/
static void walShmBarrier(Wal *pWal){
 if( pWal->exclusiveMode!=WAL_HEAPMEMORY_MODE ){
  sqlite3OsShmBarrier(pWal->pDbFd);
 }
}

/*
** Add the SQLITE_NO_TSAN as part of the return-type of a function
** definition as a hint that the function contains constructs that
** might give false-positive TSAN warnings.
**
** See tag-20200519-1.
*/
#if defined(__clang__) && !defined(SQLITE_NO_TSAN)
# define SQLITE_NO_TSAN __attribute__((no_sanitize_thread))
#else
# define SQLITE_NO_TSAN
#endif

/*
** Write the header information in pWal->hdr into the wal-index.
**
** The checksum on pWal->hdr is updated before it is written.
*/
static SQLITE_NO_TSAN void walIndexWriteHdr(Wal *pWal){
 volatile WalIndexHdr *aHdr = walIndexHdr(pWal);
 const int nCksum = offsetof(WalIndexHdr, aCksum);

 assert( pWal->writeLock );
 pWal->hdr.isInit = 1;
 pWal->hdr.iVersion = WALINDEX_MAX_VERSION;
 walChecksumBytes(1, (u8*)&pWal->hdr, nCksum, 0, pWal->hdr.aCksum);
 /* Possible TSAN false-positive. See tag-20200519-1 */
 memcpy((void*)&aHdr[1], (const void*)&pWal->hdr, sizeof(WalIndexHdr));
 walShmBarrier(pWal);
 memcpy((void*)&aHdr[0], (const void*)&pWal->hdr, sizeof(WalIndexHdr));
}

/*
** This function encodes a single frame header and writes it to a buffer
** supplied by the caller. A frame-header is made up of a series of 
** 4-byte big-endian integers, as follows:
**
**   0: Page number.
**   4: For commit records, the size of the database image in pages 
**    after the commit. For all other records, zero.
**   8: Salt-1 (copied from the wal-header)
**  12: Salt-2 (copied from the wal-header)
**  16: Checksum-1.
**  20: Checksum-2.
*/
static void walEncodeFrame(
 Wal *pWal,           /* The write-ahead log */
 u32 iPage,           /* Database page number for frame */
 u32 nTruncate,         /* New db size (or 0 for non-commit frames) */
 u8 *aData,           /* Pointer to page data */
 u8 *aFrame           /* OUT: Write encoded frame here */
){
 int nativeCksum;        /* True for native byte-order checksums */
 u32 *aCksum = pWal->hdr.aFrameCksum;
 assert( WAL_FRAME_HDRSIZE==24 );
 sqlite3Put4byte(&aFrame[0], iPage);
 sqlite3Put4byte(&aFrame[4], nTruncate);
 if( pWal->iReCksum==0 ){
  memcpy(&aFrame[8], pWal->hdr.aSalt, 8);

  nativeCksum = (pWal->hdr.bigEndCksum==SQLITE_BIGENDIAN);
  walChecksumBytes(nativeCksum, aFrame, 8, aCksum, aCksum);
  walChecksumBytes(nativeCksum, aData, pWal->szPage, aCksum, aCksum);

  sqlite3Put4byte(&aFrame[16], aCksum[0]);
  sqlite3Put4byte(&aFrame[20], aCksum[1]);
 }else{
  memset(&aFrame[8], 0, 16);
 }
}

/*
** Check to see if the frame with header in aFrame[] and content
** in aData[] is valid. If it is a valid frame, fill *piPage and
** *pnTruncate and return true. Return if the frame is not valid.
*/
static int walDecodeFrame(
 Wal *pWal,           /* The write-ahead log */
 u32 *piPage,          /* OUT: Database page number for frame */
 u32 *pnTruncate,        /* OUT: New db size (or 0 if not commit) */
 u8 *aData,           /* Pointer to page data (for checksum) */
 u8 *aFrame           /* Frame data */
){
 int nativeCksum;        /* True for native byte-order checksums */
 u32 *aCksum = pWal->hdr.aFrameCksum;
 u32 pgno;            /* Page number of the frame */
 assert( WAL_FRAME_HDRSIZE==24 );

 /* A frame is only valid if the salt values in the frame-header
 ** match the salt values in the wal-header. 
 */
 if( memcmp(&pWal->hdr.aSalt, &aFrame[8], 8)!=0 ){
  return 0;
 }

 /* A frame is only valid if the page number is creater than zero.
 */
 pgno = sqlite3Get4byte(&aFrame[0]);
 if( pgno==0 ){
  return 0;
 }

 /* A frame is only valid if a checksum of the WAL header,
 ** all prior frams, the first 16 bytes of this frame-header, 
 ** and the frame-data matches the checksum in the last 8 
 ** bytes of this frame-header.
 */
 nativeCksum = (pWal->hdr.bigEndCksum==SQLITE_BIGENDIAN);
 walChecksumBytes(nativeCksum, aFrame, 8, aCksum, aCksum);
 walChecksumBytes(nativeCksum, aData, pWal->szPage, aCksum, aCksum);
 if( aCksum[0]!=sqlite3Get4byte(&aFrame[16]) 
  || aCksum[1]!=sqlite3Get4byte(&aFrame[20]) 
 ){
  /* Checksum failed. */
  return 0;
 }

 /* If we reach this point, the frame is valid. Return the page number
 ** and the new database size.
 */
 *piPage = pgno;
 *pnTruncate = sqlite3Get4byte(&aFrame[4]);
 return 1;
}


#if defined(SQLITE_TEST) && defined(SQLITE_DEBUG)
/*
** Names of locks. This routine is used to provide debugging output and is not
** a part of an ordinary build.
*/
static const char *walLockName(int lockIdx){
 if( lockIdx==WAL_WRITE_LOCK ){
  return "WRITE-LOCK";
 }else if( lockIdx==WAL_CKPT_LOCK ){
  return "CKPT-LOCK";
 }else if( lockIdx==WAL_RECOVER_LOCK ){
  return "RECOVER-LOCK";
 }else{
  static char zName[15];
  sqlite3_snprintf(sizeof(zName), zName, "READ-LOCK[%d]",
           lockIdx-WAL_READ_LOCK(0));
  return zName;
 }
}
#endif /*defined(SQLITE_TEST) || defined(SQLITE_DEBUG) */
  

/*
** Set or release locks on the WAL. Locks are either shared or exclusive.
** A lock cannot be moved directly between shared and exclusive - it must go
** through the unlocked state first.
**
** In locking_mode=EXCLUSIVE, all of these routines become no-ops.
*/
static int walLockShared(Wal *pWal, int lockIdx){
 int rc;
 if( pWal->exclusiveMode ) return SQLITE_OK;
 rc = sqlite3OsShmLock(pWal->pDbFd, lockIdx, 1,
            SQLITE_SHM_LOCK | SQLITE_SHM_SHARED);
 WALTRACE(("WAL%p: acquire SHARED-%s %s\n", pWal,
      walLockName(lockIdx), rc ? "failed" : "ok"));
 VVA_ONLY( pWal->lockError = (u8)(rc!=SQLITE_OK && (rc&0xFF)!=SQLITE_BUSY); )
 return rc;
}
static void walUnlockShared(Wal *pWal, int lockIdx){
 if( pWal->exclusiveMode ) return;
 (void)sqlite3OsShmLock(pWal->pDbFd, lockIdx, 1,
             SQLITE_SHM_UNLOCK | SQLITE_SHM_SHARED);
 WALTRACE(("WAL%p: release SHARED-%s\n", pWal, walLockName(lockIdx)));
}
static int walLockExclusive(Wal *pWal, int lockIdx, int n){
 int rc;
 if( pWal->exclusiveMode ) return SQLITE_OK;
 rc = sqlite3OsShmLock(pWal->pDbFd, lockIdx, n,
            SQLITE_SHM_LOCK | SQLITE_SHM_EXCLUSIVE);
 WALTRACE(("WAL%p: acquire EXCLUSIVE-%s cnt=%d %s\n", pWal,
      walLockName(lockIdx), n, rc ? "failed" : "ok"));
 VVA_ONLY( pWal->lockError = (u8)(rc!=SQLITE_OK && (rc&0xFF)!=SQLITE_BUSY); )
 return rc;
}
static void walUnlockExclusive(Wal *pWal, int lockIdx, int n){
 if( pWal->exclusiveMode ) return;
 (void)sqlite3OsShmLock(pWal->pDbFd, lockIdx, n,
             SQLITE_SHM_UNLOCK | SQLITE_SHM_EXCLUSIVE);
 WALTRACE(("WAL%p: release EXCLUSIVE-%s cnt=%d\n", pWal,
       walLockName(lockIdx), n));
}

/*
** Compute a hash on a page number. The resulting hash value must land
** between 0 and (HASHTABLE_NSLOT-1). The walHashNext() function advances
** the hash to the next value in the event of a collision.
*/
static int walHash(u32 iPage){
 assert( iPage>0 );
 assert( (HASHTABLE_NSLOT & (HASHTABLE_NSLOT-1))==0 );
 return (iPage*HASHTABLE_HASH_1) & (HASHTABLE_NSLOT-1);
}
static int walNextHash(int iPriorHash){
 return (iPriorHash+1)&(HASHTABLE_NSLOT-1);
}

/*
** An instance of the WalHashLoc object is used to describe the location
** of a page hash table in the wal-index. This becomes the return value
** from walHashGet().
*/
typedef struct WalHashLoc WalHashLoc;
struct WalHashLoc {
 volatile ht_slot *aHash; /* Start of the wal-index hash table */
 volatile u32 *aPgno;   /* aPgno[1] is the page of first frame indexed */
 u32 iZero;        /* One less than the frame number of first indexed*/
};

/* 
** Return pointers to the hash table and page number array stored on
** page iHash of the wal-index. The wal-index is broken into 32KB pages
** numbered starting from 0.
**
** Set output variable pLoc->aHash to point to the start of the hash table
** in the wal-index file. Set pLoc->iZero to one less than the frame 
** number of the first frame indexed by this hash table. If a
** slot in the hash table is set to N, it refers to frame number 
** (pLoc->iZero+N) in the log.
**
** Finally, set pLoc->aPgno so that pLoc->aPgno[1] is the page number of the
** first frame indexed by the hash table, frame (pLoc->iZero+1).
*/
static int walHashGet(
 Wal *pWal,           /* WAL handle */
 int iHash,           /* Find the iHash'th table */
 WalHashLoc *pLoc        /* OUT: Hash table location */
){
 int rc;             /* Return code */

 rc = walIndexPage(pWal, iHash, &pLoc->aPgno);
 assert( rc==SQLITE_OK || iHash>0 );

 if( rc==SQLITE_OK ){
  pLoc->aHash = (volatile ht_slot *)&pLoc->aPgno[HASHTABLE_NPAGE];
  if( iHash==0 ){
   pLoc->aPgno = &pLoc->aPgno[WALINDEX_HDR_SIZE/sizeof(u32)];
   pLoc->iZero = 0;
  }else{
   pLoc->iZero = HASHTABLE_NPAGE_ONE + (iHash-1)*HASHTABLE_NPAGE;
  }
  pLoc->aPgno = &pLoc->aPgno[-1];
 }
 return rc;
}

/*
** Return the number of the wal-index page that contains the hash-table
** and page-number array that contain entries corresponding to WAL frame
** iFrame. The wal-index is broken up into 32KB pages. Wal-index pages 
** are numbered starting from 0.
*/
static int walFramePage(u32 iFrame){
 int iHash = (iFrame+HASHTABLE_NPAGE-HASHTABLE_NPAGE_ONE-1) / HASHTABLE_NPAGE;
 assert( (iHash==0 || iFrame>HASHTABLE_NPAGE_ONE)
    && (iHash>=1 || iFrame<=HASHTABLE_NPAGE_ONE)
    && (iHash<=1 || iFrame>(HASHTABLE_NPAGE_ONE+HASHTABLE_NPAGE))
    && (iHash>=2 || iFrame<=HASHTABLE_NPAGE_ONE+HASHTABLE_NPAGE)
    && (iHash<=2 || iFrame>(HASHTABLE_NPAGE_ONE+2*HASHTABLE_NPAGE))
 );
 assert( iHash>=0 );
 return iHash;
}

/*
** Return the page number associated with frame iFrame in this WAL.
*/
static u32 walFramePgno(Wal *pWal, u32 iFrame){
 int iHash = walFramePage(iFrame);
 if( iHash==0 ){
  return pWal->apWiData[0][WALINDEX_HDR_SIZE/sizeof(u32) + iFrame - 1];
 }
 return pWal->apWiData[iHash][(iFrame-1-HASHTABLE_NPAGE_ONE)%HASHTABLE_NPAGE];
}

/*
** Remove entries from the hash table that point to WAL slots greater
** than pWal->hdr.mxFrame.
**
** This function is called whenever pWal->hdr.mxFrame is decreased due
** to a rollback or savepoint.
**
** At most only the hash table containing pWal->hdr.mxFrame needs to be
** updated. Any later hash tables will be automatically cleared when
** pWal->hdr.mxFrame advances to the point where those hash tables are
** actually needed.
*/
static void walCleanupHash(Wal *pWal){
 WalHashLoc sLoc;        /* Hash table location */
 int iLimit = 0;         /* Zero values greater than this */
 int nByte;           /* Number of bytes to zero in aPgno[] */
 int i;             /* Used to iterate through aHash[] */

 assert( pWal->writeLock );
 testcase( pWal->hdr.mxFrame==HASHTABLE_NPAGE_ONE-1 );
 testcase( pWal->hdr.mxFrame==HASHTABLE_NPAGE_ONE );
 testcase( pWal->hdr.mxFrame==HASHTABLE_NPAGE_ONE+1 );

 if( pWal->hdr.mxFrame==0 ) return;

 /* Obtain pointers to the hash-table and page-number array containing 
 ** the entry that corresponds to frame pWal->hdr.mxFrame. It is guaranteed
 ** that the page said hash-table and array reside on is already mapped.(1)
 */
 assert( pWal->nWiData>walFramePage(pWal->hdr.mxFrame) );
 assert( pWal->apWiData[walFramePage(pWal->hdr.mxFrame)] );
 i = walHashGet(pWal, walFramePage(pWal->hdr.mxFrame), &sLoc);
 if( NEVER(i) ) return; /* Defense-in-depth, in case (1) above is wrong */

 /* Zero all hash-table entries that correspond to frame numbers greater
 ** than pWal->hdr.mxFrame.
 */
 iLimit = pWal->hdr.mxFrame - sLoc.iZero;
 assert( iLimit>0 );
 for(i=0; i<HASHTABLE_NSLOT; i++){
  if( sLoc.aHash[i]>iLimit ){
   sLoc.aHash[i] = 0;
  }
 }
 
 /* Zero the entries in the aPgno array that correspond to frames with
 ** frame numbers greater than pWal->hdr.mxFrame. 
 */
 nByte = (int)((char *)sLoc.aHash - (char *)&sLoc.aPgno[iLimit+1]);
 memset((void *)&sLoc.aPgno[iLimit+1], 0, nByte);

#ifdef SQLITE_ENABLE_EXPENSIVE_ASSERT
 /* Verify that the every entry in the mapping region is still reachable
 ** via the hash table even after the cleanup.
 */
 if( iLimit ){
  int j;      /* Loop counter */
  int iKey;    /* Hash key */
  for(j=1; j<=iLimit; j++){
   for(iKey=walHash(sLoc.aPgno[j]);sLoc.aHash[iKey];iKey=walNextHash(iKey)){
    if( sLoc.aHash[iKey]==j ) break;
   }
   assert( sLoc.aHash[iKey]==j );
  }
 }
#endif /* SQLITE_ENABLE_EXPENSIVE_ASSERT */
}


/*
** Set an entry in the wal-index that will map database page number
** pPage into WAL frame iFrame.
*/
static int walIndexAppend(Wal *pWal, u32 iFrame, u32 iPage){
 int rc;             /* Return code */
 WalHashLoc sLoc;        /* Wal-index hash table location */

 rc = walHashGet(pWal, walFramePage(iFrame), &sLoc);

 /* Assuming the wal-index file was successfully mapped, populate the
 ** page number array and hash table entry.
 */
 if( rc==SQLITE_OK ){
  int iKey;           /* Hash table key */
  int idx;           /* Value to write to hash-table slot */
  int nCollide;         /* Number of hash collisions */

  idx = iFrame - sLoc.iZero;
  assert( idx <= HASHTABLE_NSLOT/2 + 1 );
  
  /* If this is the first entry to be added to this hash-table, zero the
  ** entire hash table and aPgno[] array before proceeding. 
  */
  if( idx==1 ){
   int nByte = (int)((u8 *)&sLoc.aHash[HASHTABLE_NSLOT]
                - (u8 *)&sLoc.aPgno[1]);
   memset((void*)&sLoc.aPgno[1], 0, nByte);
  }

  /* If the entry in aPgno[] is already set, then the previous writer
  ** must have exited unexpectedly in the middle of a transaction (after
  ** writing one or more dirty pages to the WAL to free up memory). 
  ** Remove the remnants of that writers uncommitted transaction from 
  ** the hash-table before writing any new entries.
  */
  if( sLoc.aPgno[idx] ){
   walCleanupHash(pWal);
   assert( !sLoc.aPgno[idx] );
  }

  /* Write the aPgno[] array entry and the hash-table slot. */
  nCollide = idx;
  for(iKey=walHash(iPage); sLoc.aHash[iKey]; iKey=walNextHash(iKey)){
   if( (nCollide--)==0 ) return SQLITE_CORRUPT_BKPT;
  }
  sLoc.aPgno[idx] = iPage;
  AtomicStore(&sLoc.aHash[iKey], (ht_slot)idx);

#ifdef SQLITE_ENABLE_EXPENSIVE_ASSERT
  /* Verify that the number of entries in the hash table exactly equals
  ** the number of entries in the mapping region.
  */
  {
   int i;      /* Loop counter */
   int nEntry = 0; /* Number of entries in the hash table */
   for(i=0; i<HASHTABLE_NSLOT; i++){ if( sLoc.aHash[i] ) nEntry++; }
   assert( nEntry==idx );
  }

  /* Verify that the every entry in the mapping region is reachable
  ** via the hash table. This turns out to be a really, really expensive
  ** thing to check, so only do this occasionally - not on every
  ** iteration.
  */
  if( (idx&0x3ff)==0 ){
   int i;      /* Loop counter */
   for(i=1; i<=idx; i++){
    for(iKey=walHash(sLoc.aPgno[i]);
      sLoc.aHash[iKey];
      iKey=walNextHash(iKey)){
     if( sLoc.aHash[iKey]==i ) break;
    }
    assert( sLoc.aHash[iKey]==i );
   }
  }
#endif /* SQLITE_ENABLE_EXPENSIVE_ASSERT */
 }


 return rc;
}


/*
** Recover the wal-index by reading the write-ahead log file. 
**
** This routine first tries to establish an exclusive lock on the
** wal-index to prevent other threads/processes from doing anything
** with the WAL or wal-index while recovery is running. The
** WAL_RECOVER_LOCK is also held so that other threads will know
** that this thread is running recovery. If unable to establish
** the necessary locks, this routine returns SQLITE_BUSY.
*/
static int walIndexRecover(Wal *pWal){
 int rc;             /* Return Code */
 i64 nSize;           /* Size of log file */
 u32 aFrameCksum[2] = {0, 0};
 int iLock;           /* Lock offset to lock for checkpoint */

 /* Obtain an exclusive lock on all byte in the locking range not already
 ** locked by the caller. The caller is guaranteed to have locked the
 ** WAL_WRITE_LOCK byte, and may have also locked the WAL_CKPT_LOCK byte.
 ** If successful, the same bytes that are locked here are unlocked before
 ** this function returns.
 */
 assert( pWal->ckptLock==1 || pWal->ckptLock==0 );
 assert( WAL_ALL_BUT_WRITE==WAL_WRITE_LOCK+1 );
 assert( WAL_CKPT_LOCK==WAL_ALL_BUT_WRITE );
 assert( pWal->writeLock );
 iLock = WAL_ALL_BUT_WRITE + pWal->ckptLock;
 rc = walLockExclusive(pWal, iLock, WAL_READ_LOCK(0)-iLock);
 if( rc ){
  return rc;
 }

 WALTRACE(("WAL%p: recovery begin...\n", pWal));

 memset(&pWal->hdr, 0, sizeof(WalIndexHdr));

 rc = sqlite3OsFileSize(pWal->pWalFd, &nSize);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  goto recovery_error;
 }

 if( nSize>WAL_HDRSIZE ){
  u8 aBuf[WAL_HDRSIZE];     /* Buffer to load WAL header into */
  u32 *aPrivate = 0;      /* Heap copy of *-shm hash being populated */
  u8 *aFrame = 0;        /* Malloc'd buffer to load entire frame */
  int szFrame;         /* Number of bytes in buffer aFrame[] */
  u8 *aData;          /* Pointer to data part of aFrame buffer */
  int szPage;          /* Page size according to the log */
  u32 magic;          /* Magic value read from WAL header */
  u32 version;         /* Magic value read from WAL header */
  int isValid;         /* True if this frame is valid */
  u32 iPg;           /* Current 32KB wal-index page */
  u32 iLastFrame;        /* Last frame in wal, based on nSize alone */

  /* Read in the WAL header. */
  rc = sqlite3OsRead(pWal->pWalFd, aBuf, WAL_HDRSIZE, 0);
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   goto recovery_error;
  }

  /* If the database page size is not a power of two, or is greater than
  ** SQLITE_MAX_PAGE_SIZE, conclude that the WAL file contains no valid 
  ** data. Similarly, if the 'magic' value is invalid, ignore the whole
  ** WAL file.
  */
  magic = sqlite3Get4byte(&aBuf[0]);
  szPage = sqlite3Get4byte(&aBuf[8]);
  if( (magic&0xFFFFFFFE)!=WAL_MAGIC 
   || szPage&(szPage-1) 
   || szPage>SQLITE_MAX_PAGE_SIZE 
   || szPage<512 
  ){
   goto finished;
  }
  pWal->hdr.bigEndCksum = (u8)(magic&0x00000001);
  pWal->szPage = szPage;
  pWal->nCkpt = sqlite3Get4byte(&aBuf[12]);
  memcpy(&pWal->hdr.aSalt, &aBuf[16], 8);

  /* Verify that the WAL header checksum is correct */
  walChecksumBytes(pWal->hdr.bigEndCksum==SQLITE_BIGENDIAN, 
    aBuf, WAL_HDRSIZE-2*4, 0, pWal->hdr.aFrameCksum
  );
  if( pWal->hdr.aFrameCksum[0]!=sqlite3Get4byte(&aBuf[24])
   || pWal->hdr.aFrameCksum[1]!=sqlite3Get4byte(&aBuf[28])
  ){
   goto finished;
  }

  /* Verify that the version number on the WAL format is one that
  ** are able to understand */
  version = sqlite3Get4byte(&aBuf[4]);
  if( version!=WAL_MAX_VERSION ){
   rc = SQLITE_CANTOPEN_BKPT;
   goto finished;
  }

  /* Malloc a buffer to read frames into. */
  szFrame = szPage + WAL_FRAME_HDRSIZE;
  aFrame = (u8 *)sqlite3_malloc64(szFrame + WALINDEX_PGSZ);
  if( !aFrame ){
   rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
   goto recovery_error;
  }
  aData = &aFrame[WAL_FRAME_HDRSIZE];
  aPrivate = (u32*)&aData[szPage];

  /* Read all frames from the log file. */
  iLastFrame = (nSize - WAL_HDRSIZE) / szFrame;
  for(iPg=0; iPg<=(u32)walFramePage(iLastFrame); iPg++){
   u32 *aShare;
   u32 iFrame;         /* Index of last frame read */
   u32 iLast = MIN(iLastFrame, HASHTABLE_NPAGE_ONE+iPg*HASHTABLE_NPAGE);
   u32 iFirst = 1 + (iPg==0?0:HASHTABLE_NPAGE_ONE+(iPg-1)*HASHTABLE_NPAGE);
   u32 nHdr, nHdr32;
   rc = walIndexPage(pWal, iPg, (volatile u32**)&aShare);
   if( rc ) break;
   pWal->apWiData[iPg] = aPrivate;
   
   for(iFrame=iFirst; iFrame<=iLast; iFrame++){
    i64 iOffset = walFrameOffset(iFrame, szPage);
    u32 pgno;         /* Database page number for frame */
    u32 nTruncate;      /* dbsize field from frame header */

    /* Read and decode the next log frame. */
    rc = sqlite3OsRead(pWal->pWalFd, aFrame, szFrame, iOffset);
    if( rc!=SQLITE_OK ) break;
    isValid = walDecodeFrame(pWal, &pgno, &nTruncate, aData, aFrame);
    if( !isValid ) break;
    rc = walIndexAppend(pWal, iFrame, pgno);
    if( NEVER(rc!=SQLITE_OK) ) break;

    /* If nTruncate is non-zero, this is a commit record. */
    if( nTruncate ){
     pWal->hdr.mxFrame = iFrame;
     pWal->hdr.nPage = nTruncate;
     pWal->hdr.szPage = (u16)((szPage&0xff00) | (szPage>>16));
     testcase( szPage<=32768 );
     testcase( szPage>=65536 );
     aFrameCksum[0] = pWal->hdr.aFrameCksum[0];
     aFrameCksum[1] = pWal->hdr.aFrameCksum[1];
    }
   }
   pWal->apWiData[iPg] = aShare;
   nHdr = (iPg==0 ? WALINDEX_HDR_SIZE : 0);
   nHdr32 = nHdr / sizeof(u32);
#ifndef SQLITE_SAFER_WALINDEX_RECOVERY
   /* Memcpy() should work fine here, on all reasonable implementations.
   ** Technically, memcpy() might change the destination to some
   ** intermediate value before setting to the final value, and that might
   ** cause a concurrent reader to malfunction. Memcpy() is allowed to
   ** do that, according to the spec, but no memcpy() implementation that
   ** we know of actually does that, which is why we say that memcpy()
   ** is safe for this. Memcpy() is certainly a lot faster.
   */
   memcpy(&aShare[nHdr32], &aPrivate[nHdr32], WALINDEX_PGSZ-nHdr);
#else
   /* In the event that some platform is found for which memcpy()
   ** changes the destination to some intermediate value before
   ** setting the final value, this alternative copy routine is
   ** provided.
   */
   {
    int i;
    for(i=nHdr32; i<WALINDEX_PGSZ/sizeof(u32); i++){
     if( aShare[i]!=aPrivate[i] ){
      /* Atomic memory operations are not required here because if
      ** the value needs to be changed, that means it is not being
      ** accessed concurrently. */
      aShare[i] = aPrivate[i];
     }
    }
   }
#endif
   if( iFrame<=iLast ) break;
  }

  sqlite3_free(aFrame);
 }

finished:
 if( rc==SQLITE_OK ){
  volatile WalCkptInfo *pInfo;
  int i;
  pWal->hdr.aFrameCksum[0] = aFrameCksum[0];
  pWal->hdr.aFrameCksum[1] = aFrameCksum[1];
  walIndexWriteHdr(pWal);

  /* Reset the checkpoint-header. This is safe because this thread is 
  ** currently holding locks that exclude all other writers and 
  ** checkpointers. Then set the values of read-mark slots 1 through N.
  */
  pInfo = walCkptInfo(pWal);
  pInfo->nBackfill = 0;
  pInfo->nBackfillAttempted = pWal->hdr.mxFrame;
  pInfo->aReadMark[0] = 0;
  for(i=1; i<WAL_NREADER; i++){
   rc = walLockExclusive(pWal, WAL_READ_LOCK(i), 1);
   if( rc==SQLITE_OK ){
    if( i==1 && pWal->hdr.mxFrame ){
     pInfo->aReadMark[i] = pWal->hdr.mxFrame;
    }else{
     pInfo->aReadMark[i] = READMARK_NOT_USED;
    }
    walUnlockExclusive(pWal, WAL_READ_LOCK(i), 1);
   }else if( rc!=SQLITE_BUSY ){
    goto recovery_error;
   }
  }

  /* If more than one frame was recovered from the log file, report an
  ** event via sqlite3_log(). This is to help with identifying performance
  ** problems caused by applications routinely shutting down without
  ** checkpointing the log file.
  */
  if( pWal->hdr.nPage ){
   sqlite3_log(SQLITE_NOTICE_RECOVER_WAL,
     "recovered %d frames from WAL file %s",
     pWal->hdr.mxFrame, pWal->zWalName
   );
  }
 }

recovery_error:
 WALTRACE(("WAL%p: recovery %s\n", pWal, rc ? "failed" : "ok"));
 walUnlockExclusive(pWal, iLock, WAL_READ_LOCK(0)-iLock);
 return rc;
}

/*
** Close an open wal-index.
*/
static void walIndexClose(Wal *pWal, int isDelete){
 if( pWal->exclusiveMode==WAL_HEAPMEMORY_MODE || pWal->bShmUnreliable ){
  int i;
  for(i=0; i<pWal->nWiData; i++){
   sqlite3_free((void *)pWal->apWiData[i]);
   pWal->apWiData[i] = 0;
  }
 }
 if( pWal->exclusiveMode!=WAL_HEAPMEMORY_MODE ){
  sqlite3OsShmUnmap(pWal->pDbFd, isDelete);
 }
}

/* 
** Open a connection to the WAL file zWalName. The database file must 
** already be opened on connection pDbFd. The buffer that zWalName points
** to must remain valid for the lifetime of the returned Wal* handle.
**
** A SHARED lock should be held on the database file when this function
** is called. The purpose of this SHARED lock is to prevent any other
** client from unlinking the WAL or wal-index file. If another process
** were to do this just after this client opened one of these files, the
** system would be badly broken.
**
** If the log file is successfully opened, SQLITE_OK is returned and 
** *ppWal is set to point to a new WAL handle. If an error occurs,
** an SQLite error code is returned and *ppWal is left unmodified.
*/
int sqlite3WalOpen(
 sqlite3_vfs *pVfs,       /* vfs module to open wal and wal-index */
 sqlite3_file *pDbFd,      /* The open database file */
 const char *zWalName,      /* Name of the WAL file */
 int bNoShm,           /* True to run in heap-memory mode */
 i64 mxWalSize,         /* Truncate WAL to this size on reset */
 Wal **ppWal           /* OUT: Allocated Wal handle */
){
 int rc;             /* Return Code */
 Wal *pRet;           /* Object to allocate and return */
 int flags;           /* Flags passed to OsOpen() */

 assert( zWalName && zWalName[0] );
 assert( pDbFd );

 /* In the amalgamation, the os_unix.c and os_win.c source files come before
 ** this source file. Verify that the #defines of the locking byte offsets
 ** in os_unix.c and os_win.c agree with the WALINDEX_LOCK_OFFSET value.
 ** For that matter, if the lock offset ever changes from its initial design
 ** value of 120, we need to know that so there is an assert() to check it.
 */
 assert( 120==WALINDEX_LOCK_OFFSET );
 assert( 136==WALINDEX_HDR_SIZE );
#ifdef WIN_SHM_BASE
 assert( WIN_SHM_BASE==WALINDEX_LOCK_OFFSET );
#endif
#ifdef UNIX_SHM_BASE
 assert( UNIX_SHM_BASE==WALINDEX_LOCK_OFFSET );
#endif


 /* Allocate an instance of struct Wal to return. */
 *ppWal = 0;
 pRet = (Wal*)sqlite3MallocZero(sizeof(Wal) + pVfs->szOsFile);
 if( !pRet ){
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }

 pRet->pVfs = pVfs;
 pRet->pWalFd = (sqlite3_file *)&pRet[1];
 pRet->pDbFd = pDbFd;
 pRet->readLock = -1;
 pRet->mxWalSize = mxWalSize;
 pRet->zWalName = zWalName;
 pRet->syncHeader = 1;
 pRet->padToSectorBoundary = 1;
 pRet->exclusiveMode = (bNoShm ? WAL_HEAPMEMORY_MODE: WAL_NORMAL_MODE);

 /* Open file handle on the write-ahead log file. */
 flags = (SQLITE_OPEN_READWRITE|SQLITE_OPEN_CREATE|SQLITE_OPEN_WAL);
 rc = sqlite3OsOpen(pVfs, zWalName, pRet->pWalFd, flags, &flags);
 if( rc==SQLITE_OK && flags&SQLITE_OPEN_READONLY ){
  pRet->readOnly = WAL_RDONLY;
 }

 if( rc!=SQLITE_OK ){
  walIndexClose(pRet, 0);
  sqlite3OsClose(pRet->pWalFd);
  sqlite3_free(pRet);
 }else{
  int iDC = sqlite3OsDeviceCharacteristics(pDbFd);
  if( iDC & SQLITE_IOCAP_SEQUENTIAL ){ pRet->syncHeader = 0; }
  if( iDC & SQLITE_IOCAP_POWERSAFE_OVERWRITE ){
   pRet->padToSectorBoundary = 0;
  }
  *ppWal = pRet;
  WALTRACE(("WAL%d: opened\n", pRet));
 }
 return rc;
}

/*
** Change the size to which the WAL file is trucated on each reset.
*/
void sqlite3WalLimit(Wal *pWal, i64 iLimit){
 if( pWal ) pWal->mxWalSize = iLimit;
}

/*
** Find the smallest page number out of all pages held in the WAL that
** has not been returned by any prior invocation of this method on the
** same WalIterator object.  Write into *piFrame the frame index where
** that page was last written into the WAL. Write into *piPage the page
** number.
**
** Return 0 on success. If there are no pages in the WAL with a page
** number larger than *piPage, then return 1.
*/
static int walIteratorNext(
 WalIterator *p,        /* Iterator */
 u32 *piPage,         /* OUT: The page number of the next page */
 u32 *piFrame         /* OUT: Wal frame index of next page */
){
 u32 iMin;           /* Result pgno must be greater than iMin */
 u32 iRet = 0xFFFFFFFF;    /* 0xffffffff is never a valid page number */
 int i;            /* For looping through segments */

 iMin = p->iPrior;
 assert( iMin<0xffffffff );
 for(i=p->nSegment-1; i>=0; i--){
  struct WalSegment *pSegment = &p->aSegment[i];
  while( pSegment->iNext<pSegment->nEntry ){
   u32 iPg = pSegment->aPgno[pSegment->aIndex[pSegment->iNext]];
   if( iPg>iMin ){
    if( iPg<iRet ){
     iRet = iPg;
     *piFrame = pSegment->iZero + pSegment->aIndex[pSegment->iNext];
    }
    break;
   }
   pSegment->iNext++;
  }
 }

 *piPage = p->iPrior = iRet;
 return (iRet==0xFFFFFFFF);
}

/*
** This function merges two sorted lists into a single sorted list.
**
** aLeft[] and aRight[] are arrays of indices. The sort key is
** aContent[aLeft[]] and aContent[aRight[]]. Upon entry, the following
** is guaranteed for all J<K:
**
**    aContent[aLeft[J]] < aContent[aLeft[K]]
**    aContent[aRight[J]] < aContent[aRight[K]]
**
** This routine overwrites aRight[] with a new (probably longer) sequence
** of indices such that the aRight[] contains every index that appears in
** either aLeft[] or the old aRight[] and such that the second condition
** above is still met.
**
** The aContent[aLeft[X]] values will be unique for all X. And the
** aContent[aRight[X]] values will be unique too. But there might be
** one or more combinations of X and Y such that
**
**   aLeft[X]!=aRight[Y] && aContent[aLeft[X]] == aContent[aRight[Y]]
**
** When that happens, omit the aLeft[X] and use the aRight[Y] index.
*/
static void walMerge(
 const u32 *aContent,      /* Pages in wal - keys for the sort */
 ht_slot *aLeft,         /* IN: Left hand input list */
 int nLeft,           /* IN: Elements in array *paLeft */
 ht_slot **paRight,       /* IN/OUT: Right hand input list */
 int *pnRight,          /* IN/OUT: Elements in *paRight */
 ht_slot *aTmp          /* Temporary buffer */
){
 int iLeft = 0;         /* Current index in aLeft */
 int iRight = 0;         /* Current index in aRight */
 int iOut = 0;          /* Current index in output buffer */
 int nRight = *pnRight;
 ht_slot *aRight = *paRight;

 assert( nLeft>0 && nRight>0 );
 while( iRight<nRight || iLeft<nLeft ){
  ht_slot logpage;
  Pgno dbpage;

  if( (iLeft<nLeft) 
   && (iRight>=nRight || aContent[aLeft[iLeft]]<aContent[aRight[iRight]])
  ){
   logpage = aLeft[iLeft++];
  }else{
   logpage = aRight[iRight++];
  }
  dbpage = aContent[logpage];

  aTmp[iOut++] = logpage;
  if( iLeft<nLeft && aContent[aLeft[iLeft]]==dbpage ) iLeft++;

  assert( iLeft>=nLeft || aContent[aLeft[iLeft]]>dbpage );
  assert( iRight>=nRight || aContent[aRight[iRight]]>dbpage );
 }

 *paRight = aLeft;
 *pnRight = iOut;
 memcpy(aLeft, aTmp, sizeof(aTmp[0])*iOut);
}

/*
** Sort the elements in list aList using aContent[] as the sort key.
** Remove elements with duplicate keys, preferring to keep the
** larger aList[] values.
**
** The aList[] entries are indices into aContent[]. The values in
** aList[] are to be sorted so that for all J<K:
**
**   aContent[aList[J]] < aContent[aList[K]]
**
** For any X and Y such that
**
**   aContent[aList[X]] == aContent[aList[Y]]
**
** Keep the larger of the two values aList[X] and aList[Y] and discard
** the smaller.
*/
static void walMergesort(
 const u32 *aContent,      /* Pages in wal */
 ht_slot *aBuffer,        /* Buffer of at least *pnList items to use */
 ht_slot *aList,         /* IN/OUT: List to sort */
 int *pnList           /* IN/OUT: Number of elements in aList[] */
){
 struct Sublist {
  int nList;          /* Number of elements in aList */
  ht_slot *aList;        /* Pointer to sub-list content */
 };

 const int nList = *pnList;   /* Size of input list */
 int nMerge = 0;         /* Number of elements in list aMerge */
 ht_slot *aMerge = 0;      /* List to be merged */
 int iList;           /* Index into input list */
 u32 iSub = 0;          /* Index into aSub array */
 struct Sublist aSub[13];    /* Array of sub-lists */

 memset(aSub, 0, sizeof(aSub));
 assert( nList<=HASHTABLE_NPAGE && nList>0 );
 assert( HASHTABLE_NPAGE==(1<<(ArraySize(aSub)-1)) );

 for(iList=0; iList<nList; iList++){
  nMerge = 1;
  aMerge = &aList[iList];
  for(iSub=0; iList & (1<<iSub); iSub++){
   struct Sublist *p;
   assert( iSub<ArraySize(aSub) );
   p = &aSub[iSub];
   assert( p->aList && p->nList<=(1<<iSub) );
   assert( p->aList==&aList[iList&~((2<<iSub)-1)] );
   walMerge(aContent, p->aList, p->nList, &aMerge, &nMerge, aBuffer);
  }
  aSub[iSub].aList = aMerge;
  aSub[iSub].nList = nMerge;
 }

 for(iSub++; iSub<ArraySize(aSub); iSub++){
  if( nList & (1<<iSub) ){
   struct Sublist *p;
   assert( iSub<ArraySize(aSub) );
   p = &aSub[iSub];
   assert( p->nList<=(1<<iSub) );
   assert( p->aList==&aList[nList&~((2<<iSub)-1)] );
   walMerge(aContent, p->aList, p->nList, &aMerge, &nMerge, aBuffer);
  }
 }
 assert( aMerge==aList );
 *pnList = nMerge;

#ifdef SQLITE_DEBUG
 {
  int i;
  for(i=1; i<*pnList; i++){
   assert( aContent[aList[i]] > aContent[aList[i-1]] );
  }
 }
#endif
}

/* 
** Free an iterator allocated by walIteratorInit().
*/
static void walIteratorFree(WalIterator *p){
 sqlite3_free(p);
}

/*
** Construct a WalInterator object that can be used to loop over all 
** pages in the WAL following frame nBackfill in ascending order. Frames
** nBackfill or earlier may be included - excluding them is an optimization
** only. The caller must hold the checkpoint lock.
**
** On success, make *pp point to the newly allocated WalInterator object
** return SQLITE_OK. Otherwise, return an error code. If this routine
** returns an error, the value of *pp is undefined.
**
** The calling routine should invoke walIteratorFree() to destroy the
** WalIterator object when it has finished with it.
*/
static int walIteratorInit(Wal *pWal, u32 nBackfill, WalIterator **pp){
 WalIterator *p;         /* Return value */
 int nSegment;          /* Number of segments to merge */
 u32 iLast;           /* Last frame in log */
 sqlite3_int64 nByte;      /* Number of bytes to allocate */
 int i;             /* Iterator variable */
 ht_slot *aTmp;         /* Temp space used by merge-sort */
 int rc = SQLITE_OK;       /* Return Code */

 /* This routine only runs while holding the checkpoint lock. And
 ** it only runs if there is actually content in the log (mxFrame>0).
 */
 assert( pWal->ckptLock && pWal->hdr.mxFrame>0 );
 iLast = pWal->hdr.mxFrame;

 /* Allocate space for the WalIterator object. */
 nSegment = walFramePage(iLast) + 1;
 nByte = sizeof(WalIterator) 
    + (nSegment-1)*sizeof(struct WalSegment)
    + iLast*sizeof(ht_slot);
 p = (WalIterator *)sqlite3_malloc64(nByte);
 if( !p ){
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }
 memset(p, 0, nByte);
 p->nSegment = nSegment;

 /* Allocate temporary space used by the merge-sort routine. This block
 ** of memory will be freed before this function returns.
 */
 aTmp = (ht_slot *)sqlite3_malloc64(
   sizeof(ht_slot) * (iLast>HASHTABLE_NPAGE?HASHTABLE_NPAGE:iLast)
 );
 if( !aTmp ){
  rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }

 for(i=walFramePage(nBackfill+1); rc==SQLITE_OK && i<nSegment; i++){
  WalHashLoc sLoc;

  rc = walHashGet(pWal, i, &sLoc);
  if( rc==SQLITE_OK ){
   int j;           /* Counter variable */
   int nEntry;         /* Number of entries in this segment */
   ht_slot *aIndex;      /* Sorted index for this segment */

   sLoc.aPgno++;
   if( (i+1)==nSegment ){
    nEntry = (int)(iLast - sLoc.iZero);
   }else{
    nEntry = (int)((u32*)sLoc.aHash - (u32*)sLoc.aPgno);
   }
   aIndex = &((ht_slot *)&p->aSegment[p->nSegment])[sLoc.iZero];
   sLoc.iZero++;
 
   for(j=0; j<nEntry; j++){
    aIndex[j] = (ht_slot)j;
   }
   walMergesort((u32 *)sLoc.aPgno, aTmp, aIndex, &nEntry);
   p->aSegment[i].iZero = sLoc.iZero;
   p->aSegment[i].nEntry = nEntry;
   p->aSegment[i].aIndex = aIndex;
   p->aSegment[i].aPgno = (u32 *)sLoc.aPgno;
  }
 }
 sqlite3_free(aTmp);

 if( rc!=SQLITE_OK ){
  walIteratorFree(p);
  p = 0;
 }
 *pp = p;
 return rc;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_SETLK_TIMEOUT
/*
** Attempt to enable blocking locks. Blocking locks are enabled only if (a)
** they are supported by the VFS, and (b) the database handle is configured 
** with a busy-timeout. Return 1 if blocking locks are successfully enabled, 
** or 0 otherwise.
*/
static int walEnableBlocking(Wal *pWal){
 int res = 0;
 if( pWal->db ){
  int tmout = pWal->db->busyTimeout;
  if( tmout ){
   int rc;
   rc = sqlite3OsFileControl(
     pWal->pDbFd, SQLITE_FCNTL_LOCK_TIMEOUT, (void*)&tmout
   );
   res = (rc==SQLITE_OK);
  }
 }
 return res;
}

/*
** Disable blocking locks.
*/
static void walDisableBlocking(Wal *pWal){
 int tmout = 0;
 sqlite3OsFileControl(pWal->pDbFd, SQLITE_FCNTL_LOCK_TIMEOUT, (void*)&tmout);
}

/*
** If parameter bLock is true, attempt to enable blocking locks, take
** the WRITER lock, and then disable blocking locks. If blocking locks
** cannot be enabled, no attempt to obtain the WRITER lock is made. Return 
** an SQLite error code if an error occurs, or SQLITE_OK otherwise. It is not
** an error if blocking locks can not be enabled.
**
** If the bLock parameter is false and the WRITER lock is held, release it.
*/
int sqlite3WalWriteLock(Wal *pWal, int bLock){
 int rc = SQLITE_OK;
 assert( pWal->readLock<0 || bLock==0 );
 if( bLock ){
  assert( pWal->db );
  if( walEnableBlocking(pWal) ){
   rc = walLockExclusive(pWal, WAL_WRITE_LOCK, 1);
   if( rc==SQLITE_OK ){
    pWal->writeLock = 1;
   }
   walDisableBlocking(pWal);
  }
 }else if( pWal->writeLock ){
  walUnlockExclusive(pWal, WAL_WRITE_LOCK, 1);
  pWal->writeLock = 0;
 }
 return rc;
}

/*
** Set the database handle used to determine if blocking locks are required.
*/
void sqlite3WalDb(Wal *pWal, sqlite3 *db){
 pWal->db = db;
}

/*
** Take an exclusive WRITE lock. Blocking if so configured.
*/
static int walLockWriter(Wal *pWal){
 int rc;
 walEnableBlocking(pWal);
 rc = walLockExclusive(pWal, WAL_WRITE_LOCK, 1);
 walDisableBlocking(pWal);
 return rc;
}
#else
# define walEnableBlocking(x) 0
# define walDisableBlocking(x)
# define walLockWriter(pWal) walLockExclusive((pWal), WAL_WRITE_LOCK, 1)
# define sqlite3WalDb(pWal, db)
#endif  /* ifdef SQLITE_ENABLE_SETLK_TIMEOUT */


/*
** Attempt to obtain the exclusive WAL lock defined by parameters lockIdx and
** n. If the attempt fails and parameter xBusy is not NULL, then it is a
** busy-handler function. Invoke it and retry the lock until either the
** lock is successfully obtained or the busy-handler returns 0.
*/
static int walBusyLock(
 Wal *pWal,           /* WAL connection */
 int (*xBusy)(void*),      /* Function to call when busy */
 void *pBusyArg,         /* Context argument for xBusyHandler */
 int lockIdx,          /* Offset of first byte to lock */
 int n              /* Number of bytes to lock */
){
 int rc;
 do {
  rc = walLockExclusive(pWal, lockIdx, n);
 }while( xBusy && rc==SQLITE_BUSY && xBusy(pBusyArg) );
#ifdef SQLITE_ENABLE_SETLK_TIMEOUT
 if( rc==SQLITE_BUSY_TIMEOUT ){
  walDisableBlocking(pWal);
  rc = SQLITE_BUSY;
 }
#endif
 return rc;
}

/*
** The cache of the wal-index header must be valid to call this function.
** Return the page-size in bytes used by the database.
*/
static int walPagesize(Wal *pWal){
 return (pWal->hdr.szPage&0xfe00) + ((pWal->hdr.szPage&0x0001)<<16);
}

/*
** The following is guaranteed when this function is called:
**
**  a) the WRITER lock is held,
**  b) the entire log file has been checkpointed, and
**  c) any existing readers are reading exclusively from the database
**   file - there are no readers that may attempt to read a frame from
**   the log file.
**
** This function updates the shared-memory structures so that the next
** client to write to the database (which may be this one) does so by
** writing frames into the start of the log file.
**
** The value of parameter salt1 is used as the aSalt[1] value in the 
** new wal-index header. It should be passed a pseudo-random value (i.e. 
** one obtained from sqlite3_randomness()).
*/
static void walRestartHdr(Wal *pWal, u32 salt1){
 volatile WalCkptInfo *pInfo = walCkptInfo(pWal);
 int i;             /* Loop counter */
 u32 *aSalt = pWal->hdr.aSalt;  /* Big-endian salt values */
 pWal->nCkpt++;
 pWal->hdr.mxFrame = 0;
 sqlite3Put4byte((u8*)&aSalt[0], 1 + sqlite3Get4byte((u8*)&aSalt[0]));
 memcpy(&pWal->hdr.aSalt[1], &salt1, 4);
 walIndexWriteHdr(pWal);
 AtomicStore(&pInfo->nBackfill, 0);
 pInfo->nBackfillAttempted = 0;
 pInfo->aReadMark[1] = 0;
 for(i=2; i<WAL_NREADER; i++) pInfo->aReadMark[i] = READMARK_NOT_USED;
 assert( pInfo->aReadMark[0]==0 );
}

/*
** Copy as much content as we can from the WAL back into the database file
** in response to an sqlite3_wal_checkpoint() request or the equivalent.
**
** The amount of information copies from WAL to database might be limited
** by active readers. This routine will never overwrite a database page
** that a concurrent reader might be using.
**
** All I/O barrier operations (a.k.a fsyncs) occur in this routine when
** SQLite is in WAL-mode in synchronous=NORMAL. That means that if 
** checkpoints are always run by a background thread or background 
** process, foreground threads will never block on a lengthy fsync call.
**
** Fsync is called on the WAL before writing content out of the WAL and
** into the database. This ensures that if the new content is persistent
** in the WAL and can be recovered following a power-loss or hard reset.
**
** Fsync is also called on the database file if (and only if) the entire
** WAL content is copied into the database file. This second fsync makes
** it safe to delete the WAL since the new content will persist in the
** database file.
**
** This routine uses and updates the nBackfill field of the wal-index header.
** This is the only routine that will increase the value of nBackfill. 
** (A WAL reset or recovery will revert nBackfill to zero, but not increase
** its value.)
**
** The caller must be holding sufficient locks to ensure that no other
** checkpoint is running (in any other thread or process) at the same
** time.
*/
static int walCheckpoint(
 Wal *pWal,           /* Wal connection */
 sqlite3 *db,          /* Check for interrupts on this handle */
 int eMode,           /* One of PASSIVE, FULL or RESTART */
 int (*xBusy)(void*),      /* Function to call when busy */
 void *pBusyArg,         /* Context argument for xBusyHandler */
 int sync_flags,         /* Flags for OsSync() (or 0) */
 u8 *zBuf            /* Temporary buffer to use */
){
 int rc = SQLITE_OK;       /* Return code */
 int szPage;           /* Database page-size */
 WalIterator *pIter = 0;     /* Wal iterator context */
 u32 iDbpage = 0;        /* Next database page to write */
 u32 iFrame = 0;         /* Wal frame containing data for iDbpage */
 u32 mxSafeFrame;        /* Max frame that can be backfilled */
 u32 mxPage;           /* Max database page to write */
 int i;             /* Loop counter */
 volatile WalCkptInfo *pInfo;  /* The checkpoint status information */

 szPage = walPagesize(pWal);
 testcase( szPage<=32768 );
 testcase( szPage>=65536 );
 pInfo = walCkptInfo(pWal);
 if( pInfo->nBackfill<pWal->hdr.mxFrame ){

  /* EVIDENCE-OF: R-62920-47450 The busy-handler callback is never invoked
  ** in the SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE mode. */
  assert( eMode!=SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE || xBusy==0 );

  /* Compute in mxSafeFrame the index of the last frame of the WAL that is
  ** safe to write into the database. Frames beyond mxSafeFrame might
  ** overwrite database pages that are in use by active readers and thus
  ** cannot be backfilled from the WAL.
  */
  mxSafeFrame = pWal->hdr.mxFrame;
  mxPage = pWal->hdr.nPage;
  for(i=1; i<WAL_NREADER; i++){
   u32 y = AtomicLoad(pInfo->aReadMark+i);
   if( mxSafeFrame>y ){
    assert( y<=pWal->hdr.mxFrame );
    rc = walBusyLock(pWal, xBusy, pBusyArg, WAL_READ_LOCK(i), 1);
    if( rc==SQLITE_OK ){
     u32 iMark = (i==1 ? mxSafeFrame : READMARK_NOT_USED);
     AtomicStore(pInfo->aReadMark+i, iMark);
     walUnlockExclusive(pWal, WAL_READ_LOCK(i), 1);
    }else if( rc==SQLITE_BUSY ){
     mxSafeFrame = y;
     xBusy = 0;
    }else{
     goto walcheckpoint_out;
    }
   }
  }

  /* Allocate the iterator */
  if( pInfo->nBackfill<mxSafeFrame ){
   rc = walIteratorInit(pWal, pInfo->nBackfill, &pIter);
   assert( rc==SQLITE_OK || pIter==0 );
  }

  if( pIter
   && (rc = walBusyLock(pWal,xBusy,pBusyArg,WAL_READ_LOCK(0),1))==SQLITE_OK
  ){
   u32 nBackfill = pInfo->nBackfill;

   pInfo->nBackfillAttempted = mxSafeFrame;

   /* Sync the WAL to disk */
   rc = sqlite3OsSync(pWal->pWalFd, CKPT_SYNC_FLAGS(sync_flags));

   /* If the database may grow as a result of this checkpoint, hint
   ** about the eventual size of the db file to the VFS layer.
   */
   if( rc==SQLITE_OK ){
    i64 nReq = ((i64)mxPage * szPage);
    i64 nSize;          /* Current size of database file */
    sqlite3OsFileControl(pWal->pDbFd, SQLITE_FCNTL_CKPT_START, 0);
    rc = sqlite3OsFileSize(pWal->pDbFd, &nSize);
    if( rc==SQLITE_OK && nSize<nReq ){
     if( (nSize+65536+(i64)pWal->hdr.mxFrame*szPage)<nReq ){
      /* If the size of the final database is larger than the current
      ** database plus the amount of data in the wal file, plus the
      ** maximum size of the pending-byte page (65536 bytes), then 
      ** must be corruption somewhere. */
      rc = SQLITE_CORRUPT_BKPT;
     }else{
      sqlite3OsFileControlHint(pWal->pDbFd, SQLITE_FCNTL_SIZE_HINT,&nReq);
     }
    }

   }

   /* Iterate through the contents of the WAL, copying data to the db file */
   while( rc==SQLITE_OK && 0==walIteratorNext(pIter, &iDbpage, &iFrame) ){
    i64 iOffset;
    assert( walFramePgno(pWal, iFrame)==iDbpage );
    if( AtomicLoad(&db->u1.isInterrupted) ){
     rc = db->mallocFailed ? SQLITE_NOMEM_BKPT : SQLITE_INTERRUPT;
     break;
    }
    if( iFrame<=nBackfill || iFrame>mxSafeFrame || iDbpage>mxPage ){
     continue;
    }
    iOffset = walFrameOffset(iFrame, szPage) + WAL_FRAME_HDRSIZE;
    /* testcase( IS_BIG_INT(iOffset) ); // requires a 4GiB WAL file */
    rc = sqlite3OsRead(pWal->pWalFd, zBuf, szPage, iOffset);
    if( rc!=SQLITE_OK ) break;
    iOffset = (iDbpage-1)*(i64)szPage;
    testcase( IS_BIG_INT(iOffset) );
    rc = sqlite3OsWrite(pWal->pDbFd, zBuf, szPage, iOffset);
    if( rc!=SQLITE_OK ) break;
   }
   sqlite3OsFileControl(pWal->pDbFd, SQLITE_FCNTL_CKPT_DONE, 0);

   /* If work was actually accomplished... */
   if( rc==SQLITE_OK ){
    if( mxSafeFrame==walIndexHdr(pWal)->mxFrame ){
     i64 szDb = pWal->hdr.nPage*(i64)szPage;
     testcase( IS_BIG_INT(szDb) );
     rc = sqlite3OsTruncate(pWal->pDbFd, szDb);
     if( rc==SQLITE_OK ){
      rc = sqlite3OsSync(pWal->pDbFd, CKPT_SYNC_FLAGS(sync_flags));
     }
    }
    if( rc==SQLITE_OK ){
     AtomicStore(&pInfo->nBackfill, mxSafeFrame);
    }
   }

   /* Release the reader lock held while backfilling */
   walUnlockExclusive(pWal, WAL_READ_LOCK(0), 1);
  }

  if( rc==SQLITE_BUSY ){
   /* Reset the return code so as not to report a checkpoint failure
   ** just because there are active readers. */
   rc = SQLITE_OK;
  }
 }

 /* If this is an SQLITE_CHECKPOINT_RESTART or TRUNCATE operation, and the
 ** entire wal file has been copied into the database file, then block 
 ** until all readers have finished using the wal file. This ensures that 
 ** the next process to write to the database restarts the wal file.
 */
 if( rc==SQLITE_OK && eMode!=SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE ){
  assert( pWal->writeLock );
  if( pInfo->nBackfill<pWal->hdr.mxFrame ){
   rc = SQLITE_BUSY;
  }else if( eMode>=SQLITE_CHECKPOINT_RESTART ){
   u32 salt1;
   sqlite3_randomness(4, &salt1);
   assert( pInfo->nBackfill==pWal->hdr.mxFrame );
   rc = walBusyLock(pWal, xBusy, pBusyArg, WAL_READ_LOCK(1), WAL_NREADER-1);
   if( rc==SQLITE_OK ){
    if( eMode==SQLITE_CHECKPOINT_TRUNCATE ){
     /* IMPLEMENTATION-OF: R-44699-57140 This mode works the same way as
     ** SQLITE_CHECKPOINT_RESTART with the addition that it also
     ** truncates the log file to zero bytes just prior to a
     ** successful return.
     **
     ** In theory, it might be safe to do this without updating the
     ** wal-index header in shared memory, as all subsequent reader or
     ** writer clients should see that the entire log file has been
     ** checkpointed and behave accordingly. This seems unsafe though,
     ** as it would leave the system in a state where the contents of
     ** the wal-index header do not match the contents of the 
     ** file-system. To avoid this, update the wal-index header to
     ** indicate that the log file contains zero valid frames. */
     walRestartHdr(pWal, salt1);
     rc = sqlite3OsTruncate(pWal->pWalFd, 0);
    }
    walUnlockExclusive(pWal, WAL_READ_LOCK(1), WAL_NREADER-1);
   }
  }
 }

 walcheckpoint_out:
 walIteratorFree(pIter);
 return rc;
}

/*
** If the WAL file is currently larger than nMax bytes in size, truncate
** it to exactly nMax bytes. If an error occurs while doing so, ignore it.
*/
static void walLimitSize(Wal *pWal, i64 nMax){
 i64 sz;
 int rx;
 sqlite3BeginBenignMalloc();
 rx = sqlite3OsFileSize(pWal->pWalFd, &sz);
 if( rx==SQLITE_OK && (sz > nMax ) ){
  rx = sqlite3OsTruncate(pWal->pWalFd, nMax);
 }
 sqlite3EndBenignMalloc();
 if( rx ){
  sqlite3_log(rx, "cannot limit WAL size: %s", pWal->zWalName);
 }
}

/*
** Close a connection to a log file.
*/
int sqlite3WalClose(
 Wal *pWal,           /* Wal to close */
 sqlite3 *db,          /* For interrupt flag */
 int sync_flags,         /* Flags to pass to OsSync() (or 0) */
 int nBuf,
 u8 *zBuf            /* Buffer of at least nBuf bytes */
){
 int rc = SQLITE_OK;
 if( pWal ){
  int isDelete = 0;       /* True to unlink wal and wal-index files */

  /* If an EXCLUSIVE lock can be obtained on the database file (using the
  ** ordinary, rollback-mode locking methods, this guarantees that the
  ** connection associated with this log file is the only connection to
  ** the database. In this case checkpoint the database and unlink both
  ** the wal and wal-index files.
  **
  ** The EXCLUSIVE lock is not released before returning.
  */
  if( zBuf!=0
   && SQLITE_OK==(rc = sqlite3OsLock(pWal->pDbFd, SQLITE_LOCK_EXCLUSIVE))
  ){
   if( pWal->exclusiveMode==WAL_NORMAL_MODE ){
    pWal->exclusiveMode = WAL_EXCLUSIVE_MODE;
   }
   rc = sqlite3WalCheckpoint(pWal, db, 
     SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE, 0, 0, sync_flags, nBuf, zBuf, 0, 0
   );
   if( rc==SQLITE_OK ){
    int bPersist = -1;
    sqlite3OsFileControlHint(
      pWal->pDbFd, SQLITE_FCNTL_PERSIST_WAL, &bPersist
    );
    if( bPersist!=1 ){
     /* Try to delete the WAL file if the checkpoint completed and
     ** fsyned (rc==SQLITE_OK) and if we are not in persistent-wal
     ** mode (!bPersist) */
     isDelete = 1;
    }else if( pWal->mxWalSize>=0 ){
     /* Try to truncate the WAL file to zero bytes if the checkpoint
     ** completed and fsynced (rc==SQLITE_OK) and we are in persistent
     ** WAL mode (bPersist) and if the PRAGMA journal_size_limit is a
     ** non-negative value (pWal->mxWalSize>=0). Note that we truncate
     ** to zero bytes as truncating to the journal_size_limit might
     ** leave a corrupt WAL file on disk. */
     walLimitSize(pWal, 0);
    }
   }
  }

  walIndexClose(pWal, isDelete);
  sqlite3OsClose(pWal->pWalFd);
  if( isDelete ){
   sqlite3BeginBenignMalloc();
   sqlite3OsDelete(pWal->pVfs, pWal->zWalName, 0);
   sqlite3EndBenignMalloc();
  }
  WALTRACE(("WAL%p: closed\n", pWal));
  sqlite3_free((void *)pWal->apWiData);
  sqlite3_free(pWal);
 }
 return rc;
}

/*
** Try to read the wal-index header. Return 0 on success and 1 if
** there is a problem.
**
** The wal-index is in shared memory. Another thread or process might
** be writing the header at the same time this procedure is trying to
** read it, which might result in inconsistency. A dirty read is detected
** by verifying that both copies of the header are the same and also by
** a checksum on the header.
**
** If and only if the read is consistent and the header is different from
** pWal->hdr, then pWal->hdr is updated to the content of the new header
** and *pChanged is set to 1.
**
** If the checksum cannot be verified return non-zero. If the header
** is read successfully and the checksum verified, return zero.
*/
static SQLITE_NO_TSAN int walIndexTryHdr(Wal *pWal, int *pChanged){
 u32 aCksum[2];         /* Checksum on the header content */
 WalIndexHdr h1, h2;       /* Two copies of the header content */
 WalIndexHdr volatile *aHdr;   /* Header in shared memory */

 /* The first page of the wal-index must be mapped at this point. */
 assert( pWal->nWiData>0 && pWal->apWiData[0] );

 /* Read the header. This might happen concurrently with a write to the
 ** same area of shared memory on a different CPU in a SMP,
 ** meaning it is possible that an inconsistent snapshot is read
 ** from the file. If this happens, return non-zero.
 **
 ** tag-20200519-1:
 ** There are two copies of the header at the beginning of the wal-index.
 ** When reading, read [0] first then [1]. Writes are in the reverse order.
 ** Memory barriers are used to prevent the compiler or the hardware from
 ** reordering the reads and writes. TSAN and similar tools can sometimes
 ** give false-positive warnings about these accesses because the tools do not
 ** account for the double-read and the memory barrier. The use of mutexes
 ** here would be problematic as the memory being accessed is potentially
 ** shared among multiple processes and not all mutex implementions work
 ** reliably in that environment.
 */
 aHdr = walIndexHdr(pWal);
 memcpy(&h1, (void *)&aHdr[0], sizeof(h1)); /* Possible TSAN false-positive */
 walShmBarrier(pWal);
 memcpy(&h2, (void *)&aHdr[1], sizeof(h2));

 if( memcmp(&h1, &h2, sizeof(h1))!=0 ){
  return 1;  /* Dirty read */
 } 
 if( h1.isInit==0 ){
  return 1;  /* Malformed header - probably all zeros */
 }
 walChecksumBytes(1, (u8*)&h1, sizeof(h1)-sizeof(h1.aCksum), 0, aCksum);
 if( aCksum[0]!=h1.aCksum[0] || aCksum[1]!=h1.aCksum[1] ){
  return 1;  /* Checksum does not match */
 }

 if( memcmp(&pWal->hdr, &h1, sizeof(WalIndexHdr)) ){
  *pChanged = 1;
  memcpy(&pWal->hdr, &h1, sizeof(WalIndexHdr));
  pWal->szPage = (pWal->hdr.szPage&0xfe00) + ((pWal->hdr.szPage&0x0001)<<16);
  testcase( pWal->szPage<=32768 );
  testcase( pWal->szPage>=65536 );
 }

 /* The header was successfully read. Return zero. */
 return 0;
}

/*
** This is the value that walTryBeginRead returns when it needs to
** be retried.
*/
#define WAL_RETRY (-1)

/*
** Read the wal-index header from the wal-index and into pWal->hdr.
** If the wal-header appears to be corrupt, try to reconstruct the
** wal-index from the WAL before returning.
**
** Set *pChanged to 1 if the wal-index header value in pWal->hdr is
** changed by this operation. If pWal->hdr is unchanged, set *pChanged
** to 0.
**
** If the wal-index header is successfully read, return SQLITE_OK. 
** Otherwise an SQLite error code.
*/
static int walIndexReadHdr(Wal *pWal, int *pChanged){
 int rc;             /* Return code */
 int badHdr;           /* True if a header read failed */
 volatile u32 *page0;      /* Chunk of wal-index containing header */

 /* Ensure that page 0 of the wal-index (the page that contains the 
 ** wal-index header) is mapped. Return early if an error occurs here.
 */
 assert( pChanged );
 rc = walIndexPage(pWal, 0, &page0);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  assert( rc!=SQLITE_READONLY ); /* READONLY changed to OK in walIndexPage */
  if( rc==SQLITE_READONLY_CANTINIT ){
   /* The SQLITE_READONLY_CANTINIT return means that the shared-memory
   ** was openable but is not writable, and this thread is unable to
   ** confirm that another write-capable connection has the shared-memory
   ** open, and hence the content of the shared-memory is unreliable,
   ** since the shared-memory might be inconsistent with the WAL file
   ** and there is no writer on hand to fix it. */
   assert( page0==0 );
   assert( pWal->writeLock==0 );
   assert( pWal->readOnly & WAL_SHM_RDONLY );
   pWal->bShmUnreliable = 1;
   pWal->exclusiveMode = WAL_HEAPMEMORY_MODE;
   *pChanged = 1;
  }else{
   return rc; /* Any other non-OK return is just an error */
  }
 }else{
  /* page0 can be NULL if the SHM is zero bytes in size and pWal->writeLock
  ** is zero, which prevents the SHM from growing */
  testcase( page0!=0 );
 }
 assert( page0!=0 || pWal->writeLock==0 );

 /* If the first page of the wal-index has been mapped, try to read the
 ** wal-index header immediately, without holding any lock. This usually
 ** works, but may fail if the wal-index header is corrupt or currently 
 ** being modified by another thread or process.
 */
 badHdr = (page0 ? walIndexTryHdr(pWal, pChanged) : 1);

 /* If the first attempt failed, it might have been due to a race
 ** with a writer. So get a WRITE lock and try again.
 */
 if( badHdr ){
  if( pWal->bShmUnreliable==0 && (pWal->readOnly & WAL_SHM_RDONLY) ){
   if( SQLITE_OK==(rc = walLockShared(pWal, WAL_WRITE_LOCK)) ){
    walUnlockShared(pWal, WAL_WRITE_LOCK);
    rc = SQLITE_READONLY_RECOVERY;
   }
  }else{
   int bWriteLock = pWal->writeLock;
   if( bWriteLock || SQLITE_OK==(rc = walLockWriter(pWal)) ){
    pWal->writeLock = 1;
    if( SQLITE_OK==(rc = walIndexPage(pWal, 0, &page0)) ){
     badHdr = walIndexTryHdr(pWal, pChanged);
     if( badHdr ){
      /* If the wal-index header is still malformed even while holding
      ** a WRITE lock, it can only mean that the header is corrupted and
      ** needs to be reconstructed. So run recovery to do exactly that.
      */
      rc = walIndexRecover(pWal);
      *pChanged = 1;
     }
    }
    if( bWriteLock==0 ){
     pWal->writeLock = 0;
     walUnlockExclusive(pWal, WAL_WRITE_LOCK, 1);
    }
   }
  }
 }

 /* If the header is read successfully, check the version number to make
 ** sure the wal-index was not constructed with some future format that
 ** this version of SQLite cannot understand.
 */
 if( badHdr==0 && pWal->hdr.iVersion!=WALINDEX_MAX_VERSION ){
  rc = SQLITE_CANTOPEN_BKPT;
 }
 if( pWal->bShmUnreliable ){
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   walIndexClose(pWal, 0);
   pWal->bShmUnreliable = 0;
   assert( pWal->nWiData>0 && pWal->apWiData[0]==0 );
   /* walIndexRecover() might have returned SHORT_READ if a concurrent
   ** writer truncated the WAL out from under it. If that happens, it
   ** indicates that a writer has fixed the SHM file for us, so retry */
   if( rc==SQLITE_IOERR_SHORT_READ ) rc = WAL_RETRY;
  }
  pWal->exclusiveMode = WAL_NORMAL_MODE;
 }

 return rc;
}

/*
** Open a transaction in a connection where the shared-memory is read-only
** and where we cannot verify that there is a separate write-capable connection
** on hand to keep the shared-memory up-to-date with the WAL file.
**
** This can happen, for example, when the shared-memory is implemented by
** memory-mapping a *-shm file, where a prior writer has shut down and
** left the *-shm file on disk, and now the present connection is trying
** to use that database but lacks write permission on the *-shm file.
** Other scenarios are also possible, depending on the VFS implementation.
**
** Precondition:
**
**  The *-wal file has been read and an appropriate wal-index has been
**  constructed in pWal->apWiData[] using heap memory instead of shared
**  memory. 
**
** If this function returns SQLITE_OK, then the read transaction has
** been successfully opened. In this case output variable (*pChanged) 
** is set to true before returning if the caller should discard the
** contents of the page cache before proceeding. Or, if it returns 
** WAL_RETRY, then the heap memory wal-index has been discarded and 
** the caller should retry opening the read transaction from the 
** beginning (including attempting to map the *-shm file). 
**
** If an error occurs, an SQLite error code is returned.
*/
static int walBeginShmUnreliable(Wal *pWal, int *pChanged){
 i64 szWal;           /* Size of wal file on disk in bytes */
 i64 iOffset;          /* Current offset when reading wal file */
 u8 aBuf[WAL_HDRSIZE];      /* Buffer to load WAL header into */
 u8 *aFrame = 0;         /* Malloc'd buffer to load entire frame */
 int szFrame;          /* Number of bytes in buffer aFrame[] */
 u8 *aData;           /* Pointer to data part of aFrame buffer */
 volatile void *pDummy;     /* Dummy argument for xShmMap */
 int rc;             /* Return code */
 u32 aSaveCksum[2];       /* Saved copy of pWal->hdr.aFrameCksum */

 assert( pWal->bShmUnreliable );
 assert( pWal->readOnly & WAL_SHM_RDONLY );
 assert( pWal->nWiData>0 && pWal->apWiData[0] );

 /* Take WAL_READ_LOCK(0). This has the effect of preventing any
 ** writers from running a checkpoint, but does not stop them
 ** from running recovery. */
 rc = walLockShared(pWal, WAL_READ_LOCK(0));
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  if( rc==SQLITE_BUSY ) rc = WAL_RETRY;
  goto begin_unreliable_shm_out;
 }
 pWal->readLock = 0;

 /* Check to see if a separate writer has attached to the shared-memory area,
 ** thus making the shared-memory "reliable" again. Do this by invoking
 ** the xShmMap() routine of the VFS and looking to see if the return
 ** is SQLITE_READONLY instead of SQLITE_READONLY_CANTINIT.
 **
 ** If the shared-memory is now "reliable" return WAL_RETRY, which will
 ** cause the heap-memory WAL-index to be discarded and the actual
 ** shared memory to be used in its place.
 **
 ** This step is important because, even though this connection is holding
 ** the WAL_READ_LOCK(0) which prevents a checkpoint, a writer might
 ** have already checkpointed the WAL file and, while the current
 ** is active, wrap the WAL and start overwriting frames that this
 ** process wants to use.
 **
 ** Once sqlite3OsShmMap() has been called for an sqlite3_file and has
 ** returned any SQLITE_READONLY value, it must return only SQLITE_READONLY
 ** or SQLITE_READONLY_CANTINIT or some error for all subsequent invocations,
 ** even if some external agent does a "chmod" to make the shared-memory
 ** writable by us, until sqlite3OsShmUnmap() has been called.
 ** This is a requirement on the VFS implementation.
  */
 rc = sqlite3OsShmMap(pWal->pDbFd, 0, WALINDEX_PGSZ, 0, &pDummy);
 assert( rc!=SQLITE_OK ); /* SQLITE_OK not possible for read-only connection */
 if( rc!=SQLITE_READONLY_CANTINIT ){
  rc = (rc==SQLITE_READONLY ? WAL_RETRY : rc);
  goto begin_unreliable_shm_out;
 }

 /* We reach this point only if the real shared-memory is still unreliable.
 ** Assume the in-memory WAL-index substitute is correct and load it
 ** into pWal->hdr.
 */
 memcpy(&pWal->hdr, (void*)walIndexHdr(pWal), sizeof(WalIndexHdr));

 /* Make sure some writer hasn't come in and changed the WAL file out
 ** from under us, then disconnected, while we were not looking.
 */
 rc = sqlite3OsFileSize(pWal->pWalFd, &szWal);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  goto begin_unreliable_shm_out;
 }
 if( szWal<WAL_HDRSIZE ){
  /* If the wal file is too small to contain a wal-header and the
  ** wal-index header has mxFrame==0, then it must be safe to proceed
  ** reading the database file only. However, the page cache cannot
  ** be trusted, as a read/write connection may have connected, written
  ** the db, run a checkpoint, truncated the wal file and disconnected
  ** since this client's last read transaction. */
  *pChanged = 1;
  rc = (pWal->hdr.mxFrame==0 ? SQLITE_OK : WAL_RETRY);
  goto begin_unreliable_shm_out;
 }

 /* Check the salt keys at the start of the wal file still match. */
 rc = sqlite3OsRead(pWal->pWalFd, aBuf, WAL_HDRSIZE, 0);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  goto begin_unreliable_shm_out;
 }
 if( memcmp(&pWal->hdr.aSalt, &aBuf[16], 8) ){
  /* Some writer has wrapped the WAL file while we were not looking.
  ** Return WAL_RETRY which will cause the in-memory WAL-index to be
  ** rebuilt. */
  rc = WAL_RETRY;
  goto begin_unreliable_shm_out;
 }

 /* Allocate a buffer to read frames into */
 szFrame = pWal->hdr.szPage + WAL_FRAME_HDRSIZE;
 aFrame = (u8 *)sqlite3_malloc64(szFrame);
 if( aFrame==0 ){
  rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
  goto begin_unreliable_shm_out;
 }
 aData = &aFrame[WAL_FRAME_HDRSIZE];

 /* Check to see if a complete transaction has been appended to the
 ** wal file since the heap-memory wal-index was created. If so, the
 ** heap-memory wal-index is discarded and WAL_RETRY returned to
 ** the caller. */
 aSaveCksum[0] = pWal->hdr.aFrameCksum[0];
 aSaveCksum[1] = pWal->hdr.aFrameCksum[1];
 for(iOffset=walFrameOffset(pWal->hdr.mxFrame+1, pWal->hdr.szPage); 
   iOffset+szFrame<=szWal; 
   iOffset+=szFrame
 ){
  u32 pgno;          /* Database page number for frame */
  u32 nTruncate;       /* dbsize field from frame header */

  /* Read and decode the next log frame. */
  rc = sqlite3OsRead(pWal->pWalFd, aFrame, szFrame, iOffset);
  if( rc!=SQLITE_OK ) break;
  if( !walDecodeFrame(pWal, &pgno, &nTruncate, aData, aFrame) ) break;

  /* If nTruncate is non-zero, then a complete transaction has been
  ** appended to this wal file. Set rc to WAL_RETRY and break out of
  ** the loop. */
  if( nTruncate ){
   rc = WAL_RETRY;
   break;
  }
 }
 pWal->hdr.aFrameCksum[0] = aSaveCksum[0];
 pWal->hdr.aFrameCksum[1] = aSaveCksum[1];

 begin_unreliable_shm_out:
 sqlite3_free(aFrame);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  int i;
  for(i=0; i<pWal->nWiData; i++){
   sqlite3_free((void*)pWal->apWiData[i]);
   pWal->apWiData[i] = 0;
  }
  pWal->bShmUnreliable = 0;
  sqlite3WalEndReadTransaction(pWal);
  *pChanged = 1;
 }
 return rc;
}

/*
** Attempt to start a read transaction. This might fail due to a race or
** other transient condition. When that happens, it returns WAL_RETRY to
** indicate to the caller that it is safe to retry immediately.
**
** On success return SQLITE_OK. On a permanent failure (such an
** I/O error or an SQLITE_BUSY because another process is running
** recovery) return a positive error code.
**
** The useWal parameter is true to force the use of the WAL and disable
** the case where the WAL is bypassed because it has been completely
** checkpointed. If useWal==0 then this routine calls walIndexReadHdr() 
** to make a copy of the wal-index header into pWal->hdr. If the 
** wal-index header has changed, *pChanged is set to 1 (as an indication 
** to the caller that the local page cache is obsolete and needs to be 
** flushed.) When useWal==1, the wal-index header is assumed to already
** be loaded and the pChanged parameter is unused.
**
** The caller must set the cnt parameter to the number of prior calls to
** this routine during the current read attempt that returned WAL_RETRY.
** This routine will start taking more aggressive measures to clear the
** race conditions after multiple WAL_RETRY returns, and after an excessive
** number of errors will ultimately return SQLITE_PROTOCOL. The
** SQLITE_PROTOCOL return indicates that some other process has gone rogue
** and is not honoring the locking protocol. There is a vanishingly small
** chance that SQLITE_PROTOCOL could be returned because of a run of really
** bad luck when there is lots of contention for the wal-index, but that
** possibility is so small that it can be safely neglected, we believe.
**
** On success, this routine obtains a read lock on 
** WAL_READ_LOCK(pWal->readLock). The pWal->readLock integer is
** in the range 0 <= pWal->readLock < WAL_NREADER. If pWal->readLock==(-1)
** that means the Wal does not hold any read lock. The reader must not
** access any database page that is modified by a WAL frame up to and
** including frame number aReadMark[pWal->readLock]. The reader will
** use WAL frames up to and including pWal->hdr.mxFrame if pWal->readLock>0
** Or if pWal->readLock==0, then the reader will ignore the WAL
** completely and get all content directly from the database file.
** If the useWal parameter is 1 then the WAL will never be ignored and
** this routine will always set pWal->readLock>0 on success.
** When the read transaction is completed, the caller must release the
** lock on WAL_READ_LOCK(pWal->readLock) and set pWal->readLock to -1.
**
** This routine uses the nBackfill and aReadMark[] fields of the header
** to select a particular WAL_READ_LOCK() that strives to let the
** checkpoint process do as much work as possible. This routine might
** update values of the aReadMark[] array in the header, but if it does
** so it takes care to hold an exclusive lock on the corresponding
** WAL_READ_LOCK() while changing values.
*/
static int walTryBeginRead(Wal *pWal, int *pChanged, int useWal, int cnt){
 volatile WalCkptInfo *pInfo;  /* Checkpoint information in wal-index */
 u32 mxReadMark;         /* Largest aReadMark[] value */
 int mxI;            /* Index of largest aReadMark[] value */
 int i;             /* Loop counter */
 int rc = SQLITE_OK;       /* Return code */
 u32 mxFrame;          /* Wal frame to lock to */

 assert( pWal->readLock<0 );   /* Not currently locked */

 /* useWal may only be set for read/write connections */
 assert( (pWal->readOnly & WAL_SHM_RDONLY)==0 || useWal==0 );

 /* Take steps to avoid spinning forever if there is a protocol error.
 **
 ** Circumstances that cause a RETRY should only last for the briefest
 ** instances of time. No I/O or other system calls are done while the
 ** locks are held, so the locks should not be held for very long. But 
 ** if we are unlucky, another process that is holding a lock might get
 ** paged out or take a page-fault that is time-consuming to resolve, 
 ** during the few nanoseconds that it is holding the lock. In that case,
 ** it might take longer than normal for the lock to free.
 **
 ** After 5 RETRYs, we begin calling sqlite3OsSleep(). The first few
 ** calls to sqlite3OsSleep() have a delay of 1 microsecond. Really this
 ** is more of a scheduler yield than an actual delay. But on the 10th
 ** an subsequent retries, the delays start becoming longer and longer, 
 ** so that on the 100th (and last) RETRY we delay for 323 milliseconds.
 ** The total delay time before giving up is less than 10 seconds.
 */
 if( cnt>5 ){
  int nDelay = 1;           /* Pause time in microseconds */
  if( cnt>100 ){
   VVA_ONLY( pWal->lockError = 1; )
   return SQLITE_PROTOCOL;
  }
  if( cnt>=10 ) nDelay = (cnt-9)*(cnt-9)*39;
  sqlite3OsSleep(pWal->pVfs, nDelay);
 }

 if( !useWal ){
  assert( rc==SQLITE_OK );
  if( pWal->bShmUnreliable==0 ){
   rc = walIndexReadHdr(pWal, pChanged);
  }
  if( rc==SQLITE_BUSY ){
   /* If there is not a recovery running in another thread or process
   ** then convert BUSY errors to WAL_RETRY. If recovery is known to
   ** be running, convert BUSY to BUSY_RECOVERY. There is a race here
   ** which might cause WAL_RETRY to be returned even if BUSY_RECOVERY
   ** would be technically correct. But the race is benign since with
   ** WAL_RETRY this routine will be called again and will probably be
   ** right on the second iteration.
   */
   if( pWal->apWiData[0]==0 ){
    /* This branch is taken when the xShmMap() method returns SQLITE_BUSY.
    ** We assume this is a transient condition, so return WAL_RETRY. The
    ** xShmMap() implementation used by the default unix and win32 VFS 
    ** modules may return SQLITE_BUSY due to a race condition in the 
    ** code that determines whether or not the shared-memory region 
    ** must be zeroed before the requested page is returned.
    */
    rc = WAL_RETRY;
   }else if( SQLITE_OK==(rc = walLockShared(pWal, WAL_RECOVER_LOCK)) ){
    walUnlockShared(pWal, WAL_RECOVER_LOCK);
    rc = WAL_RETRY;
   }else if( rc==SQLITE_BUSY ){
    rc = SQLITE_BUSY_RECOVERY;
   }
  }
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   return rc;
  }
  else if( pWal->bShmUnreliable ){
   return walBeginShmUnreliable(pWal, pChanged);
  }
 }

 assert( pWal->nWiData>0 );
 assert( pWal->apWiData[0]!=0 );
 pInfo = walCkptInfo(pWal);
 if( !useWal && AtomicLoad(&pInfo->nBackfill)==pWal->hdr.mxFrame
#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
  && (pWal->pSnapshot==0 || pWal->hdr.mxFrame==0)
#endif
 ){
  /* The WAL has been completely backfilled (or it is empty).
  ** and can be safely ignored.
  */
  rc = walLockShared(pWal, WAL_READ_LOCK(0));
  walShmBarrier(pWal);
  if( rc==SQLITE_OK ){
   if( memcmp((void *)walIndexHdr(pWal), &pWal->hdr, sizeof(WalIndexHdr)) ){
    /* It is not safe to allow the reader to continue here if frames
    ** may have been appended to the log before READ_LOCK(0) was obtained.
    ** When holding READ_LOCK(0), the reader ignores the entire log file,
    ** which implies that the database file contains a trustworthy
    ** snapshot. Since holding READ_LOCK(0) prevents a checkpoint from
    ** happening, this is usually correct.
    **
    ** However, if frames have been appended to the log (or if the log 
    ** is wrapped and written for that matter) before the READ_LOCK(0)
    ** is obtained, that is not necessarily true. A checkpointer may
    ** have started to backfill the appended frames but crashed before
    ** it finished. Leaving a corrupt image in the database file.
    */
    walUnlockShared(pWal, WAL_READ_LOCK(0));
    return WAL_RETRY;
   }
   pWal->readLock = 0;
   return SQLITE_OK;
  }else if( rc!=SQLITE_BUSY ){
   return rc;
  }
 }

 /* If we get this far, it means that the reader will want to use
 ** the WAL to get at content from recent commits. The job now is
 ** to select one of the aReadMark[] entries that is closest to
 ** but not exceeding pWal->hdr.mxFrame and lock that entry.
 */
 mxReadMark = 0;
 mxI = 0;
 mxFrame = pWal->hdr.mxFrame;
#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
 if( pWal->pSnapshot && pWal->pSnapshot->mxFrame<mxFrame ){
  mxFrame = pWal->pSnapshot->mxFrame;
 }
#endif
 for(i=1; i<WAL_NREADER; i++){
  u32 thisMark = AtomicLoad(pInfo->aReadMark+i);
  if( mxReadMark<=thisMark && thisMark<=mxFrame ){
   assert( thisMark!=READMARK_NOT_USED );
   mxReadMark = thisMark;
   mxI = i;
  }
 }
 if( (pWal->readOnly & WAL_SHM_RDONLY)==0
  && (mxReadMark<mxFrame || mxI==0)
 ){
  for(i=1; i<WAL_NREADER; i++){
   rc = walLockExclusive(pWal, WAL_READ_LOCK(i), 1);
   if( rc==SQLITE_OK ){
    AtomicStore(pInfo->aReadMark+i,mxFrame);
    mxReadMark = mxFrame;
    mxI = i;
    walUnlockExclusive(pWal, WAL_READ_LOCK(i), 1);
    break;
   }else if( rc!=SQLITE_BUSY ){
    return rc;
   }
  }
 }
 if( mxI==0 ){
  assert( rc==SQLITE_BUSY || (pWal->readOnly & WAL_SHM_RDONLY)!=0 );
  return rc==SQLITE_BUSY ? WAL_RETRY : SQLITE_READONLY_CANTINIT;
 }

 rc = walLockShared(pWal, WAL_READ_LOCK(mxI));
 if( rc ){
  return rc==SQLITE_BUSY ? WAL_RETRY : rc;
 }
 /* Now that the read-lock has been obtained, check that neither the
 ** value in the aReadMark[] array or the contents of the wal-index
 ** header have changed.
 **
 ** It is necessary to check that the wal-index header did not change
 ** between the time it was read and when the shared-lock was obtained
 ** on WAL_READ_LOCK(mxI) was obtained to account for the possibility
 ** that the log file may have been wrapped by a writer, or that frames
 ** that occur later in the log than pWal->hdr.mxFrame may have been
 ** copied into the database by a checkpointer. If either of these things
 ** happened, then reading the database with the current value of
 ** pWal->hdr.mxFrame risks reading a corrupted snapshot. So, retry
 ** instead.
 **
 ** Before checking that the live wal-index header has not changed
 ** since it was read, set Wal.minFrame to the first frame in the wal
 ** file that has not yet been checkpointed. This client will not need
 ** to read any frames earlier than minFrame from the wal file - they
 ** can be safely read directly from the database file.
 **
 ** Because a ShmBarrier() call is made between taking the copy of 
 ** nBackfill and checking that the wal-header in shared-memory still
 ** matches the one cached in pWal->hdr, it is guaranteed that the 
 ** checkpointer that set nBackfill was not working with a wal-index
 ** header newer than that cached in pWal->hdr. If it were, that could
 ** cause a problem. The checkpointer could omit to checkpoint
 ** a version of page X that lies before pWal->minFrame (call that version
 ** A) on the basis that there is a newer version (version B) of the same
 ** page later in the wal file. But if version B happens to like past
 ** frame pWal->hdr.mxFrame - then the client would incorrectly assume
 ** that it can read version A from the database file. However, since
 ** we can guarantee that the checkpointer that set nBackfill could not
 ** see any pages past pWal->hdr.mxFrame, this problem does not come up.
 */
 pWal->minFrame = AtomicLoad(&pInfo->nBackfill)+1;
 walShmBarrier(pWal);
 if( AtomicLoad(pInfo->aReadMark+mxI)!=mxReadMark
  || memcmp((void *)walIndexHdr(pWal), &pWal->hdr, sizeof(WalIndexHdr))
 ){
  walUnlockShared(pWal, WAL_READ_LOCK(mxI));
  return WAL_RETRY;
 }else{
  assert( mxReadMark<=pWal->hdr.mxFrame );
  pWal->readLock = (i16)mxI;
 }
 return rc;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
/*
** Attempt to reduce the value of the WalCkptInfo.nBackfillAttempted 
** variable so that older snapshots can be accessed. To do this, loop
** through all wal frames from nBackfillAttempted to (nBackfill+1), 
** comparing their content to the corresponding page with the database
** file, if any. Set nBackfillAttempted to the frame number of the
** first frame for which the wal file content matches the db file.
**
** This is only really safe if the file-system is such that any page 
** writes made by earlier checkpointers were atomic operations, which 
** is not always true. It is also possible that nBackfillAttempted
** may be left set to a value larger than expected, if a wal frame
** contains content that duplicate of an earlier version of the same
** page.
**
** SQLITE_OK is returned if successful, or an SQLite error code if an
** error occurs. It is not an error if nBackfillAttempted cannot be
** decreased at all.
*/
int sqlite3WalSnapshotRecover(Wal *pWal){
 int rc;

 assert( pWal->readLock>=0 );
 rc = walLockExclusive(pWal, WAL_CKPT_LOCK, 1);
 if( rc==SQLITE_OK ){
  volatile WalCkptInfo *pInfo = walCkptInfo(pWal);
  int szPage = (int)pWal->szPage;
  i64 szDb;          /* Size of db file in bytes */

  rc = sqlite3OsFileSize(pWal->pDbFd, &szDb);
  if( rc==SQLITE_OK ){
   void *pBuf1 = sqlite3_malloc(szPage);
   void *pBuf2 = sqlite3_malloc(szPage);
   if( pBuf1==0 || pBuf2==0 ){
    rc = SQLITE_NOMEM;
   }else{
    u32 i = pInfo->nBackfillAttempted;
    for(i=pInfo->nBackfillAttempted; i>AtomicLoad(&pInfo->nBackfill); i--){
     WalHashLoc sLoc;     /* Hash table location */
     u32 pgno;         /* Page number in db file */
     i64 iDbOff;        /* Offset of db file entry */
     i64 iWalOff;       /* Offset of wal file entry */

     rc = walHashGet(pWal, walFramePage(i), &sLoc);
     if( rc!=SQLITE_OK ) break;
     pgno = sLoc.aPgno[i-sLoc.iZero];
     iDbOff = (i64)(pgno-1) * szPage;

     if( iDbOff+szPage<=szDb ){
      iWalOff = walFrameOffset(i, szPage) + WAL_FRAME_HDRSIZE;
      rc = sqlite3OsRead(pWal->pWalFd, pBuf1, szPage, iWalOff);

      if( rc==SQLITE_OK ){
       rc = sqlite3OsRead(pWal->pDbFd, pBuf2, szPage, iDbOff);
      }

      if( rc!=SQLITE_OK || 0==memcmp(pBuf1, pBuf2, szPage) ){
       break;
      }
     }

     pInfo->nBackfillAttempted = i-1;
    }
   }

   sqlite3_free(pBuf1);
   sqlite3_free(pBuf2);
  }
  walUnlockExclusive(pWal, WAL_CKPT_LOCK, 1);
 }

 return rc;
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT */

/*
** Begin a read transaction on the database.
**
** This routine used to be called sqlite3OpenSnapshot() and with good reason:
** it takes a snapshot of the state of the WAL and wal-index for the current
** instant in time. The current thread will continue to use this snapshot.
** Other threads might append new content to the WAL and wal-index but
** that extra content is ignored by the current thread.
**
** If the database contents have changes since the previous read
** transaction, then *pChanged is set to 1 before returning. The
** Pager layer will use this to know that its cache is stale and
** needs to be flushed.
*/
int sqlite3WalBeginReadTransaction(Wal *pWal, int *pChanged){
 int rc;             /* Return code */
 int cnt = 0;          /* Number of TryBeginRead attempts */
#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
 int bChanged = 0;
 WalIndexHdr *pSnapshot = pWal->pSnapshot;
#endif

 assert( pWal->ckptLock==0 );

#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
 if( pSnapshot ){
  if( memcmp(pSnapshot, &pWal->hdr, sizeof(WalIndexHdr))!=0 ){
   bChanged = 1;
  }

  /* It is possible that there is a checkpointer thread running 
  ** concurrent with this code. If this is the case, it may be that the
  ** checkpointer has already determined that it will checkpoint 
  ** snapshot X, where X is later in the wal file than pSnapshot, but 
  ** has not yet set the pInfo->nBackfillAttempted variable to indicate 
  ** its intent. To avoid the race condition this leads to, ensure that
  ** there is no checkpointer process by taking a shared CKPT lock 
  ** before checking pInfo->nBackfillAttempted. */
  (void)walEnableBlocking(pWal);
  rc = walLockShared(pWal, WAL_CKPT_LOCK);
  walDisableBlocking(pWal);

  if( rc!=SQLITE_OK ){
   return rc;
  }
  pWal->ckptLock = 1;
 }
#endif

 do{
  rc = walTryBeginRead(pWal, pChanged, 0, ++cnt);
 }while( rc==WAL_RETRY );
 testcase( (rc&0xff)==SQLITE_BUSY );
 testcase( (rc&0xff)==SQLITE_IOERR );
 testcase( rc==SQLITE_PROTOCOL );
 testcase( rc==SQLITE_OK );

#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
 if( rc==SQLITE_OK ){
  if( pSnapshot && memcmp(pSnapshot, &pWal->hdr, sizeof(WalIndexHdr))!=0 ){
   /* At this point the client has a lock on an aReadMark[] slot holding
   ** a value equal to or smaller than pSnapshot->mxFrame, but pWal->hdr
   ** is populated with the wal-index header corresponding to the head
   ** of the wal file. Verify that pSnapshot is still valid before
   ** continuing. Reasons why pSnapshot might no longer be valid:
   **
   **  (1) The WAL file has been reset since the snapshot was taken.
   **     In this case, the salt will have changed.
   **
   **  (2) A checkpoint as been attempted that wrote frames past
   **     pSnapshot->mxFrame into the database file. Note that the
   **     checkpoint need not have completed for this to cause problems.
   */
   volatile WalCkptInfo *pInfo = walCkptInfo(pWal);

   assert( pWal->readLock>0 || pWal->hdr.mxFrame==0 );
   assert( pInfo->aReadMark[pWal->readLock]<=pSnapshot->mxFrame );

   /* Check that the wal file has not been wrapped. Assuming that it has
   ** not, also check that no checkpointer has attempted to checkpoint any
   ** frames beyond pSnapshot->mxFrame. If either of these conditions are
   ** true, return SQLITE_ERROR_SNAPSHOT. Otherwise, overwrite pWal->hdr
   ** with *pSnapshot and set *pChanged as appropriate for opening the
   ** snapshot. */
   if( !memcmp(pSnapshot->aSalt, pWal->hdr.aSalt, sizeof(pWal->hdr.aSalt))
    && pSnapshot->mxFrame>=pInfo->nBackfillAttempted
   ){
    assert( pWal->readLock>0 );
    memcpy(&pWal->hdr, pSnapshot, sizeof(WalIndexHdr));
    *pChanged = bChanged;
   }else{
    rc = SQLITE_ERROR_SNAPSHOT;
   }

   /* A client using a non-current snapshot may not ignore any frames
   ** from the start of the wal file. This is because, for a system
   ** where (minFrame < iSnapshot < maxFrame), a checkpointer may
   ** have omitted to checkpoint a frame earlier than minFrame in 
   ** the file because there exists a frame after iSnapshot that
   ** is the same database page. */
   pWal->minFrame = 1;

   if( rc!=SQLITE_OK ){
    sqlite3WalEndReadTransaction(pWal);
   }
  }
 }

 /* Release the shared CKPT lock obtained above. */
 if( pWal->ckptLock ){
  assert( pSnapshot );
  walUnlockShared(pWal, WAL_CKPT_LOCK);
  pWal->ckptLock = 0;
 }
#endif
 return rc;
}

/*
** Finish with a read transaction. All this does is release the
** read-lock.
*/
void sqlite3WalEndReadTransaction(Wal *pWal){
 sqlite3WalEndWriteTransaction(pWal);
 if( pWal->readLock>=0 ){
  walUnlockShared(pWal, WAL_READ_LOCK(pWal->readLock));
  pWal->readLock = -1;
 }
}

/*
** Search the wal file for page pgno. If found, set *piRead to the frame that
** contains the page. Otherwise, if pgno is not in the wal file, set *piRead
** to zero.
**
** Return SQLITE_OK if successful, or an error code if an error occurs. If an
** error does occur, the final value of *piRead is undefined.
*/
int sqlite3WalFindFrame(
 Wal *pWal,           /* WAL handle */
 Pgno pgno,           /* Database page number to read data for */
 u32 *piRead           /* OUT: Frame number (or zero) */
){
 u32 iRead = 0;         /* If !=0, WAL frame to return data from */
 u32 iLast = pWal->hdr.mxFrame; /* Last page in WAL for this reader */
 int iHash;           /* Used to loop through N hash tables */
 int iMinHash;

 /* This routine is only be called from within a read transaction. */
 assert( pWal->readLock>=0 || pWal->lockError );

 /* If the "last page" field of the wal-index header snapshot is 0, then
 ** no data will be read from the wal under any circumstances. Return early
 ** in this case as an optimization. Likewise, if pWal->readLock==0, 
 ** then the WAL is ignored by the reader so return early, as if the 
 ** WAL were empty.
 */
 if( iLast==0 || (pWal->readLock==0 && pWal->bShmUnreliable==0) ){
  *piRead = 0;
  return SQLITE_OK;
 }

 /* Search the hash table or tables for an entry matching page number
 ** pgno. Each iteration of the following for() loop searches one
 ** hash table (each hash table indexes up to HASHTABLE_NPAGE frames).
 **
 ** This code might run concurrently to the code in walIndexAppend()
 ** that adds entries to the wal-index (and possibly to this hash 
 ** table). This means the value just read from the hash 
 ** slot (aHash[iKey]) may have been added before or after the 
 ** current read transaction was opened. Values added after the
 ** read transaction was opened may have been written incorrectly -
 ** i.e. these slots may contain garbage data. However, we assume
 ** that any slots written before the current read transaction was
 ** opened remain unmodified.
 **
 ** For the reasons above, the if(...) condition featured in the inner
 ** loop of the following block is more stringent that would be required 
 ** if we had exclusive access to the hash-table:
 **
 **  (aPgno[iFrame]==pgno): 
 **   This condition filters out normal hash-table collisions.
 **
 **  (iFrame<=iLast): 
 **   This condition filters out entries that were added to the hash
 **   table after the current read-transaction had started.
 */
 iMinHash = walFramePage(pWal->minFrame);
 for(iHash=walFramePage(iLast); iHash>=iMinHash; iHash--){
  WalHashLoc sLoc;       /* Hash table location */
  int iKey;           /* Hash slot index */
  int nCollide;         /* Number of hash collisions remaining */
  int rc;            /* Error code */
  u32 iH;

  rc = walHashGet(pWal, iHash, &sLoc);
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   return rc;
  }
  nCollide = HASHTABLE_NSLOT;
  iKey = walHash(pgno);
  while( (iH = AtomicLoad(&sLoc.aHash[iKey]))!=0 ){
   u32 iFrame = iH + sLoc.iZero;
   if( iFrame<=iLast && iFrame>=pWal->minFrame && sLoc.aPgno[iH]==pgno ){
    assert( iFrame>iRead || CORRUPT_DB );
    iRead = iFrame;
   }
   if( (nCollide--)==0 ){
    return SQLITE_CORRUPT_BKPT;
   }
   iKey = walNextHash(iKey);
  }
  if( iRead ) break;
 }

#ifdef SQLITE_ENABLE_EXPENSIVE_ASSERT
 /* If expensive assert() statements are available, do a linear search
 ** of the wal-index file content. Make sure the results agree with the
 ** result obtained using the hash indexes above. */
 {
  u32 iRead2 = 0;
  u32 iTest;
  assert( pWal->bShmUnreliable || pWal->minFrame>0 );
  for(iTest=iLast; iTest>=pWal->minFrame && iTest>0; iTest--){
   if( walFramePgno(pWal, iTest)==pgno ){
    iRead2 = iTest;
    break;
   }
  }
  assert( iRead==iRead2 );
 }
#endif

 *piRead = iRead;
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Read the contents of frame iRead from the wal file into buffer pOut
** (which is nOut bytes in size). Return SQLITE_OK if successful, or an
** error code otherwise.
*/
int sqlite3WalReadFrame(
 Wal *pWal,           /* WAL handle */
 u32 iRead,           /* Frame to read */
 int nOut,            /* Size of buffer pOut in bytes */
 u8 *pOut            /* Buffer to write page data to */
){
 int sz;
 i64 iOffset;
 sz = pWal->hdr.szPage;
 sz = (sz&0xfe00) + ((sz&0x0001)<<16);
 testcase( sz<=32768 );
 testcase( sz>=65536 );
 iOffset = walFrameOffset(iRead, sz) + WAL_FRAME_HDRSIZE;
 /* testcase( IS_BIG_INT(iOffset) ); // requires a 4GiB WAL */
 return sqlite3OsRead(pWal->pWalFd, pOut, (nOut>sz ? sz : nOut), iOffset);
}

/* 
** Return the size of the database in pages (or zero, if unknown).
*/
Pgno sqlite3WalDbsize(Wal *pWal){
 if( pWal && ALWAYS(pWal->readLock>=0) ){
  return pWal->hdr.nPage;
 }
 return 0;
}


/* 
** This function starts a write transaction on the WAL.
**
** A read transaction must have already been started by a prior call
** to sqlite3WalBeginReadTransaction().
**
** If another thread or process has written into the database since
** the read transaction was started, then it is not possible for this
** thread to write as doing so would cause a fork. So this routine
** returns SQLITE_BUSY in that case and no write transaction is started.
**
** There can only be a single writer active at a time.
*/
int sqlite3WalBeginWriteTransaction(Wal *pWal){
 int rc;

#ifdef SQLITE_ENABLE_SETLK_TIMEOUT
 /* If the write-lock is already held, then it was obtained before the
 ** read-transaction was even opened, making this call a no-op.
 ** Return early. */
 if( pWal->writeLock ){
  assert( !memcmp(&pWal->hdr,(void *)walIndexHdr(pWal),sizeof(WalIndexHdr)) );
  return SQLITE_OK;
 }
#endif

 /* Cannot start a write transaction without first holding a read
 ** transaction. */
 assert( pWal->readLock>=0 );
 assert( pWal->writeLock==0 && pWal->iReCksum==0 );

 if( pWal->readOnly ){
  return SQLITE_READONLY;
 }

 /* Only one writer allowed at a time. Get the write lock. Return
 ** SQLITE_BUSY if unable.
 */
 rc = walLockExclusive(pWal, WAL_WRITE_LOCK, 1);
 if( rc ){
  return rc;
 }
 pWal->writeLock = 1;

 /* If another connection has written to the database file since the
 ** time the read transaction on this connection was started, then
 ** the write is disallowed.
 */
 if( memcmp(&pWal->hdr, (void *)walIndexHdr(pWal), sizeof(WalIndexHdr))!=0 ){
  walUnlockExclusive(pWal, WAL_WRITE_LOCK, 1);
  pWal->writeLock = 0;
  rc = SQLITE_BUSY_SNAPSHOT;
 }

 return rc;
}

/*
** End a write transaction. The commit has already been done. This
** routine merely releases the lock.
*/
int sqlite3WalEndWriteTransaction(Wal *pWal){
 if( pWal->writeLock ){
  walUnlockExclusive(pWal, WAL_WRITE_LOCK, 1);
  pWal->writeLock = 0;
  pWal->iReCksum = 0;
  pWal->truncateOnCommit = 0;
 }
 return SQLITE_OK;
}

/*
** If any data has been written (but not committed) to the log file, this
** function moves the write-pointer back to the start of the transaction.
**
** Additionally, the callback function is invoked for each frame written
** to the WAL since the start of the transaction. If the callback returns
** other than SQLITE_OK, it is not invoked again and the error code is
** returned to the caller.
**
** Otherwise, if the callback function does not return an error, this
** function returns SQLITE_OK.
*/
int sqlite3WalUndo(Wal *pWal, int (*xUndo)(void *, Pgno), void *pUndoCtx){
 int rc = SQLITE_OK;
 if( ALWAYS(pWal->writeLock) ){
  Pgno iMax = pWal->hdr.mxFrame;
  Pgno iFrame;
 
  /* Restore the clients cache of the wal-index header to the state it
  ** was in before the client began writing to the database. 
  */
  memcpy(&pWal->hdr, (void *)walIndexHdr(pWal), sizeof(WalIndexHdr));

  for(iFrame=pWal->hdr.mxFrame+1; 
    ALWAYS(rc==SQLITE_OK) && iFrame<=iMax; 
    iFrame++
  ){
   /* This call cannot fail. Unless the page for which the page number
   ** is passed as the second argument is (a) in the cache and 
   ** (b) has an outstanding reference, then xUndo is either a no-op
   ** (if (a) is false) or simply expels the page from the cache (if (b)
   ** is false).
   **
   ** If the upper layer is doing a rollback, it is guaranteed that there
   ** are no outstanding references to any page other than page 1. And
   ** page 1 is never written to the log until the transaction is
   ** committed. As a result, the call to xUndo may not fail.
   */
   assert( walFramePgno(pWal, iFrame)!=1 );
   rc = xUndo(pUndoCtx, walFramePgno(pWal, iFrame));
  }
  if( iMax!=pWal->hdr.mxFrame ) walCleanupHash(pWal);
 }
 return rc;
}

/* 
** Argument aWalData must point to an array of WAL_SAVEPOINT_NDATA u32 
** values. This function populates the array with values required to 
** "rollback" the write position of the WAL handle back to the current 
** point in the event of a savepoint rollback (via WalSavepointUndo()).
*/
void sqlite3WalSavepoint(Wal *pWal, u32 *aWalData){
 assert( pWal->writeLock );
 aWalData[0] = pWal->hdr.mxFrame;
 aWalData[1] = pWal->hdr.aFrameCksum[0];
 aWalData[2] = pWal->hdr.aFrameCksum[1];
 aWalData[3] = pWal->nCkpt;
}

/* 
** Move the write position of the WAL back to the point identified by
** the values in the aWalData[] array. aWalData must point to an array
** of WAL_SAVEPOINT_NDATA u32 values that has been previously populated
** by a call to WalSavepoint().
*/
int sqlite3WalSavepointUndo(Wal *pWal, u32 *aWalData){
 int rc = SQLITE_OK;

 assert( pWal->writeLock );
 assert( aWalData[3]!=pWal->nCkpt || aWalData[0]<=pWal->hdr.mxFrame );

 if( aWalData[3]!=pWal->nCkpt ){
  /* This savepoint was opened immediately after the write-transaction
  ** was started. Right after that, the writer decided to wrap around
  ** to the start of the log. Update the savepoint values to match.
  */
  aWalData[0] = 0;
  aWalData[3] = pWal->nCkpt;
 }

 if( aWalData[0]<pWal->hdr.mxFrame ){
  pWal->hdr.mxFrame = aWalData[0];
  pWal->hdr.aFrameCksum[0] = aWalData[1];
  pWal->hdr.aFrameCksum[1] = aWalData[2];
  walCleanupHash(pWal);
 }

 return rc;
}

/*
** This function is called just before writing a set of frames to the log
** file (see sqlite3WalFrames()). It checks to see if, instead of appending
** to the current log file, it is possible to overwrite the start of the
** existing log file with the new frames (i.e. "reset" the log). If so,
** it sets pWal->hdr.mxFrame to 0. Otherwise, pWal->hdr.mxFrame is left
** unchanged.
**
** SQLITE_OK is returned if no error is encountered (regardless of whether
** or not pWal->hdr.mxFrame is modified). An SQLite error code is returned
** if an error occurs.
*/
static int walRestartLog(Wal *pWal){
 int rc = SQLITE_OK;
 int cnt;

 if( pWal->readLock==0 ){
  volatile WalCkptInfo *pInfo = walCkptInfo(pWal);
  assert( pInfo->nBackfill==pWal->hdr.mxFrame );
  if( pInfo->nBackfill>0 ){
   u32 salt1;
   sqlite3_randomness(4, &salt1);
   rc = walLockExclusive(pWal, WAL_READ_LOCK(1), WAL_NREADER-1);
   if( rc==SQLITE_OK ){
    /* If all readers are using WAL_READ_LOCK(0) (in other words if no
    ** readers are currently using the WAL), then the transactions
    ** frames will overwrite the start of the existing log. Update the
    ** wal-index header to reflect this.
    **
    ** In theory it would be Ok to update the cache of the header only
    ** at this point. But updating the actual wal-index header is also
    ** safe and means there is no special case for sqlite3WalUndo()
    ** to handle if this transaction is rolled back. */
    walRestartHdr(pWal, salt1);
    walUnlockExclusive(pWal, WAL_READ_LOCK(1), WAL_NREADER-1);
   }else if( rc!=SQLITE_BUSY ){
    return rc;
   }
  }
  walUnlockShared(pWal, WAL_READ_LOCK(0));
  pWal->readLock = -1;
  cnt = 0;
  do{
   int notUsed;
   rc = walTryBeginRead(pWal, &notUsed, 1, ++cnt);
  }while( rc==WAL_RETRY );
  assert( (rc&0xff)!=SQLITE_BUSY ); /* BUSY not possible when useWal==1 */
  testcase( (rc&0xff)==SQLITE_IOERR );
  testcase( rc==SQLITE_PROTOCOL );
  testcase( rc==SQLITE_OK );
 }
 return rc;
}

/*
** Information about the current state of the WAL file and where
** the next fsync should occur - passed from sqlite3WalFrames() into
** walWriteToLog().
*/
typedef struct WalWriter {
 Wal *pWal;          /* The complete WAL information */
 sqlite3_file *pFd;      /* The WAL file to which we write */
 sqlite3_int64 iSyncPoint;  /* Fsync at this offset */
 int syncFlags;        /* Flags for the fsync */
 int szPage;         /* Size of one page */
} WalWriter;

/*
** Write iAmt bytes of content into the WAL file beginning at iOffset.
** Do a sync when crossing the p->iSyncPoint boundary.
**
** In other words, if iSyncPoint is in between iOffset and iOffset+iAmt,
** first write the part before iSyncPoint, then sync, then write the
** rest.
*/
static int walWriteToLog(
 WalWriter *p,       /* WAL to write to */
 void *pContent,      /* Content to be written */
 int iAmt,         /* Number of bytes to write */
 sqlite3_int64 iOffset   /* Start writing at this offset */
){
 int rc;
 if( iOffset<p->iSyncPoint && iOffset+iAmt>=p->iSyncPoint ){
  int iFirstAmt = (int)(p->iSyncPoint - iOffset);
  rc = sqlite3OsWrite(p->pFd, pContent, iFirstAmt, iOffset);
  if( rc ) return rc;
  iOffset += iFirstAmt;
  iAmt -= iFirstAmt;
  pContent = (void*)(iFirstAmt + (char*)pContent);
  assert( WAL_SYNC_FLAGS(p->syncFlags)!=0 );
  rc = sqlite3OsSync(p->pFd, WAL_SYNC_FLAGS(p->syncFlags));
  if( iAmt==0 || rc ) return rc;
 }
 rc = sqlite3OsWrite(p->pFd, pContent, iAmt, iOffset);
 return rc;
}

/*
** Write out a single frame of the WAL
*/
static int walWriteOneFrame(
 WalWriter *p,        /* Where to write the frame */
 PgHdr *pPage,        /* The page of the frame to be written */
 int nTruncate,       /* The commit flag. Usually 0. >0 for commit */
 sqlite3_int64 iOffset    /* Byte offset at which to write */
){
 int rc;             /* Result code from subfunctions */
 void *pData;          /* Data actually written */
 u8 aFrame[WAL_FRAME_HDRSIZE];  /* Buffer to assemble frame-header in */
 pData = pPage->pData;
 walEncodeFrame(p->pWal, pPage->pgno, nTruncate, pData, aFrame);
 rc = walWriteToLog(p, aFrame, sizeof(aFrame), iOffset);
 if( rc ) return rc;
 /* Write the page data */
 rc = walWriteToLog(p, pData, p->szPage, iOffset+sizeof(aFrame));
 return rc;
}

/*
** This function is called as part of committing a transaction within which
** one or more frames have been overwritten. It updates the checksums for
** all frames written to the wal file by the current transaction starting
** with the earliest to have been overwritten.
**
** SQLITE_OK is returned if successful, or an SQLite error code otherwise.
*/
static int walRewriteChecksums(Wal *pWal, u32 iLast){
 const int szPage = pWal->szPage;/* Database page size */
 int rc = SQLITE_OK;       /* Return code */
 u8 *aBuf;            /* Buffer to load data from wal file into */
 u8 aFrame[WAL_FRAME_HDRSIZE];  /* Buffer to assemble frame-headers in */
 u32 iRead;           /* Next frame to read from wal file */
 i64 iCksumOff;

 aBuf = sqlite3_malloc(szPage + WAL_FRAME_HDRSIZE);
 if( aBuf==0 ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;

 /* Find the checksum values to use as input for the recalculating the
 ** first checksum. If the first frame is frame 1 (implying that the current
 ** transaction restarted the wal file), these values must be read from the
 ** wal-file header. Otherwise, read them from the frame header of the
 ** previous frame. */
 assert( pWal->iReCksum>0 );
 if( pWal->iReCksum==1 ){
  iCksumOff = 24;
 }else{
  iCksumOff = walFrameOffset(pWal->iReCksum-1, szPage) + 16;
 }
 rc = sqlite3OsRead(pWal->pWalFd, aBuf, sizeof(u32)*2, iCksumOff);
 pWal->hdr.aFrameCksum[0] = sqlite3Get4byte(aBuf);
 pWal->hdr.aFrameCksum[1] = sqlite3Get4byte(&aBuf[sizeof(u32)]);

 iRead = pWal->iReCksum;
 pWal->iReCksum = 0;
 for(; rc==SQLITE_OK && iRead<=iLast; iRead++){
  i64 iOff = walFrameOffset(iRead, szPage);
  rc = sqlite3OsRead(pWal->pWalFd, aBuf, szPage+WAL_FRAME_HDRSIZE, iOff);
  if( rc==SQLITE_OK ){
   u32 iPgno, nDbSize;
   iPgno = sqlite3Get4byte(aBuf);
   nDbSize = sqlite3Get4byte(&aBuf[4]);

   walEncodeFrame(pWal, iPgno, nDbSize, &aBuf[WAL_FRAME_HDRSIZE], aFrame);
   rc = sqlite3OsWrite(pWal->pWalFd, aFrame, sizeof(aFrame), iOff);
  }
 }

 sqlite3_free(aBuf);
 return rc;
}

/* 
** Write a set of frames to the log. The caller must hold the write-lock
** on the log file (obtained using sqlite3WalBeginWriteTransaction()).
*/
int sqlite3WalFrames(
 Wal *pWal,           /* Wal handle to write to */
 int szPage,           /* Database page-size in bytes */
 PgHdr *pList,          /* List of dirty pages to write */
 Pgno nTruncate,         /* Database size after this commit */
 int isCommit,          /* True if this is a commit */
 int sync_flags         /* Flags to pass to OsSync() (or 0) */
){
 int rc;             /* Used to catch return codes */
 u32 iFrame;           /* Next frame address */
 PgHdr *p;            /* Iterator to run through pList with. */
 PgHdr *pLast = 0;        /* Last frame in list */
 int nExtra = 0;         /* Number of extra copies of last page */
 int szFrame;          /* The size of a single frame */
 i64 iOffset;          /* Next byte to write in WAL file */
 WalWriter w;          /* The writer */
 u32 iFirst = 0;         /* First frame that may be overwritten */
 WalIndexHdr *pLive;       /* Pointer to shared header */

 assert( pList );
 assert( pWal->writeLock );

 /* If this frame set completes a transaction, then nTruncate>0. If
 ** nTruncate==0 then this frame set does not complete the transaction. */
 assert( (isCommit!=0)==(nTruncate!=0) );

#if defined(SQLITE_TEST) && defined(SQLITE_DEBUG)
 { int cnt; for(cnt=0, p=pList; p; p=p->pDirty, cnt++){}
  WALTRACE(("WAL%p: frame write begin. %d frames. mxFrame=%d. %s\n",
       pWal, cnt, pWal->hdr.mxFrame, isCommit ? "Commit" : "Spill"));
 }
#endif

 pLive = (WalIndexHdr*)walIndexHdr(pWal);
 if( memcmp(&pWal->hdr, (void *)pLive, sizeof(WalIndexHdr))!=0 ){
  iFirst = pLive->mxFrame+1;
 }

 /* See if it is possible to write these frames into the start of the
 ** log file, instead of appending to it at pWal->hdr.mxFrame.
 */
 if( SQLITE_OK!=(rc = walRestartLog(pWal)) ){
  return rc;
 }

 /* If this is the first frame written into the log, write the WAL
 ** header to the start of the WAL file. See comments at the top of
 ** this source file for a description of the WAL header format.
 */
 iFrame = pWal->hdr.mxFrame;
 if( iFrame==0 ){
  u8 aWalHdr[WAL_HDRSIZE];   /* Buffer to assemble wal-header in */
  u32 aCksum[2];        /* Checksum for wal-header */

  sqlite3Put4byte(&aWalHdr[0], (WAL_MAGIC | SQLITE_BIGENDIAN));
  sqlite3Put4byte(&aWalHdr[4], WAL_MAX_VERSION);
  sqlite3Put4byte(&aWalHdr[8], szPage);
  sqlite3Put4byte(&aWalHdr[12], pWal->nCkpt);
  if( pWal->nCkpt==0 ) sqlite3_randomness(8, pWal->hdr.aSalt);
  memcpy(&aWalHdr[16], pWal->hdr.aSalt, 8);
  walChecksumBytes(1, aWalHdr, WAL_HDRSIZE-2*4, 0, aCksum);
  sqlite3Put4byte(&aWalHdr[24], aCksum[0]);
  sqlite3Put4byte(&aWalHdr[28], aCksum[1]);
  
  pWal->szPage = szPage;
  pWal->hdr.bigEndCksum = SQLITE_BIGENDIAN;
  pWal->hdr.aFrameCksum[0] = aCksum[0];
  pWal->hdr.aFrameCksum[1] = aCksum[1];
  pWal->truncateOnCommit = 1;

  rc = sqlite3OsWrite(pWal->pWalFd, aWalHdr, sizeof(aWalHdr), 0);
  WALTRACE(("WAL%p: wal-header write %s\n", pWal, rc ? "failed" : "ok"));
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   return rc;
  }

  /* Sync the header (unless SQLITE_IOCAP_SEQUENTIAL is true or unless
  ** all syncing is turned off by PRAGMA synchronous=OFF). Otherwise
  ** an out-of-order write following a WAL restart could result in
  ** database corruption. See the ticket:
  **
  **   https://sqlite.org/src/info/ff5be73dee
  */
  if( pWal->syncHeader ){
   rc = sqlite3OsSync(pWal->pWalFd, CKPT_SYNC_FLAGS(sync_flags));
   if( rc ) return rc;
  }
 }
 assert( (int)pWal->szPage==szPage );

 /* Setup information needed to write frames into the WAL */
 w.pWal = pWal;
 w.pFd = pWal->pWalFd;
 w.iSyncPoint = 0;
 w.syncFlags = sync_flags;
 w.szPage = szPage;
 iOffset = walFrameOffset(iFrame+1, szPage);
 szFrame = szPage + WAL_FRAME_HDRSIZE;

 /* Write all frames into the log file exactly once */
 for(p=pList; p; p=p->pDirty){
  int nDbSize;  /* 0 normally. Positive == commit flag */

  /* Check if this page has already been written into the wal file by
  ** the current transaction. If so, overwrite the existing frame and
  ** set Wal.writeLock to WAL_WRITELOCK_RECKSUM - indicating that 
  ** checksums must be recomputed when the transaction is committed. */
  if( iFirst && (p->pDirty || isCommit==0) ){
   u32 iWrite = 0;
   VVA_ONLY(rc =) sqlite3WalFindFrame(pWal, p->pgno, &iWrite);
   assert( rc==SQLITE_OK || iWrite==0 );
   if( iWrite>=iFirst ){
    i64 iOff = walFrameOffset(iWrite, szPage) + WAL_FRAME_HDRSIZE;
    void *pData;
    if( pWal->iReCksum==0 || iWrite<pWal->iReCksum ){
     pWal->iReCksum = iWrite;
    }
    pData = p->pData;
    rc = sqlite3OsWrite(pWal->pWalFd, pData, szPage, iOff);
    if( rc ) return rc;
    p->flags &= ~PGHDR_WAL_APPEND;
    continue;
   }
  }

  iFrame++;
  assert( iOffset==walFrameOffset(iFrame, szPage) );
  nDbSize = (isCommit && p->pDirty==0) ? nTruncate : 0;
  rc = walWriteOneFrame(&w, p, nDbSize, iOffset);
  if( rc ) return rc;
  pLast = p;
  iOffset += szFrame;
  p->flags |= PGHDR_WAL_APPEND;
 }

 /* Recalculate checksums within the wal file if required. */
 if( isCommit && pWal->iReCksum ){
  rc = walRewriteChecksums(pWal, iFrame);
  if( rc ) return rc;
 }

 /* If this is the end of a transaction, then we might need to pad
 ** the transaction and/or sync the WAL file.
 **
 ** Padding and syncing only occur if this set of frames complete a
 ** transaction and if PRAGMA synchronous=FULL. If synchronous==NORMAL
 ** or synchronous==OFF, then no padding or syncing are needed.
 **
 ** If SQLITE_IOCAP_POWERSAFE_OVERWRITE is defined, then padding is not
 ** needed and only the sync is done. If padding is needed, then the
 ** final frame is repeated (with its commit mark) until the next sector
 ** boundary is crossed. Only the part of the WAL prior to the last
 ** sector boundary is synced; the part of the last frame that extends
 ** past the sector boundary is written after the sync.
 */
 if( isCommit && WAL_SYNC_FLAGS(sync_flags)!=0 ){
  int bSync = 1;
  if( pWal->padToSectorBoundary ){
   int sectorSize = sqlite3SectorSize(pWal->pWalFd);
   w.iSyncPoint = ((iOffset+sectorSize-1)/sectorSize)*sectorSize;
   bSync = (w.iSyncPoint==iOffset);
   testcase( bSync );
   while( iOffset<w.iSyncPoint ){
    rc = walWriteOneFrame(&w, pLast, nTruncate, iOffset);
    if( rc ) return rc;
    iOffset += szFrame;
    nExtra++;
    assert( pLast!=0 );
   }
  }
  if( bSync ){
   assert( rc==SQLITE_OK );
   rc = sqlite3OsSync(w.pFd, WAL_SYNC_FLAGS(sync_flags));
  }
 }

 /* If this frame set completes the first transaction in the WAL and
 ** if PRAGMA journal_size_limit is set, then truncate the WAL to the
 ** journal size limit, if possible.
 */
 if( isCommit && pWal->truncateOnCommit && pWal->mxWalSize>=0 ){
  i64 sz = pWal->mxWalSize;
  if( walFrameOffset(iFrame+nExtra+1, szPage)>pWal->mxWalSize ){
   sz = walFrameOffset(iFrame+nExtra+1, szPage);
  }
  walLimitSize(pWal, sz);
  pWal->truncateOnCommit = 0;
 }

 /* Append data to the wal-index. It is not necessary to lock the 
 ** wal-index to do this as the SQLITE_SHM_WRITE lock held on the wal-index
 ** guarantees that there are no other writers, and no data that may
 ** be in use by existing readers is being overwritten.
 */
 iFrame = pWal->hdr.mxFrame;
 for(p=pList; p && rc==SQLITE_OK; p=p->pDirty){
  if( (p->flags & PGHDR_WAL_APPEND)==0 ) continue;
  iFrame++;
  rc = walIndexAppend(pWal, iFrame, p->pgno);
 }
 assert( pLast!=0 || nExtra==0 );
 while( rc==SQLITE_OK && nExtra>0 ){
  iFrame++;
  nExtra--;
  rc = walIndexAppend(pWal, iFrame, pLast->pgno);
 }

 if( rc==SQLITE_OK ){
  /* Update the private copy of the header. */
  pWal->hdr.szPage = (u16)((szPage&0xff00) | (szPage>>16));
  testcase( szPage<=32768 );
  testcase( szPage>=65536 );
  pWal->hdr.mxFrame = iFrame;
  if( isCommit ){
   pWal->hdr.iChange++;
   pWal->hdr.nPage = nTruncate;
  }
  /* If this is a commit, update the wal-index header too. */
  if( isCommit ){
   walIndexWriteHdr(pWal);
   pWal->iCallback = iFrame;
  }
 }

 WALTRACE(("WAL%p: frame write %s\n", pWal, rc ? "failed" : "ok"));
 return rc;
}

/* 
** This routine is called to implement sqlite3_wal_checkpoint() and
** related interfaces.
**
** Obtain a CHECKPOINT lock and then backfill as much information as
** we can from WAL into the database.
**
** If parameter xBusy is not NULL, it is a pointer to a busy-handler
** callback. In this case this function runs a blocking checkpoint.
*/
int sqlite3WalCheckpoint(
 Wal *pWal,           /* Wal connection */
 sqlite3 *db,          /* Check this handle's interrupt flag */
 int eMode,           /* PASSIVE, FULL, RESTART, or TRUNCATE */
 int (*xBusy)(void*),      /* Function to call when busy */
 void *pBusyArg,         /* Context argument for xBusyHandler */
 int sync_flags,         /* Flags to sync db file with (or 0) */
 int nBuf,            /* Size of temporary buffer */
 u8 *zBuf,            /* Temporary buffer to use */
 int *pnLog,           /* OUT: Number of frames in WAL */
 int *pnCkpt           /* OUT: Number of backfilled frames in WAL */
){
 int rc;             /* Return code */
 int isChanged = 0;       /* True if a new wal-index header is loaded */
 int eMode2 = eMode;       /* Mode to pass to walCheckpoint() */
 int (*xBusy2)(void*) = xBusy;  /* Busy handler for eMode2 */

 assert( pWal->ckptLock==0 );
 assert( pWal->writeLock==0 );

 /* EVIDENCE-OF: R-62920-47450 The busy-handler callback is never invoked
 ** in the SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE mode. */
 assert( eMode!=SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE || xBusy==0 );

 if( pWal->readOnly ) return SQLITE_READONLY;
 WALTRACE(("WAL%p: checkpoint begins\n", pWal));

 /* Enable blocking locks, if possible. If blocking locks are successfully
 ** enabled, set xBusy2=0 so that the busy-handler is never invoked. */
 sqlite3WalDb(pWal, db);
 (void)walEnableBlocking(pWal);

 /* IMPLEMENTATION-OF: R-62028-47212 All calls obtain an exclusive 
 ** "checkpoint" lock on the database file.
 ** EVIDENCE-OF: R-10421-19736 If any other process is running a
 ** checkpoint operation at the same time, the lock cannot be obtained and
 ** SQLITE_BUSY is returned.
 ** EVIDENCE-OF: R-53820-33897 Even if there is a busy-handler configured,
 ** it will not be invoked in this case.
 */
 rc = walLockExclusive(pWal, WAL_CKPT_LOCK, 1);
 testcase( rc==SQLITE_BUSY );
 testcase( rc!=SQLITE_OK && xBusy2!=0 );
 if( rc==SQLITE_OK ){
  pWal->ckptLock = 1;

  /* IMPLEMENTATION-OF: R-59782-36818 The SQLITE_CHECKPOINT_FULL, RESTART and
  ** TRUNCATE modes also obtain the exclusive "writer" lock on the database
  ** file.
  **
  ** EVIDENCE-OF: R-60642-04082 If the writer lock cannot be obtained
  ** immediately, and a busy-handler is configured, it is invoked and the
  ** writer lock retried until either the busy-handler returns 0 or the
  ** lock is successfully obtained.
  */
  if( eMode!=SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE ){
   rc = walBusyLock(pWal, xBusy2, pBusyArg, WAL_WRITE_LOCK, 1);
   if( rc==SQLITE_OK ){
    pWal->writeLock = 1;
   }else if( rc==SQLITE_BUSY ){
    eMode2 = SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE;
    xBusy2 = 0;
    rc = SQLITE_OK;
   }
  }
 }


 /* Read the wal-index header. */
 if( rc==SQLITE_OK ){
  walDisableBlocking(pWal);
  rc = walIndexReadHdr(pWal, &isChanged);
  (void)walEnableBlocking(pWal);
  if( isChanged && pWal->pDbFd->pMethods->iVersion>=3 ){
   sqlite3OsUnfetch(pWal->pDbFd, 0, 0);
  }
 }

 /* Copy data from the log to the database file. */
 if( rc==SQLITE_OK ){

  if( pWal->hdr.mxFrame && walPagesize(pWal)!=nBuf ){
   rc = SQLITE_CORRUPT_BKPT;
  }else{
   rc = walCheckpoint(pWal, db, eMode2, xBusy2, pBusyArg, sync_flags, zBuf);
  }

  /* If no error occurred, set the output variables. */
  if( rc==SQLITE_OK || rc==SQLITE_BUSY ){
   if( pnLog ) *pnLog = (int)pWal->hdr.mxFrame;
   if( pnCkpt ) *pnCkpt = (int)(walCkptInfo(pWal)->nBackfill);
  }
 }

 if( isChanged ){
  /* If a new wal-index header was loaded before the checkpoint was 
  ** performed, then the pager-cache associated with pWal is now
  ** out of date. So zero the cached wal-index header to ensure that
  ** next time the pager opens a snapshot on this database it knows that
  ** the cache needs to be reset.
  */
  memset(&pWal->hdr, 0, sizeof(WalIndexHdr));
 }

 walDisableBlocking(pWal);
 sqlite3WalDb(pWal, 0);

 /* Release the locks. */
 sqlite3WalEndWriteTransaction(pWal);
 if( pWal->ckptLock ){
  walUnlockExclusive(pWal, WAL_CKPT_LOCK, 1);
  pWal->ckptLock = 0;
 }
 WALTRACE(("WAL%p: checkpoint %s\n", pWal, rc ? "failed" : "ok"));
#ifdef SQLITE_ENABLE_SETLK_TIMEOUT
 if( rc==SQLITE_BUSY_TIMEOUT ) rc = SQLITE_BUSY;
#endif
 return (rc==SQLITE_OK && eMode!=eMode2 ? SQLITE_BUSY : rc);
}

/* Return the value to pass to a sqlite3_wal_hook callback, the
** number of frames in the WAL at the point of the last commit since
** sqlite3WalCallback() was called. If no commits have occurred since
** the last call, then return 0.
*/
int sqlite3WalCallback(Wal *pWal){
 u32 ret = 0;
 if( pWal ){
  ret = pWal->iCallback;
  pWal->iCallback = 0;
 }
 return (int)ret;
}

/*
** This function is called to change the WAL subsystem into or out
** of locking_mode=EXCLUSIVE.
**
** If op is zero, then attempt to change from locking_mode=EXCLUSIVE
** into locking_mode=NORMAL. This means that we must acquire a lock
** on the pWal->readLock byte. If the WAL is already in locking_mode=NORMAL
** or if the acquisition of the lock fails, then return 0. If the
** transition out of exclusive-mode is successful, return 1. This
** operation must occur while the pager is still holding the exclusive
** lock on the main database file.
**
** If op is one, then change from locking_mode=NORMAL into 
** locking_mode=EXCLUSIVE. This means that the pWal->readLock must
** be released. Return 1 if the transition is made and 0 if the
** WAL is already in exclusive-locking mode - meaning that this
** routine is a no-op. The pager must already hold the exclusive lock
** on the main database file before invoking this operation.
**
** If op is negative, then do a dry-run of the op==1 case but do
** not actually change anything. The pager uses this to see if it
** should acquire the database exclusive lock prior to invoking
** the op==1 case.
*/
int sqlite3WalExclusiveMode(Wal *pWal, int op){
 int rc;
 assert( pWal->writeLock==0 );
 assert( pWal->exclusiveMode!=WAL_HEAPMEMORY_MODE || op==-1 );

 /* pWal->readLock is usually set, but might be -1 if there was a 
 ** prior error while attempting to acquire are read-lock. This cannot 
 ** happen if the connection is actually in exclusive mode (as no xShmLock
 ** locks are taken in this case). Nor should the pager attempt to
 ** upgrade to exclusive-mode following such an error.
 */
 assert( pWal->readLock>=0 || pWal->lockError );
 assert( pWal->readLock>=0 || (op<=0 && pWal->exclusiveMode==0) );

 if( op==0 ){
  if( pWal->exclusiveMode!=WAL_NORMAL_MODE ){
   pWal->exclusiveMode = WAL_NORMAL_MODE;
   if( walLockShared(pWal, WAL_READ_LOCK(pWal->readLock))!=SQLITE_OK ){
    pWal->exclusiveMode = WAL_EXCLUSIVE_MODE;
   }
   rc = pWal->exclusiveMode==WAL_NORMAL_MODE;
  }else{
   /* Already in locking_mode=NORMAL */
   rc = 0;
  }
 }else if( op>0 ){
  assert( pWal->exclusiveMode==WAL_NORMAL_MODE );
  assert( pWal->readLock>=0 );
  walUnlockShared(pWal, WAL_READ_LOCK(pWal->readLock));
  pWal->exclusiveMode = WAL_EXCLUSIVE_MODE;
  rc = 1;
 }else{
  rc = pWal->exclusiveMode==WAL_NORMAL_MODE;
 }
 return rc;
}

/* 
** Return true if the argument is non-NULL and the WAL module is using
** heap-memory for the wal-index. Otherwise, if the argument is NULL or the
** WAL module is using shared-memory, return false. 
*/
int sqlite3WalHeapMemory(Wal *pWal){
 return (pWal && pWal->exclusiveMode==WAL_HEAPMEMORY_MODE );
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
/* Create a snapshot object. The content of a snapshot is opaque to
** every other subsystem, so the WAL module can put whatever it needs
** in the object.
*/
int sqlite3WalSnapshotGet(Wal *pWal, sqlite3_snapshot **ppSnapshot){
 int rc = SQLITE_OK;
 WalIndexHdr *pRet;
 static const u32 aZero[4] = { 0, 0, 0, 0 };

 assert( pWal->readLock>=0 && pWal->writeLock==0 );

 if( memcmp(&pWal->hdr.aFrameCksum[0],aZero,16)==0 ){
  *ppSnapshot = 0;
  return SQLITE_ERROR;
 }
 pRet = (WalIndexHdr*)sqlite3_malloc(sizeof(WalIndexHdr));
 if( pRet==0 ){
  rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }else{
  memcpy(pRet, &pWal->hdr, sizeof(WalIndexHdr));
  *ppSnapshot = (sqlite3_snapshot*)pRet;
 }

 return rc;
}

/* Try to open on pSnapshot when the next read-transaction starts
*/
void sqlite3WalSnapshotOpen(
 Wal *pWal, 
 sqlite3_snapshot *pSnapshot
){
 pWal->pSnapshot = (WalIndexHdr*)pSnapshot;
}

/* 
** Return a +ve value if snapshot p1 is newer than p2. A -ve value if
** p1 is older than p2 and zero if p1 and p2 are the same snapshot.
*/
int sqlite3_snapshot_cmp(sqlite3_snapshot *p1, sqlite3_snapshot *p2){
 WalIndexHdr *pHdr1 = (WalIndexHdr*)p1;
 WalIndexHdr *pHdr2 = (WalIndexHdr*)p2;

 /* aSalt[0] is a copy of the value stored in the wal file header. It
 ** is incremented each time the wal file is restarted. */
 if( pHdr1->aSalt[0]<pHdr2->aSalt[0] ) return -1;
 if( pHdr1->aSalt[0]>pHdr2->aSalt[0] ) return +1;
 if( pHdr1->mxFrame<pHdr2->mxFrame ) return -1;
 if( pHdr1->mxFrame>pHdr2->mxFrame ) return +1;
 return 0;
}

/*
** The caller currently has a read transaction open on the database.
** This function takes a SHARED lock on the CHECKPOINTER slot and then
** checks if the snapshot passed as the second argument is still 
** available. If so, SQLITE_OK is returned.
**
** If the snapshot is not available, SQLITE_ERROR is returned. Or, if
** the CHECKPOINTER lock cannot be obtained, SQLITE_BUSY. If any error
** occurs (any value other than SQLITE_OK is returned), the CHECKPOINTER
** lock is released before returning.
*/
int sqlite3WalSnapshotCheck(Wal *pWal, sqlite3_snapshot *pSnapshot){
 int rc;
 rc = walLockShared(pWal, WAL_CKPT_LOCK);
 if( rc==SQLITE_OK ){
  WalIndexHdr *pNew = (WalIndexHdr*)pSnapshot;
  if( memcmp(pNew->aSalt, pWal->hdr.aSalt, sizeof(pWal->hdr.aSalt))
   || pNew->mxFrame<walCkptInfo(pWal)->nBackfillAttempted
  ){
   rc = SQLITE_ERROR_SNAPSHOT;
   walUnlockShared(pWal, WAL_CKPT_LOCK);
  }
 }
 return rc;
}

/*
** Release a lock obtained by an earlier successful call to
** sqlite3WalSnapshotCheck().
*/
void sqlite3WalSnapshotUnlock(Wal *pWal){
 assert( pWal );
 walUnlockShared(pWal, WAL_CKPT_LOCK);
}


#endif /* SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT */

#ifdef SQLITE_ENABLE_ZIPVFS
/*
** If the argument is not NULL, it points to a Wal object that holds a
** read-lock. This function returns the database page-size if it is known,
** or zero if it is not (or if pWal is NULL).
*/
int sqlite3WalFramesize(Wal *pWal){
 assert( pWal==0 || pWal->readLock>=0 );
 return (pWal ? pWal->szPage : 0);
}
#endif

/* Return the sqlite3_file object for the WAL file
*/
sqlite3_file *sqlite3WalFile(Wal *pWal){
 return pWal->pWalFd;
}

#endif /* #ifndef SQLITE_OMIT_WAL */