SQLite

Artifact [c1e97e4c]
Login

Artifact c1e97e4c6fffff1fb1a6f1c48807386819af78657b4ae4acfd6d6d17353b8277:


   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  245
  246
  247
  248
  249
  250
  251
  252
  253
  254
  255
  256
  257
  258
  259
  260
  261
  262
  263
  264
  265
  266
  267
  268
  269
  270
  271
  272
  273
  274
  275
  276
  277
  278
  279
  280
  281
  282
  283
  284
  285
  286
  287
  288
  289
  290
  291
  292
  293
  294
  295
  296
  297
  298
  299
  300
  301
  302
  303
  304
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  316
  317
  318
  319
  320
  321
  322
  323
  324
  325
  326
  327
  328
  329
  330
  331
  332
  333
  334
  335
  336
  337
  338
  339
  340
  341
  342
  343
  344
  345
  346
  347
  348
  349
  350
  351
  352
  353
  354
  355
  356
  357
  358
  359
  360
  361
  362
  363
  364
  365
  366
  367
  368
  369
  370
  371
  372
  373
  374
  375
  376
  377
  378
  379
  380
  381
  382
  383
  384
  385
  386
  387
  388
  389
  390
  391
  392
  393
  394
  395
  396
  397
  398
  399
  400
  401
  402
  403
  404
  405
  406
  407
  408
  409
  410
  411
  412
  413
  414
  415
  416
  417
  418
  419
  420
  421
  422
  423
  424
  425
  426
  427
  428
  429
  430
  431
  432
  433
  434
  435
  436
  437
  438
  439
  440
  441
  442
  443
  444
  445
  446
  447
  448
  449
  450
  451
  452
  453
  454
  455
  456
  457
  458
  459
  460
  461
  462
  463
  464
  465
  466
  467
  468
  469
  470
  471
  472
  473
  474
  475
  476
  477
  478
  479
  480
  481
  482
  483
  484
  485
  486
  487
  488
  489
  490
  491
  492
  493
  494
  495
  496
  497
  498
  499
  500
  501
  502
  503
  504
  505
  506
  507
  508
  509
  510
  511
  512
  513
  514
  515
  516
  517
  518
  519
  520
  521
  522
  523
  524
  525
  526
  527
  528
  529
  530
  531
  532
  533
  534
  535
  536
  537
  538
  539
  540
  541
  542
  543
  544
  545
  546
  547
  548
  549
  550
  551
  552
  553
  554
  555
  556
  557
  558
  559
  560
  561
  562
  563
  564
  565
  566
  567
  568
  569
  570
  571
  572
  573
  574
  575
  576
  577
  578
  579
  580
  581
  582
  583
  584
  585
  586
  587
  588
  589
  590
  591
  592
  593
  594
  595
  596
  597
  598
  599
  600
  601
  602
  603
  604
  605
  606
  607
  608
  609
  610
  611
  612
  613
  614
  615
  616
  617
  618
  619
  620
  621
  622
  623
  624
  625
  626
  627
  628
  629
  630
  631
  632
  633
  634
  635
  636
  637
  638
  639
  640
  641
  642
  643
  644
  645
  646
  647
  648
  649
  650
  651
  652
  653
  654
  655
  656
  657
  658
  659
  660
  661
  662
  663
  664
  665
  666
  667
  668
  669
  670
  671
  672
  673
  674
  675
  676
  677
  678
  679
  680
  681
  682
  683
  684
  685
  686
  687
  688
  689
  690
  691
  692
  693
  694
  695
  696
  697
  698
  699
  700
  701
  702
  703
  704
  705
  706
  707
  708
  709
  710
  711
  712
  713
  714
  715
  716
  717
  718
  719
  720
  721
  722
  723
  724
  725
  726
  727
  728
  729
  730
  731
  732
  733
  734
  735
  736
  737
  738
  739
  740
  741
  742
  743
  744
  745
  746
  747
  748
  749
  750
  751
  752
  753
  754
  755
  756
  757
  758
  759
  760
  761
  762
  763
  764
  765
  766
  767
  768
  769
  770
  771
  772
  773
  774
  775
  776
  777
  778
  779
  780
  781
  782
  783
  784
  785
  786
  787
  788
  789
  790
  791
  792
  793
  794
  795
  796
  797
  798
  799
  800
  801
  802
  803
  804
  805
  806
  807
  808
  809
  810
  811
  812
  813
  814
  815
  816
  817
  818
  819
  820
  821
  822
  823
  824
  825
  826
  827
  828
  829
  830
  831
  832
  833
  834
  835
  836
  837
  838
  839
  840
  841
  842
  843
  844
  845
  846
  847
  848
  849
  850
  851
  852
  853
  854
  855
  856
  857
  858
  859
  860
  861
  862
  863
  864
  865
  866
  867
  868
  869
  870
  871
  872
  873
  874
  875
  876
  877
  878
  879
  880
  881
  882
  883
  884
  885
  886
  887
  888
  889
  890
  891
  892
  893
  894
  895
  896
  897
  898
  899
  900
  901
  902
  903
  904
  905
  906
  907
  908
  909
  910
  911
  912
  913
  914
  915
  916
  917
  918
  919
  920
  921
  922
  923
  924
  925
  926
  927
  928
  929
  930
  931
  932
  933
  934
  935
  936
  937
  938
  939
  940
  941
  942
  943
  944
  945
  946
  947
  948
  949
  950
  951
  952
  953
  954
  955
  956
  957
  958
  959
  960
  961
  962
  963
  964
  965
  966
  967
  968
  969
  970
  971
  972
  973
  974
  975
  976
  977
  978
  979
  980
  981
  982
  983
  984
  985
  986
  987
  988
  989
  990
  991
  992
  993
  994
  995
  996
  997
  998
  999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502
 1503
 1504
 1505
 1506
 1507
 1508
 1509
 1510
 1511
 1512
 1513
 1514
 1515
 1516
 1517
 1518
 1519
 1520
 1521
 1522
 1523
 1524
 1525
 1526
 1527
 1528
 1529
 1530
 1531
 1532
 1533
 1534
 1535
 1536
 1537
 1538
 1539
 1540
 1541
 1542
 1543
 1544
 1545
 1546
 1547
 1548
 1549
 1550
 1551
 1552
 1553
 1554
 1555
 1556
 1557
 1558
 1559
 1560
 1561
 1562
 1563
 1564
 1565
 1566
 1567
 1568
 1569
 1570
 1571
 1572
 1573
 1574
 1575
 1576
 1577
 1578
 1579
 1580
 1581
 1582
 1583
 1584
 1585
 1586
 1587
 1588
 1589
 1590
 1591
 1592
 1593
 1594
 1595
 1596
 1597
 1598
 1599
 1600
 1601
 1602
 1603
 1604
 1605
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 1611
 1612
 1613
 1614
 1615
 1616
 1617
 1618
 1619
 1620
 1621
 1622
 1623
 1624
 1625
 1626
 1627
 1628
 1629
 1630
 1631
 1632
 1633
 1634
 1635
 1636
 1637
 1638
 1639
 1640
 1641
 1642
 1643
 1644
 1645
 1646
 1647
 1648
 1649
 1650
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660
 1661
 1662
 1663
 1664
 1665
 1666
 1667
 1668
 1669
 1670
 1671
 1672
 1673
 1674
 1675
 1676
 1677
 1678
 1679
 1680
 1681
 1682
 1683
 1684
 1685
 1686
 1687
 1688
 1689
 1690
 1691
 1692
 1693
 1694
 1695
 1696
 1697
 1698
 1699
 1700
 1701
 1702
 1703
 1704
 1705
 1706
 1707
 1708
 1709
 1710
 1711
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1718
 1719
 1720
 1721
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465
 2466
 2467
 2468
 2469
 2470
 2471
 2472
 2473
 2474
 2475
 2476
 2477
 2478
 2479
 2480
 2481
 2482
 2483
 2484
 2485
 2486
 2487
 2488
 2489
 2490
 2491
 2492
 2493
 2494
 2495
 2496
 2497
 2498
 2499
 2500
 2501
 2502
 2503
 2504
 2505
 2506
 2507
 2508
 2509
 2510
 2511
 2512
 2513
 2514
 2515
 2516
 2517
 2518
 2519
 2520
 2521
 2522
 2523
 2524
 2525
 2526
 2527
 2528
 2529
 2530
 2531
 2532
 2533
 2534
 2535
 2536
 2537
 2538
 2539
 2540
 2541
 2542
 2543
 2544
 2545
 2546
 2547
 2548
 2549
 2550
 2551
 2552
 2553
 2554
 2555
 2556
 2557
 2558
 2559
 2560
 2561
 2562
 2563
 2564
 2565
 2566
 2567
 2568
 2569
 2570
 2571
 2572
 2573
 2574
 2575
 2576
 2577
 2578
 2579
 2580
 2581
 2582
 2583
 2584
 2585
 2586
 2587
 2588
 2589
 2590
 2591
 2592
 2593
 2594
 2595
 2596
 2597
 2598
 2599
 2600
 2601
 2602
 2603
 2604
 2605
 2606
 2607
 2608
 2609
 2610
 2611
 2612
 2613
 2614
 2615
 2616
 2617
 2618
 2619
 2620
 2621
 2622
 2623
 2624
 2625
 2626
 2627
 2628
 2629
 2630
 2631
 2632
 2633
 2634
 2635
 2636
 2637
 2638
 2639
 2640
 2641
 2642
 2643
 2644
 2645
 2646
 2647
 2648
 2649
 2650
 2651
 2652
 2653
 2654
 2655
 2656
 2657
 2658
 2659
 2660
 2661
 2662
 2663
 2664
 2665
 2666
 2667
 2668
 2669
 2670
 2671
 2672
 2673
 2674
 2675
 2676
 2677
 2678
 2679
 2680
 2681
 2682
 2683
 2684
 2685
 2686
 2687
 2688
 2689
 2690
 2691
 2692
 2693
 2694
 2695
 2696
 2697
 2698
 2699
 2700
 2701
 2702
 2703
 2704
 2705
 2706
 2707
 2708
 2709
 2710
 2711
 2712
 2713
 2714
 2715
 2716
 2717
 2718
 2719
 2720
 2721
 2722
 2723
 2724
 2725
 2726
 2727
 2728
 2729
 2730
 2731
 2732
 2733
 2734
 2735
 2736
 2737
 2738
 2739
 2740
 2741
 2742
 2743
 2744
 2745
 2746
 2747
 2748
 2749
 2750
 2751
 2752
 2753
 2754
 2755
 2756
 2757
 2758
 2759
 2760
 2761
 2762
 2763
 2764
 2765
 2766
 2767
 2768
 2769
 2770
 2771
 2772
 2773
 2774
 2775
 2776
 2777
 2778
 2779
 2780
 2781
 2782
 2783
 2784
 2785
 2786
 2787
 2788
 2789
 2790
 2791
 2792
 2793
 2794
 2795
 2796
 2797
 2798
 2799
 2800
 2801
 2802
 2803
 2804
 2805
 2806
 2807
 2808
 2809
 2810
 2811
 2812
 2813
 2814
 2815
 2816
 2817
 2818
 2819
 2820
 2821
 2822
 2823
 2824
 2825
 2826
 2827
 2828
 2829
 2830
 2831
 2832
 2833
 2834
 2835
 2836
 2837
 2838
 2839
 2840
 2841
 2842
 2843
 2844
 2845
 2846
 2847
 2848
 2849
 2850
 2851
 2852
 2853
 2854
 2855
 2856
 2857
 2858
 2859
 2860
 2861
 2862
 2863
 2864
 2865
 2866
 2867
 2868
 2869
 2870
 2871
 2872
 2873
 2874
 2875
 2876
 2877
 2878
 2879
 2880
 2881
 2882
 2883
 2884
 2885
 2886
 2887
 2888
 2889
 2890
 2891
 2892
 2893
 2894
 2895
 2896
 2897
 2898
 2899
 2900
 2901
 2902
 2903
 2904
 2905
 2906
 2907
 2908
 2909
 2910
 2911
 2912
 2913
 2914
 2915
 2916
 2917
 2918
 2919
 2920
 2921
 2922
 2923
 2924
 2925
 2926
 2927
 2928
 2929
 2930
 2931
 2932
 2933
 2934
 2935
 2936
 2937
 2938
 2939
 2940
 2941
 2942
 2943
 2944
 2945
 2946
 2947
 2948
 2949
 2950
 2951
 2952
 2953
 2954
 2955
 2956
 2957
 2958
 2959
 2960
 2961
 2962
 2963
 2964
 2965
 2966
 2967
 2968
 2969
 2970
 2971
 2972
 2973
 2974
 2975
 2976
 2977
 2978
 2979
 2980
 2981
 2982
 2983
 2984
 2985
 2986
 2987
 2988
 2989
 2990
 2991
 2992
 2993
 2994
 2995
 2996
 2997
 2998
 2999
 3000
 3001
 3002
 3003
 3004
 3005
 3006
 3007
 3008
 3009
 3010
 3011
 3012
 3013
 3014
 3015
 3016
 3017
 3018
 3019
 3020
 3021
 3022
 3023
 3024
 3025
 3026
 3027
 3028
 3029
 3030
 3031
 3032
 3033
 3034
 3035
 3036
 3037
 3038
 3039
 3040
 3041
 3042
 3043
 3044
 3045
 3046
 3047
 3048
 3049
 3050
 3051
 3052
 3053
 3054
 3055
 3056
 3057
 3058
 3059
 3060
 3061
 3062
 3063
 3064
 3065
 3066
 3067
 3068
 3069
 3070
 3071
 3072
 3073
 3074
 3075
 3076
 3077
 3078
 3079
 3080
 3081
 3082
 3083
 3084
 3085
 3086
 3087
 3088
 3089
 3090
 3091
 3092
 3093
 3094
 3095
 3096
 3097
 3098
 3099
 3100
 3101
 3102
 3103
 3104
 3105
 3106
 3107
 3108
 3109
 3110
 3111
 3112
 3113
 3114
 3115
 3116
 3117
 3118
 3119
 3120
 3121
 3122
 3123
 3124
 3125
 3126
 3127
 3128
 3129
 3130
 3131
 3132
 3133
 3134
 3135
 3136
 3137
 3138
 3139
 3140
 3141
 3142
 3143
 3144
 3145
 3146
 3147
 3148
 3149
 3150
 3151
 3152
 3153
 3154
 3155
 3156
 3157
 3158
 3159
 3160
 3161
 3162
 3163
 3164
 3165
 3166
 3167
 3168
 3169
 3170
 3171
 3172
 3173
 3174
 3175
 3176
 3177
 3178
 3179
 3180
 3181
 3182
 3183
 3184
 3185
 3186
 3187
 3188
 3189
 3190
 3191
 3192
 3193
 3194
 3195
 3196
 3197
 3198
 3199
 3200
 3201
 3202
 3203
 3204
 3205
 3206
 3207
 3208
 3209
 3210
 3211
 3212
 3213
 3214
 3215
 3216
 3217
 3218
 3219
 3220
 3221
 3222
 3223
 3224
 3225
 3226
 3227
 3228
 3229
 3230
 3231
 3232
 3233
 3234
 3235
 3236
 3237
 3238
 3239
 3240
 3241
 3242
 3243
 3244
 3245
 3246
 3247
 3248
 3249
 3250
 3251
 3252
 3253
 3254
 3255
 3256
 3257
 3258
 3259
 3260
 3261
 3262
 3263
 3264
 3265
 3266
 3267
 3268
 3269
 3270
 3271
 3272
 3273
 3274
 3275
 3276
 3277
 3278
 3279
 3280
 3281
 3282
 3283
 3284
 3285
 3286
 3287
 3288
 3289
 3290
 3291
 3292
 3293
 3294
 3295
 3296
 3297
 3298
 3299
 3300
 3301
 3302
 3303
 3304
 3305
 3306
 3307
 3308
 3309
 3310
 3311
 3312
 3313
 3314
 3315
 3316
 3317
 3318
 3319
 3320
 3321
 3322
 3323
 3324
 3325
 3326
 3327
 3328
 3329
 3330
 3331
 3332
 3333
 3334
 3335
 3336
 3337
 3338
 3339
 3340
 3341
 3342
 3343
 3344
 3345
 3346
 3347
 3348
 3349
 3350
 3351
 3352
 3353
 3354
 3355
 3356
 3357
 3358
 3359
 3360
 3361
 3362
 3363
 3364
 3365
 3366
 3367
 3368
 3369
 3370
 3371
 3372
 3373
 3374
 3375
 3376
 3377
 3378
 3379
 3380
 3381
 3382
 3383
 3384
 3385
 3386
 3387
 3388
 3389
 3390
 3391
 3392
 3393
 3394
 3395
 3396
 3397
 3398
 3399
 3400
 3401
 3402
 3403
 3404
 3405
 3406
 3407
 3408
 3409
 3410
 3411
 3412
 3413
 3414
 3415
 3416
 3417
 3418
 3419
 3420
 3421
 3422
 3423
 3424
 3425
 3426
 3427
 3428
 3429
 3430
 3431
 3432
 3433
 3434
 3435
 3436
 3437
 3438
 3439
 3440
 3441
 3442
 3443
 3444
 3445
 3446
 3447
 3448
 3449
 3450
 3451
 3452
 3453
 3454
 3455
 3456
 3457
 3458
 3459
 3460
 3461
 3462
 3463
 3464
 3465
 3466
 3467
 3468
 3469
 3470
 3471
 3472
 3473
 3474
 3475
 3476
 3477
 3478
 3479
 3480
 3481
 3482
 3483
 3484
 3485
 3486
 3487
 3488
 3489
 3490
 3491
 3492
 3493
 3494
 3495
 3496
 3497
 3498
 3499
 3500
 3501
 3502
 3503
 3504
 3505
 3506
 3507
 3508
 3509
 3510
 3511
 3512
 3513
 3514
 3515
 3516
 3517
 3518
 3519
 3520
 3521
 3522
 3523
 3524
 3525
 3526
 3527
 3528
 3529
 3530
 3531
 3532
 3533
 3534
 3535
 3536
 3537
 3538
 3539
 3540
 3541
 3542
 3543
 3544
 3545
 3546
 3547
 3548
 3549
 3550
 3551
 3552
 3553
 3554
 3555
 3556
 3557
 3558
 3559
 3560
 3561
 3562
 3563
 3564
 3565
 3566
 3567
 3568
 3569
 3570
 3571
 3572
 3573
 3574
 3575
 3576
 3577
 3578
 3579
 3580
 3581
 3582
 3583
 3584
 3585
 3586
 3587
 3588
 3589
 3590
 3591
 3592
 3593
 3594
 3595
 3596
 3597
 3598
 3599
 3600
 3601
 3602
 3603
 3604
 3605
 3606
 3607
 3608
 3609
 3610
 3611
 3612
 3613
 3614
 3615
 3616
 3617
 3618
 3619
 3620
 3621
 3622
 3623
 3624
 3625
 3626
 3627
 3628
 3629
 3630
 3631
 3632
 3633
 3634
 3635
 3636
 3637
 3638
 3639
 3640
 3641
 3642
 3643
 3644
 3645
 3646
 3647
 3648
 3649
 3650
 3651
 3652
 3653
 3654
 3655
 3656
 3657
 3658
 3659
 3660
 3661
 3662
 3663
 3664
 3665
 3666
 3667
 3668
 3669
 3670
 3671
 3672
 3673
 3674
 3675
 3676
 3677
 3678
 3679
 3680
 3681
 3682
 3683
 3684
 3685
 3686
 3687
 3688
 3689
 3690
 3691
 3692
 3693
 3694
 3695
 3696
 3697
 3698
 3699
 3700
 3701
 3702
 3703
 3704
 3705
 3706
 3707
 3708
 3709
 3710
 3711
 3712
 3713
 3714
 3715
 3716
 3717
 3718
 3719
 3720
 3721
 3722
 3723
 3724
 3725
 3726
 3727
 3728
 3729
 3730
 3731
 3732
 3733
 3734
 3735
 3736
 3737
 3738
 3739
 3740
 3741
 3742
 3743
 3744
 3745
 3746
 3747
 3748
 3749
 3750
 3751
 3752
 3753
 3754
 3755
 3756
 3757
 3758
 3759
 3760
 3761
 3762
 3763
 3764
 3765
 3766
 3767
 3768
 3769
 3770
 3771
 3772
 3773
 3774
 3775
 3776
 3777
 3778
 3779
 3780
 3781
 3782
 3783
 3784
 3785
 3786
 3787
 3788
 3789
 3790
 3791
 3792
 3793
 3794
 3795
 3796
 3797
 3798
 3799
 3800
 3801
 3802
 3803
 3804
 3805
 3806
 3807
 3808
 3809
 3810
 3811
 3812
 3813
 3814
 3815
 3816
 3817
 3818
 3819
 3820
 3821
 3822
 3823
 3824
 3825
 3826
 3827
 3828
 3829
 3830
 3831
 3832
 3833
 3834
 3835
 3836
 3837
 3838
 3839
 3840
 3841
 3842
 3843
 3844
 3845
 3846
 3847
 3848
 3849
 3850
 3851
 3852
 3853
 3854
 3855
 3856
 3857
 3858
 3859
 3860
 3861
 3862
 3863
 3864
 3865
 3866
 3867
 3868
 3869
 3870
 3871
 3872
 3873
 3874
 3875
 3876
 3877
 3878
 3879
 3880
 3881
 3882
 3883
 3884
 3885
 3886
 3887
 3888
 3889
 3890
 3891
 3892
 3893
 3894
 3895
 3896
 3897
 3898
 3899
 3900
 3901
 3902
 3903
 3904
 3905
 3906
 3907
 3908
 3909
 3910
 3911
 3912
 3913
 3914
 3915
 3916
 3917
 3918
 3919
 3920
 3921
 3922
 3923
 3924
 3925
 3926
 3927
 3928
 3929
 3930
 3931
 3932
 3933
 3934
 3935
 3936
 3937
 3938
 3939
 3940
 3941
 3942
 3943
 3944
 3945
 3946
 3947
 3948
 3949
 3950
 3951
 3952
 3953
 3954
 3955
 3956
 3957
 3958
 3959
 3960
 3961
 3962
 3963
 3964
 3965
 3966
 3967
 3968
 3969
 3970
 3971
 3972
 3973
 3974
 3975
 3976
 3977
 3978
 3979
 3980
 3981
 3982
 3983
 3984
 3985
 3986
 3987
 3988
 3989
 3990
 3991
 3992
 3993
 3994
 3995
 3996
 3997
 3998
 3999
 4000
 4001
 4002
 4003
 4004
 4005
 4006
 4007
 4008
 4009
 4010
 4011
 4012
 4013
 4014
 4015
 4016
 4017
 4018
 4019
 4020
 4021
 4022
 4023
 4024
 4025
 4026
 4027
 4028
 4029
 4030
 4031
 4032
 4033
 4034
 4035
 4036
 4037
 4038
 4039
 4040
 4041
 4042
 4043
 4044
 4045
 4046
 4047
 4048
 4049
 4050
 4051
 4052
 4053
 4054
 4055
 4056
 4057
 4058
 4059
 4060
 4061
 4062
 4063
 4064
 4065
 4066
 4067
 4068
 4069
 4070
 4071
 4072
 4073
 4074
 4075
 4076
 4077
 4078
 4079
 4080
 4081
 4082
 4083
 4084
 4085
 4086
 4087
 4088
 4089
 4090
 4091
 4092
 4093
 4094
 4095
 4096
 4097
 4098
 4099
 4100
 4101
 4102
 4103
 4104
 4105
 4106
 4107
 4108
 4109
 4110
 4111
 4112
 4113
 4114
 4115
 4116
 4117
 4118
 4119
 4120
 4121
 4122
 4123
 4124
 4125
 4126
 4127
 4128
 4129
 4130
 4131
 4132
 4133
 4134
 4135
 4136
 4137
 4138
 4139
 4140
 4141
 4142
 4143
 4144
 4145
 4146
 4147
 4148
 4149
 4150
 4151
 4152
 4153
 4154
 4155
 4156
 4157
 4158
 4159
 4160
 4161
 4162
 4163
 4164
 4165
 4166
 4167
 4168
 4169
 4170
 4171
 4172
 4173
 4174
 4175
 4176
 4177
 4178
 4179
 4180
 4181
 4182
 4183
 4184
 4185
 4186
 4187
 4188
 4189
 4190
 4191
 4192
 4193
 4194
 4195
 4196
 4197
 4198
 4199
 4200
 4201
 4202
 4203
 4204
 4205
/*
** 2001 September 15
**
** The author disclaims copyright to this source code. In place of
** a legal notice, here is a blessing:
**
**  May you do good and not evil.
**  May you find forgiveness for yourself and forgive others.
**  May you share freely, never taking more than you give.
**
*************************************************************************
** Main file for the SQLite library. The routines in this file
** implement the programmer interface to the library. Routines in
** other files are for internal use by SQLite and should not be
** accessed by users of the library.
*/
#include "sqliteInt.h"

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS3
# include "fts3.h"
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_RTREE
# include "rtree.h"
#endif
#if defined(SQLITE_ENABLE_ICU) || defined(SQLITE_ENABLE_ICU_COLLATIONS)
# include "sqliteicu.h"
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_JSON1
int sqlite3Json1Init(sqlite3*);
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_STMTVTAB
int sqlite3StmtVtabInit(sqlite3*);
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS5
int sqlite3Fts5Init(sqlite3*);
#endif

#ifndef SQLITE_AMALGAMATION
/* IMPLEMENTATION-OF: R-46656-45156 The sqlite3_version[] string constant
** contains the text of SQLITE_VERSION macro. 
*/
const char sqlite3_version[] = SQLITE_VERSION;
#endif

/* IMPLEMENTATION-OF: R-53536-42575 The sqlite3_libversion() function returns
** a pointer to the to the sqlite3_version[] string constant. 
*/
const char *sqlite3_libversion(void){ return sqlite3_version; }

/* IMPLEMENTATION-OF: R-25063-23286 The sqlite3_sourceid() function returns a
** pointer to a string constant whose value is the same as the
** SQLITE_SOURCE_ID C preprocessor macro. Except if SQLite is built using
** an edited copy of the amalgamation, then the last four characters of
** the hash might be different from SQLITE_SOURCE_ID.
*/
const char *sqlite3_sourceid(void){ return SQLITE_SOURCE_ID; }

/* IMPLEMENTATION-OF: R-35210-63508 The sqlite3_libversion_number() function
** returns an integer equal to SQLITE_VERSION_NUMBER.
*/
int sqlite3_libversion_number(void){ return SQLITE_VERSION_NUMBER; }

/* IMPLEMENTATION-OF: R-20790-14025 The sqlite3_threadsafe() function returns
** zero if and only if SQLite was compiled with mutexing code omitted due to
** the SQLITE_THREADSAFE compile-time option being set to 0.
*/
int sqlite3_threadsafe(void){ return SQLITE_THREADSAFE; }

/*
** When compiling the test fixture or with debugging enabled (on Win32),
** this variable being set to non-zero will cause OSTRACE macros to emit
** extra diagnostic information.
*/
#ifdef SQLITE_HAVE_OS_TRACE
# ifndef SQLITE_DEBUG_OS_TRACE
#  define SQLITE_DEBUG_OS_TRACE 0
# endif
 int sqlite3OSTrace = SQLITE_DEBUG_OS_TRACE;
#endif

#if !defined(SQLITE_OMIT_TRACE) && defined(SQLITE_ENABLE_IOTRACE)
/*
** If the following function pointer is not NULL and if
** SQLITE_ENABLE_IOTRACE is enabled, then messages describing
** I/O active are written using this function. These messages
** are intended for debugging activity only.
*/
SQLITE_API void (SQLITE_CDECL *sqlite3IoTrace)(const char*, ...) = 0;
#endif

/*
** If the following global variable points to a string which is the
** name of a directory, then that directory will be used to store
** temporary files.
**
** See also the "PRAGMA temp_store_directory" SQL command.
*/
char *sqlite3_temp_directory = 0;

/*
** If the following global variable points to a string which is the
** name of a directory, then that directory will be used to store
** all database files specified with a relative pathname.
**
** See also the "PRAGMA data_store_directory" SQL command.
*/
char *sqlite3_data_directory = 0;

/*
** Initialize SQLite. 
**
** This routine must be called to initialize the memory allocation,
** VFS, and mutex subsystems prior to doing any serious work with
** SQLite. But as long as you do not compile with SQLITE_OMIT_AUTOINIT
** this routine will be called automatically by key routines such as
** sqlite3_open(). 
**
** This routine is a no-op except on its very first call for the process,
** or for the first call after a call to sqlite3_shutdown.
**
** The first thread to call this routine runs the initialization to
** completion. If subsequent threads call this routine before the first
** thread has finished the initialization process, then the subsequent
** threads must block until the first thread finishes with the initialization.
**
** The first thread might call this routine recursively. Recursive
** calls to this routine should not block, of course. Otherwise the
** initialization process would never complete.
**
** Let X be the first thread to enter this routine. Let Y be some other
** thread. Then while the initial invocation of this routine by X is
** incomplete, it is required that:
**
**  * Calls to this routine from Y must block until the outer-most
**    call by X completes.
**
**  * Recursive calls to this routine from thread X return immediately
**    without blocking.
*/
int sqlite3_initialize(void){
 MUTEX_LOGIC( sqlite3_mutex *pMaster; )    /* The main static mutex */
 int rc;                   /* Result code */
#ifdef SQLITE_EXTRA_INIT
 int bRunExtraInit = 0;            /* Extra initialization needed */
#endif

#ifdef SQLITE_OMIT_WSD
 rc = sqlite3_wsd_init(4096, 24);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  return rc;
 }
#endif

 /* If the following assert() fails on some obscure processor/compiler
 ** combination, the work-around is to set the correct pointer
 ** size at compile-time using -DSQLITE_PTRSIZE=n compile-time option */
 assert( SQLITE_PTRSIZE==sizeof(char*) );

 /* If SQLite is already completely initialized, then this call
 ** to sqlite3_initialize() should be a no-op. But the initialization
 ** must be complete. So isInit must not be set until the very end
 ** of this routine.
 */
 if( sqlite3GlobalConfig.isInit ) return SQLITE_OK;

 /* Make sure the mutex subsystem is initialized. If unable to 
 ** initialize the mutex subsystem, return early with the error.
 ** If the system is so sick that we are unable to allocate a mutex,
 ** there is not much SQLite is going to be able to do.
 **
 ** The mutex subsystem must take care of serializing its own
 ** initialization.
 */
 rc = sqlite3MutexInit();
 if( rc ) return rc;

 /* Initialize the malloc() system and the recursive pInitMutex mutex.
 ** This operation is protected by the STATIC_MASTER mutex. Note that
 ** MutexAlloc() is called for a static mutex prior to initializing the
 ** malloc subsystem - this implies that the allocation of a static
 ** mutex must not require support from the malloc subsystem.
 */
 MUTEX_LOGIC( pMaster = sqlite3MutexAlloc(SQLITE_MUTEX_STATIC_MASTER); )
 sqlite3_mutex_enter(pMaster);
 sqlite3GlobalConfig.isMutexInit = 1;
 if( !sqlite3GlobalConfig.isMallocInit ){
  rc = sqlite3MallocInit();
 }
 if( rc==SQLITE_OK ){
  sqlite3GlobalConfig.isMallocInit = 1;
  if( !sqlite3GlobalConfig.pInitMutex ){
   sqlite3GlobalConfig.pInitMutex =
      sqlite3MutexAlloc(SQLITE_MUTEX_RECURSIVE);
   if( sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex && !sqlite3GlobalConfig.pInitMutex ){
    rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
   }
  }
 }
 if( rc==SQLITE_OK ){
  sqlite3GlobalConfig.nRefInitMutex++;
 }
 sqlite3_mutex_leave(pMaster);

 /* If rc is not SQLITE_OK at this point, then either the malloc
 ** subsystem could not be initialized or the system failed to allocate
 ** the pInitMutex mutex. Return an error in either case. */
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  return rc;
 }

 /* Do the rest of the initialization under the recursive mutex so
 ** that we will be able to handle recursive calls into
 ** sqlite3_initialize(). The recursive calls normally come through
 ** sqlite3_os_init() when it invokes sqlite3_vfs_register(), but other
 ** recursive calls might also be possible.
 **
 ** IMPLEMENTATION-OF: R-00140-37445 SQLite automatically serializes calls
 ** to the xInit method, so the xInit method need not be threadsafe.
 **
 ** The following mutex is what serializes access to the appdef pcache xInit
 ** methods. The sqlite3_pcache_methods.xInit() all is embedded in the
 ** call to sqlite3PcacheInitialize().
 */
 sqlite3_mutex_enter(sqlite3GlobalConfig.pInitMutex);
 if( sqlite3GlobalConfig.isInit==0 && sqlite3GlobalConfig.inProgress==0 ){
  sqlite3GlobalConfig.inProgress = 1;
#ifdef SQLITE_ENABLE_SQLLOG
  {
   extern void sqlite3_init_sqllog(void);
   sqlite3_init_sqllog();
  }
#endif
  memset(&sqlite3BuiltinFunctions, 0, sizeof(sqlite3BuiltinFunctions));
  sqlite3RegisterBuiltinFunctions();
  if( sqlite3GlobalConfig.isPCacheInit==0 ){
   rc = sqlite3PcacheInitialize();
  }
  if( rc==SQLITE_OK ){
   sqlite3GlobalConfig.isPCacheInit = 1;
   rc = sqlite3OsInit();
  }
#ifdef SQLITE_ENABLE_DESERIALIZE
  if( rc==SQLITE_OK ){
   rc = sqlite3MemdbInit();
  }
#endif
  if( rc==SQLITE_OK ){
   sqlite3PCacheBufferSetup( sqlite3GlobalConfig.pPage, 
     sqlite3GlobalConfig.szPage, sqlite3GlobalConfig.nPage);
   sqlite3GlobalConfig.isInit = 1;
#ifdef SQLITE_EXTRA_INIT
   bRunExtraInit = 1;
#endif
  }
  sqlite3GlobalConfig.inProgress = 0;
 }
 sqlite3_mutex_leave(sqlite3GlobalConfig.pInitMutex);

 /* Go back under the static mutex and clean up the recursive
 ** mutex to prevent a resource leak.
 */
 sqlite3_mutex_enter(pMaster);
 sqlite3GlobalConfig.nRefInitMutex--;
 if( sqlite3GlobalConfig.nRefInitMutex<=0 ){
  assert( sqlite3GlobalConfig.nRefInitMutex==0 );
  sqlite3_mutex_free(sqlite3GlobalConfig.pInitMutex);
  sqlite3GlobalConfig.pInitMutex = 0;
 }
 sqlite3_mutex_leave(pMaster);

 /* The following is just a sanity check to make sure SQLite has
 ** been compiled correctly. It is important to run this code, but
 ** we don't want to run it too often and soak up CPU cycles for no
 ** reason. So we run it once during initialization.
 */
#ifndef NDEBUG
#ifndef SQLITE_OMIT_FLOATING_POINT
 /* This section of code's only "output" is via assert() statements. */
 if( rc==SQLITE_OK ){
  u64 x = (((u64)1)<<63)-1;
  double y;
  assert(sizeof(x)==8);
  assert(sizeof(x)==sizeof(y));
  memcpy(&y, &x, 8);
  assert( sqlite3IsNaN(y) );
 }
#endif
#endif

 /* Do extra initialization steps requested by the SQLITE_EXTRA_INIT
 ** compile-time option.
 */
#ifdef SQLITE_EXTRA_INIT
 if( bRunExtraInit ){
  int SQLITE_EXTRA_INIT(const char*);
  rc = SQLITE_EXTRA_INIT(0);
 }
#endif

 return rc;
}

/*
** Undo the effects of sqlite3_initialize(). Must not be called while
** there are outstanding database connections or memory allocations or
** while any part of SQLite is otherwise in use in any thread. This
** routine is not threadsafe. But it is safe to invoke this routine
** on when SQLite is already shut down. If SQLite is already shut down
** when this routine is invoked, then this routine is a harmless no-op.
*/
int sqlite3_shutdown(void){
#ifdef SQLITE_OMIT_WSD
 int rc = sqlite3_wsd_init(4096, 24);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  return rc;
 }
#endif

 if( sqlite3GlobalConfig.isInit ){
#ifdef SQLITE_EXTRA_SHUTDOWN
  void SQLITE_EXTRA_SHUTDOWN(void);
  SQLITE_EXTRA_SHUTDOWN();
#endif
  sqlite3_os_end();
  sqlite3_reset_auto_extension();
  sqlite3GlobalConfig.isInit = 0;
 }
 if( sqlite3GlobalConfig.isPCacheInit ){
  sqlite3PcacheShutdown();
  sqlite3GlobalConfig.isPCacheInit = 0;
 }
 if( sqlite3GlobalConfig.isMallocInit ){
  sqlite3MallocEnd();
  sqlite3GlobalConfig.isMallocInit = 0;

#ifndef SQLITE_OMIT_SHUTDOWN_DIRECTORIES
  /* The heap subsystem has now been shutdown and these values are supposed
  ** to be NULL or point to memory that was obtained from sqlite3_malloc(),
  ** which would rely on that heap subsystem; therefore, make sure these
  ** values cannot refer to heap memory that was just invalidated when the
  ** heap subsystem was shutdown. This is only done if the current call to
  ** this function resulted in the heap subsystem actually being shutdown.
  */
  sqlite3_data_directory = 0;
  sqlite3_temp_directory = 0;
#endif
 }
 if( sqlite3GlobalConfig.isMutexInit ){
  sqlite3MutexEnd();
  sqlite3GlobalConfig.isMutexInit = 0;
 }

 return SQLITE_OK;
}

/*
** This API allows applications to modify the global configuration of
** the SQLite library at run-time.
**
** This routine should only be called when there are no outstanding
** database connections or memory allocations. This routine is not
** threadsafe. Failure to heed these warnings can lead to unpredictable
** behavior.
*/
int sqlite3_config(int op, ...){
 va_list ap;
 int rc = SQLITE_OK;

 /* sqlite3_config() shall return SQLITE_MISUSE if it is invoked while
 ** the SQLite library is in use. */
 if( sqlite3GlobalConfig.isInit ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;

 va_start(ap, op);
 switch( op ){

  /* Mutex configuration options are only available in a threadsafe
  ** compile.
  */
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-54466-46756 */
  case SQLITE_CONFIG_SINGLETHREAD: {
   /* EVIDENCE-OF: R-02748-19096 This option sets the threading mode to
   ** Single-thread. */
   sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex = 0; /* Disable mutex on core */
   sqlite3GlobalConfig.bFullMutex = 0; /* Disable mutex on connections */
   break;
  }
#endif
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-20520-54086 */
  case SQLITE_CONFIG_MULTITHREAD: {
   /* EVIDENCE-OF: R-14374-42468 This option sets the threading mode to
   ** Multi-thread. */
   sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex = 1; /* Enable mutex on core */
   sqlite3GlobalConfig.bFullMutex = 0; /* Disable mutex on connections */
   break;
  }
#endif
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-59593-21810 */
  case SQLITE_CONFIG_SERIALIZED: {
   /* EVIDENCE-OF: R-41220-51800 This option sets the threading mode to
   ** Serialized. */
   sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex = 1; /* Enable mutex on core */
   sqlite3GlobalConfig.bFullMutex = 1; /* Enable mutex on connections */
   break;
  }
#endif
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-63666-48755 */
  case SQLITE_CONFIG_MUTEX: {
   /* Specify an alternative mutex implementation */
   sqlite3GlobalConfig.mutex = *va_arg(ap, sqlite3_mutex_methods*);
   break;
  }
#endif
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-14450-37597 */
  case SQLITE_CONFIG_GETMUTEX: {
   /* Retrieve the current mutex implementation */
   *va_arg(ap, sqlite3_mutex_methods*) = sqlite3GlobalConfig.mutex;
   break;
  }
#endif

  case SQLITE_CONFIG_MALLOC: {
   /* EVIDENCE-OF: R-55594-21030 The SQLITE_CONFIG_MALLOC option takes a
   ** single argument which is a pointer to an instance of the
   ** sqlite3_mem_methods structure. The argument specifies alternative
   ** low-level memory allocation routines to be used in place of the memory
   ** allocation routines built into SQLite. */
   sqlite3GlobalConfig.m = *va_arg(ap, sqlite3_mem_methods*);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_GETMALLOC: {
   /* EVIDENCE-OF: R-51213-46414 The SQLITE_CONFIG_GETMALLOC option takes a
   ** single argument which is a pointer to an instance of the
   ** sqlite3_mem_methods structure. The sqlite3_mem_methods structure is
   ** filled with the currently defined memory allocation routines. */
   if( sqlite3GlobalConfig.m.xMalloc==0 ) sqlite3MemSetDefault();
   *va_arg(ap, sqlite3_mem_methods*) = sqlite3GlobalConfig.m;
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_MEMSTATUS: {
   /* EVIDENCE-OF: R-61275-35157 The SQLITE_CONFIG_MEMSTATUS option takes
   ** single argument of type int, interpreted as a boolean, which enables
   ** or disables the collection of memory allocation statistics. */
   sqlite3GlobalConfig.bMemstat = va_arg(ap, int);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_SMALL_MALLOC: {
   sqlite3GlobalConfig.bSmallMalloc = va_arg(ap, int);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_PAGECACHE: {
   /* EVIDENCE-OF: R-18761-36601 There are three arguments to
   ** SQLITE_CONFIG_PAGECACHE: A pointer to 8-byte aligned memory (pMem),
   ** the size of each page cache line (sz), and the number of cache lines
   ** (N). */
   sqlite3GlobalConfig.pPage = va_arg(ap, void*);
   sqlite3GlobalConfig.szPage = va_arg(ap, int);
   sqlite3GlobalConfig.nPage = va_arg(ap, int);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_PCACHE_HDRSZ: {
   /* EVIDENCE-OF: R-39100-27317 The SQLITE_CONFIG_PCACHE_HDRSZ option takes
   ** a single parameter which is a pointer to an integer and writes into
   ** that integer the number of extra bytes per page required for each page
   ** in SQLITE_CONFIG_PAGECACHE. */
   *va_arg(ap, int*) = 
     sqlite3HeaderSizeBtree() +
     sqlite3HeaderSizePcache() +
     sqlite3HeaderSizePcache1();
   break;
  }

  case SQLITE_CONFIG_PCACHE: {
   /* no-op */
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_GETPCACHE: {
   /* now an error */
   rc = SQLITE_ERROR;
   break;
  }

  case SQLITE_CONFIG_PCACHE2: {
   /* EVIDENCE-OF: R-63325-48378 The SQLITE_CONFIG_PCACHE2 option takes a
   ** single argument which is a pointer to an sqlite3_pcache_methods2
   ** object. This object specifies the interface to a custom page cache
   ** implementation. */
   sqlite3GlobalConfig.pcache2 = *va_arg(ap, sqlite3_pcache_methods2*);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_GETPCACHE2: {
   /* EVIDENCE-OF: R-22035-46182 The SQLITE_CONFIG_GETPCACHE2 option takes a
   ** single argument which is a pointer to an sqlite3_pcache_methods2
   ** object. SQLite copies of the current page cache implementation into
   ** that object. */
   if( sqlite3GlobalConfig.pcache2.xInit==0 ){
    sqlite3PCacheSetDefault();
   }
   *va_arg(ap, sqlite3_pcache_methods2*) = sqlite3GlobalConfig.pcache2;
   break;
  }

/* EVIDENCE-OF: R-06626-12911 The SQLITE_CONFIG_HEAP option is only
** available if SQLite is compiled with either SQLITE_ENABLE_MEMSYS3 or
** SQLITE_ENABLE_MEMSYS5 and returns SQLITE_ERROR if invoked otherwise. */
#if defined(SQLITE_ENABLE_MEMSYS3) || defined(SQLITE_ENABLE_MEMSYS5)
  case SQLITE_CONFIG_HEAP: {
   /* EVIDENCE-OF: R-19854-42126 There are three arguments to
   ** SQLITE_CONFIG_HEAP: An 8-byte aligned pointer to the memory, the
   ** number of bytes in the memory buffer, and the minimum allocation size.
   */
   sqlite3GlobalConfig.pHeap = va_arg(ap, void*);
   sqlite3GlobalConfig.nHeap = va_arg(ap, int);
   sqlite3GlobalConfig.mnReq = va_arg(ap, int);

   if( sqlite3GlobalConfig.mnReq<1 ){
    sqlite3GlobalConfig.mnReq = 1;
   }else if( sqlite3GlobalConfig.mnReq>(1<<12) ){
    /* cap min request size at 2^12 */
    sqlite3GlobalConfig.mnReq = (1<<12);
   }

   if( sqlite3GlobalConfig.pHeap==0 ){
    /* EVIDENCE-OF: R-49920-60189 If the first pointer (the memory pointer)
    ** is NULL, then SQLite reverts to using its default memory allocator
    ** (the system malloc() implementation), undoing any prior invocation of
    ** SQLITE_CONFIG_MALLOC.
    **
    ** Setting sqlite3GlobalConfig.m to all zeros will cause malloc to
    ** revert to its default implementation when sqlite3_initialize() is run
    */
    memset(&sqlite3GlobalConfig.m, 0, sizeof(sqlite3GlobalConfig.m));
   }else{
    /* EVIDENCE-OF: R-61006-08918 If the memory pointer is not NULL then the
    ** alternative memory allocator is engaged to handle all of SQLites
    ** memory allocation needs. */
#ifdef SQLITE_ENABLE_MEMSYS3
    sqlite3GlobalConfig.m = *sqlite3MemGetMemsys3();
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_MEMSYS5
    sqlite3GlobalConfig.m = *sqlite3MemGetMemsys5();
#endif
   }
   break;
  }
#endif

  case SQLITE_CONFIG_LOOKASIDE: {
   sqlite3GlobalConfig.szLookaside = va_arg(ap, int);
   sqlite3GlobalConfig.nLookaside = va_arg(ap, int);
   break;
  }
  
  /* Record a pointer to the logger function and its first argument.
  ** The default is NULL. Logging is disabled if the function pointer is
  ** NULL.
  */
  case SQLITE_CONFIG_LOG: {
   /* MSVC is picky about pulling func ptrs from va lists.
   ** http://support.microsoft.com/kb/47961
   ** sqlite3GlobalConfig.xLog = va_arg(ap, void(*)(void*,int,const char*));
   */
   typedef void(*LOGFUNC_t)(void*,int,const char*);
   sqlite3GlobalConfig.xLog = va_arg(ap, LOGFUNC_t);
   sqlite3GlobalConfig.pLogArg = va_arg(ap, void*);
   break;
  }

  /* EVIDENCE-OF: R-55548-33817 The compile-time setting for URI filenames
  ** can be changed at start-time using the
  ** sqlite3_config(SQLITE_CONFIG_URI,1) or
  ** sqlite3_config(SQLITE_CONFIG_URI,0) configuration calls.
  */
  case SQLITE_CONFIG_URI: {
   /* EVIDENCE-OF: R-25451-61125 The SQLITE_CONFIG_URI option takes a single
   ** argument of type int. If non-zero, then URI handling is globally
   ** enabled. If the parameter is zero, then URI handling is globally
   ** disabled. */
   sqlite3GlobalConfig.bOpenUri = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  case SQLITE_CONFIG_COVERING_INDEX_SCAN: {
   /* EVIDENCE-OF: R-36592-02772 The SQLITE_CONFIG_COVERING_INDEX_SCAN
   ** option takes a single integer argument which is interpreted as a
   ** boolean in order to enable or disable the use of covering indices for
   ** full table scans in the query optimizer. */
   sqlite3GlobalConfig.bUseCis = va_arg(ap, int);
   break;
  }

#ifdef SQLITE_ENABLE_SQLLOG
  case SQLITE_CONFIG_SQLLOG: {
   typedef void(*SQLLOGFUNC_t)(void*, sqlite3*, const char*, int);
   sqlite3GlobalConfig.xSqllog = va_arg(ap, SQLLOGFUNC_t);
   sqlite3GlobalConfig.pSqllogArg = va_arg(ap, void *);
   break;
  }
#endif

  case SQLITE_CONFIG_MMAP_SIZE: {
   /* EVIDENCE-OF: R-58063-38258 SQLITE_CONFIG_MMAP_SIZE takes two 64-bit
   ** integer (sqlite3_int64) values that are the default mmap size limit
   ** (the default setting for PRAGMA mmap_size) and the maximum allowed
   ** mmap size limit. */
   sqlite3_int64 szMmap = va_arg(ap, sqlite3_int64);
   sqlite3_int64 mxMmap = va_arg(ap, sqlite3_int64);
   /* EVIDENCE-OF: R-53367-43190 If either argument to this option is
   ** negative, then that argument is changed to its compile-time default.
   **
   ** EVIDENCE-OF: R-34993-45031 The maximum allowed mmap size will be
   ** silently truncated if necessary so that it does not exceed the
   ** compile-time maximum mmap size set by the SQLITE_MAX_MMAP_SIZE
   ** compile-time option.
   */
   if( mxMmap<0 || mxMmap>SQLITE_MAX_MMAP_SIZE ){
    mxMmap = SQLITE_MAX_MMAP_SIZE;
   }
   if( szMmap<0 ) szMmap = SQLITE_DEFAULT_MMAP_SIZE;
   if( szMmap>mxMmap) szMmap = mxMmap;
   sqlite3GlobalConfig.mxMmap = mxMmap;
   sqlite3GlobalConfig.szMmap = szMmap;
   break;
  }

#if SQLITE_OS_WIN && defined(SQLITE_WIN32_MALLOC) /* IMP: R-04780-55815 */
  case SQLITE_CONFIG_WIN32_HEAPSIZE: {
   /* EVIDENCE-OF: R-34926-03360 SQLITE_CONFIG_WIN32_HEAPSIZE takes a 32-bit
   ** unsigned integer value that specifies the maximum size of the created
   ** heap. */
   sqlite3GlobalConfig.nHeap = va_arg(ap, int);
   break;
  }
#endif

  case SQLITE_CONFIG_PMASZ: {
   sqlite3GlobalConfig.szPma = va_arg(ap, unsigned int);
   break;
  }

  case SQLITE_CONFIG_STMTJRNL_SPILL: {
   sqlite3GlobalConfig.nStmtSpill = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  default: {
   rc = SQLITE_ERROR;
   break;
  }
 }
 va_end(ap);
 return rc;
}

/*
** Set up the lookaside buffers for a database connection.
** Return SQLITE_OK on success. 
** If lookaside is already active, return SQLITE_BUSY.
**
** The sz parameter is the number of bytes in each lookaside slot.
** The cnt parameter is the number of slots. If pStart is NULL the
** space for the lookaside memory is obtained from sqlite3_malloc().
** If pStart is not NULL then it is sz*cnt bytes of memory to use for
** the lookaside memory.
*/
static int setupLookaside(sqlite3 *db, void *pBuf, int sz, int cnt){
#ifndef SQLITE_OMIT_LOOKASIDE
 void *pStart;
 
 if( sqlite3LookasideUsed(db,0)>0 ){
  return SQLITE_BUSY;
 }
 /* Free any existing lookaside buffer for this handle before
 ** allocating a new one so we don't have to have space for 
 ** both at the same time.
 */
 if( db->lookaside.bMalloced ){
  sqlite3_free(db->lookaside.pStart);
 }
 /* The size of a lookaside slot after ROUNDDOWN8 needs to be larger
 ** than a pointer to be useful.
 */
 sz = ROUNDDOWN8(sz); /* IMP: R-33038-09382 */
 if( sz<=(int)sizeof(LookasideSlot*) ) sz = 0;
 if( cnt<0 ) cnt = 0;
 if( sz==0 || cnt==0 ){
  sz = 0;
  pStart = 0;
 }else if( pBuf==0 ){
  sqlite3BeginBenignMalloc();
  pStart = sqlite3Malloc( sz*cnt ); /* IMP: R-61949-35727 */
  sqlite3EndBenignMalloc();
  if( pStart ) cnt = sqlite3MallocSize(pStart)/sz;
 }else{
  pStart = pBuf;
 }
 db->lookaside.pStart = pStart;
 db->lookaside.pInit = 0;
 db->lookaside.pFree = 0;
 db->lookaside.sz = (u16)sz;
 if( pStart ){
  int i;
  LookasideSlot *p;
  assert( sz > (int)sizeof(LookasideSlot*) );
  db->lookaside.nSlot = cnt;
  p = (LookasideSlot*)pStart;
  for(i=cnt-1; i>=0; i--){
   p->pNext = db->lookaside.pInit;
   db->lookaside.pInit = p;
   p = (LookasideSlot*)&((u8*)p)[sz];
  }
  db->lookaside.pEnd = p;
  db->lookaside.bDisable = 0;
  db->lookaside.bMalloced = pBuf==0 ?1:0;
 }else{
  db->lookaside.pStart = db;
  db->lookaside.pEnd = db;
  db->lookaside.bDisable = 1;
  db->lookaside.bMalloced = 0;
  db->lookaside.nSlot = 0;
 }
#endif /* SQLITE_OMIT_LOOKASIDE */
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Return the mutex associated with a database connection.
*/
sqlite3_mutex *sqlite3_db_mutex(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->mutex;
}

/*
** Free up as much memory as we can from the given database
** connection.
*/
int sqlite3_db_release_memory(sqlite3 *db){
 int i;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 for(i=0; i<db->nDb; i++){
  Btree *pBt = db->aDb[i].pBt;
  if( pBt ){
   Pager *pPager = sqlite3BtreePager(pBt);
   sqlite3PagerShrink(pPager);
  }
 }
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Flush any dirty pages in the pager-cache for any attached database
** to disk.
*/
int sqlite3_db_cacheflush(sqlite3 *db){
 int i;
 int rc = SQLITE_OK;
 int bSeenBusy = 0;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 for(i=0; rc==SQLITE_OK && i<db->nDb; i++){
  Btree *pBt = db->aDb[i].pBt;
  if( pBt && sqlite3BtreeIsInTrans(pBt) ){
   Pager *pPager = sqlite3BtreePager(pBt);
   rc = sqlite3PagerFlush(pPager);
   if( rc==SQLITE_BUSY ){
    bSeenBusy = 1;
    rc = SQLITE_OK;
   }
  }
 }
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return ((rc==SQLITE_OK && bSeenBusy) ? SQLITE_BUSY : rc);
}

/*
** Configuration settings for an individual database connection
*/
int sqlite3_db_config(sqlite3 *db, int op, ...){
 va_list ap;
 int rc;
 va_start(ap, op);
 switch( op ){
  case SQLITE_DBCONFIG_MAINDBNAME: {
   /* IMP: R-06824-28531 */
   /* IMP: R-36257-52125 */
   db->aDb[0].zDbSName = va_arg(ap,char*);
   rc = SQLITE_OK;
   break;
  }
  case SQLITE_DBCONFIG_LOOKASIDE: {
   void *pBuf = va_arg(ap, void*); /* IMP: R-26835-10964 */
   int sz = va_arg(ap, int);    /* IMP: R-47871-25994 */
   int cnt = va_arg(ap, int);   /* IMP: R-04460-53386 */
   rc = setupLookaside(db, pBuf, sz, cnt);
   break;
  }
  default: {
   static const struct {
    int op;   /* The opcode */
    u32 mask;  /* Mask of the bit in sqlite3.flags to set/clear */
   } aFlagOp[] = {
    { SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FKEY,      SQLITE_ForeignKeys  },
    { SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_TRIGGER,    SQLITE_EnableTrigger },
    { SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FTS3_TOKENIZER, SQLITE_Fts3Tokenizer },
    { SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_LOAD_EXTENSION, SQLITE_LoadExtension },
    { SQLITE_DBCONFIG_NO_CKPT_ON_CLOSE,   SQLITE_NoCkptOnClose },
    { SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_QPSG,      SQLITE_EnableQPSG   },
    { SQLITE_DBCONFIG_TRIGGER_EQP,      SQLITE_TriggerEQP   },
   };
   unsigned int i;
   rc = SQLITE_ERROR; /* IMP: R-42790-23372 */
   for(i=0; i<ArraySize(aFlagOp); i++){
    if( aFlagOp[i].op==op ){
     int onoff = va_arg(ap, int);
     int *pRes = va_arg(ap, int*);
     u32 oldFlags = db->flags;
     if( onoff>0 ){
      db->flags |= aFlagOp[i].mask;
     }else if( onoff==0 ){
      db->flags &= ~aFlagOp[i].mask;
     }
     if( oldFlags!=db->flags ){
      sqlite3ExpirePreparedStatements(db);
     }
     if( pRes ){
      *pRes = (db->flags & aFlagOp[i].mask)!=0;
     }
     rc = SQLITE_OK;
     break;
    }
   }
   break;
  }
 }
 va_end(ap);
 return rc;
}


/*
** Return true if the buffer z[0..n-1] contains all spaces.
*/
static int allSpaces(const char *z, int n){
 while( n>0 && z[n-1]==' ' ){ n--; }
 return n==0;
}

/*
** This is the default collating function named "BINARY" which is always
** available.
**
** If the padFlag argument is not NULL then space padding at the end
** of strings is ignored. This implements the RTRIM collation.
*/
static int binCollFunc(
 void *padFlag,
 int nKey1, const void *pKey1,
 int nKey2, const void *pKey2
){
 int rc, n;
 n = nKey1<nKey2 ? nKey1 : nKey2;
 /* EVIDENCE-OF: R-65033-28449 The built-in BINARY collation compares
 ** strings byte by byte using the memcmp() function from the standard C
 ** library. */
 assert( pKey1 && pKey2 );
 rc = memcmp(pKey1, pKey2, n);
 if( rc==0 ){
  if( padFlag
   && allSpaces(((char*)pKey1)+n, nKey1-n)
   && allSpaces(((char*)pKey2)+n, nKey2-n)
  ){
   /* EVIDENCE-OF: R-31624-24737 RTRIM is like BINARY except that extra
   ** spaces at the end of either string do not change the result. In other
   ** words, strings will compare equal to one another as long as they
   ** differ only in the number of spaces at the end.
   */
  }else{
   rc = nKey1 - nKey2;
  }
 }
 return rc;
}

/*
** Another built-in collating sequence: NOCASE. 
**
** This collating sequence is intended to be used for "case independent
** comparison". SQLite's knowledge of upper and lower case equivalents
** extends only to the 26 characters used in the English language.
**
** At the moment there is only a UTF-8 implementation.
*/
static int nocaseCollatingFunc(
 void *NotUsed,
 int nKey1, const void *pKey1,
 int nKey2, const void *pKey2
){
 int r = sqlite3StrNICmp(
   (const char *)pKey1, (const char *)pKey2, (nKey1<nKey2)?nKey1:nKey2);
 UNUSED_PARAMETER(NotUsed);
 if( 0==r ){
  r = nKey1-nKey2;
 }
 return r;
}

/*
** Return the ROWID of the most recent insert
*/
sqlite_int64 sqlite3_last_insert_rowid(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->lastRowid;
}

/*
** Set the value returned by the sqlite3_last_insert_rowid() API function.
*/
void sqlite3_set_last_insert_rowid(sqlite3 *db, sqlite3_int64 iRowid){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->lastRowid = iRowid;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
}

/*
** Return the number of changes in the most recent call to sqlite3_exec().
*/
int sqlite3_changes(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->nChange;
}

/*
** Return the number of changes since the database handle was opened.
*/
int sqlite3_total_changes(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->nTotalChange;
}

/*
** Close all open savepoints. This function only manipulates fields of the
** database handle object, it does not close any savepoints that may be open
** at the b-tree/pager level.
*/
void sqlite3CloseSavepoints(sqlite3 *db){
 while( db->pSavepoint ){
  Savepoint *pTmp = db->pSavepoint;
  db->pSavepoint = pTmp->pNext;
  sqlite3DbFree(db, pTmp);
 }
 db->nSavepoint = 0;
 db->nStatement = 0;
 db->isTransactionSavepoint = 0;
}

/*
** Invoke the destructor function associated with FuncDef p, if any. Except,
** if this is not the last copy of the function, do not invoke it. Multiple
** copies of a single function are created when create_function() is called
** with SQLITE_ANY as the encoding.
*/
static void functionDestroy(sqlite3 *db, FuncDef *p){
 FuncDestructor *pDestructor = p->u.pDestructor;
 if( pDestructor ){
  pDestructor->nRef--;
  if( pDestructor->nRef==0 ){
   pDestructor->xDestroy(pDestructor->pUserData);
   sqlite3DbFree(db, pDestructor);
  }
 }
}

/*
** Disconnect all sqlite3_vtab objects that belong to database connection
** db. This is called when db is being closed.
*/
static void disconnectAllVtab(sqlite3 *db){
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
 int i;
 HashElem *p;
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 for(i=0; i<db->nDb; i++){
  Schema *pSchema = db->aDb[i].pSchema;
  if( db->aDb[i].pSchema ){
   for(p=sqliteHashFirst(&pSchema->tblHash); p; p=sqliteHashNext(p)){
    Table *pTab = (Table *)sqliteHashData(p);
    if( IsVirtual(pTab) ) sqlite3VtabDisconnect(db, pTab);
   }
  }
 }
 for(p=sqliteHashFirst(&db->aModule); p; p=sqliteHashNext(p)){
  Module *pMod = (Module *)sqliteHashData(p);
  if( pMod->pEpoTab ){
   sqlite3VtabDisconnect(db, pMod->pEpoTab);
  }
 }
 sqlite3VtabUnlockList(db);
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);
#else
 UNUSED_PARAMETER(db);
#endif
}

/*
** Return TRUE if database connection db has unfinalized prepared
** statements or unfinished sqlite3_backup objects. 
*/
static int connectionIsBusy(sqlite3 *db){
 int j;
 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );
 if( db->pVdbe ) return 1;
 for(j=0; j<db->nDb; j++){
  Btree *pBt = db->aDb[j].pBt;
  if( pBt && sqlite3BtreeIsInBackup(pBt) ) return 1;
 }
 return 0;
}

/*
** Close an existing SQLite database
*/
static int sqlite3Close(sqlite3 *db, int forceZombie){
 if( !db ){
  /* EVIDENCE-OF: R-63257-11740 Calling sqlite3_close() or
  ** sqlite3_close_v2() with a NULL pointer argument is a harmless no-op. */
  return SQLITE_OK;
 }
 if( !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( db->mTrace & SQLITE_TRACE_CLOSE ){
  db->xTrace(SQLITE_TRACE_CLOSE, db->pTraceArg, db, 0);
 }

 /* Force xDisconnect calls on all virtual tables */
 disconnectAllVtab(db);

 /* If a transaction is open, the disconnectAllVtab() call above
 ** will not have called the xDisconnect() method on any virtual
 ** tables in the db->aVTrans[] array. The following sqlite3VtabRollback()
 ** call will do so. We need to do this before the check for active
 ** SQL statements below, as the v-table implementation may be storing
 ** some prepared statements internally.
 */
 sqlite3VtabRollback(db);

 /* Legacy behavior (sqlite3_close() behavior) is to return
 ** SQLITE_BUSY if the connection can not be closed immediately.
 */
 if( !forceZombie && connectionIsBusy(db) ){
  sqlite3ErrorWithMsg(db, SQLITE_BUSY, "unable to close due to unfinalized "
    "statements or unfinished backups");
  sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
  return SQLITE_BUSY;
 }

#ifdef SQLITE_ENABLE_SQLLOG
 if( sqlite3GlobalConfig.xSqllog ){
  /* Closing the handle. Fourth parameter is passed the value 2. */
  sqlite3GlobalConfig.xSqllog(sqlite3GlobalConfig.pSqllogArg, db, 0, 2);
 }
#endif

 /* Convert the connection into a zombie and then close it.
 */
 db->magic = SQLITE_MAGIC_ZOMBIE;
 sqlite3LeaveMutexAndCloseZombie(db);
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Two variations on the public interface for closing a database
** connection. The sqlite3_close() version returns SQLITE_BUSY and
** leaves the connection option if there are unfinalized prepared
** statements or unfinished sqlite3_backups. The sqlite3_close_v2()
** version forces the connection to become a zombie if there are
** unclosed resources, and arranges for deallocation when the last
** prepare statement or sqlite3_backup closes.
*/
int sqlite3_close(sqlite3 *db){ return sqlite3Close(db,0); }
int sqlite3_close_v2(sqlite3 *db){ return sqlite3Close(db,1); }


/*
** Close the mutex on database connection db.
**
** Furthermore, if database connection db is a zombie (meaning that there
** has been a prior call to sqlite3_close(db) or sqlite3_close_v2(db)) and
** every sqlite3_stmt has now been finalized and every sqlite3_backup has
** finished, then free all resources.
*/
void sqlite3LeaveMutexAndCloseZombie(sqlite3 *db){
 HashElem *i;          /* Hash table iterator */
 int j;

 /* If there are outstanding sqlite3_stmt or sqlite3_backup objects
 ** or if the connection has not yet been closed by sqlite3_close_v2(),
 ** then just leave the mutex and return.
 */
 if( db->magic!=SQLITE_MAGIC_ZOMBIE || connectionIsBusy(db) ){
  sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
  return;
 }

 /* If we reach this point, it means that the database connection has
 ** closed all sqlite3_stmt and sqlite3_backup objects and has been
 ** passed to sqlite3_close (meaning that it is a zombie). Therefore,
 ** go ahead and free all resources.
 */

 /* If a transaction is open, roll it back. This also ensures that if
 ** any database schemas have been modified by an uncommitted transaction
 ** they are reset. And that the required b-tree mutex is held to make
 ** the pager rollback and schema reset an atomic operation. */
 sqlite3RollbackAll(db, SQLITE_OK);

 /* Free any outstanding Savepoint structures. */
 sqlite3CloseSavepoints(db);

 /* Close all database connections */
 for(j=0; j<db->nDb; j++){
  struct Db *pDb = &db->aDb[j];
  if( pDb->pBt ){
   sqlite3BtreeClose(pDb->pBt);
   pDb->pBt = 0;
   if( j!=1 ){
    pDb->pSchema = 0;
   }
  }
 }
 /* Clear the TEMP schema separately and last */
 if( db->aDb[1].pSchema ){
  sqlite3SchemaClear(db->aDb[1].pSchema);
 }
 sqlite3VtabUnlockList(db);

 /* Free up the array of auxiliary databases */
 sqlite3CollapseDatabaseArray(db);
 assert( db->nDb<=2 );
 assert( db->aDb==db->aDbStatic );

 /* Tell the code in notify.c that the connection no longer holds any
 ** locks and does not require any further unlock-notify callbacks.
 */
 sqlite3ConnectionClosed(db);

 for(i=sqliteHashFirst(&db->aFunc); i; i=sqliteHashNext(i)){
  FuncDef *pNext, *p;
  p = sqliteHashData(i);
  do{
   functionDestroy(db, p);
   pNext = p->pNext;
   sqlite3DbFree(db, p);
   p = pNext;
  }while( p );
 }
 sqlite3HashClear(&db->aFunc);
 for(i=sqliteHashFirst(&db->aCollSeq); i; i=sqliteHashNext(i)){
  CollSeq *pColl = (CollSeq *)sqliteHashData(i);
  /* Invoke any destructors registered for collation sequence user data. */
  for(j=0; j<3; j++){
   if( pColl[j].xDel ){
    pColl[j].xDel(pColl[j].pUser);
   }
  }
  sqlite3DbFree(db, pColl);
 }
 sqlite3HashClear(&db->aCollSeq);
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
 for(i=sqliteHashFirst(&db->aModule); i; i=sqliteHashNext(i)){
  Module *pMod = (Module *)sqliteHashData(i);
  if( pMod->xDestroy ){
   pMod->xDestroy(pMod->pAux);
  }
  sqlite3VtabEponymousTableClear(db, pMod);
  sqlite3DbFree(db, pMod);
 }
 sqlite3HashClear(&db->aModule);
#endif

 sqlite3Error(db, SQLITE_OK); /* Deallocates any cached error strings. */
 sqlite3ValueFree(db->pErr);
 sqlite3CloseExtensions(db);
#if SQLITE_USER_AUTHENTICATION
 sqlite3_free(db->auth.zAuthUser);
 sqlite3_free(db->auth.zAuthPW);
#endif

 db->magic = SQLITE_MAGIC_ERROR;

 /* The temp-database schema is allocated differently from the other schema
 ** objects (using sqliteMalloc() directly, instead of sqlite3BtreeSchema()).
 ** So it needs to be freed here. Todo: Why not roll the temp schema into
 ** the same sqliteMalloc() as the one that allocates the database 
 ** structure?
 */
 sqlite3DbFree(db, db->aDb[1].pSchema);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 db->magic = SQLITE_MAGIC_CLOSED;
 sqlite3_mutex_free(db->mutex);
 assert( sqlite3LookasideUsed(db,0)==0 );
 if( db->lookaside.bMalloced ){
  sqlite3_free(db->lookaside.pStart);
 }
 sqlite3_free(db);
}

/*
** Rollback all database files. If tripCode is not SQLITE_OK, then
** any write cursors are invalidated ("tripped" - as in "tripping a circuit
** breaker") and made to return tripCode if there are any further
** attempts to use that cursor. Read cursors remain open and valid
** but are "saved" in case the table pages are moved around.
*/
void sqlite3RollbackAll(sqlite3 *db, int tripCode){
 int i;
 int inTrans = 0;
 int schemaChange;
 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );
 sqlite3BeginBenignMalloc();

 /* Obtain all b-tree mutexes before making any calls to BtreeRollback(). 
 ** This is important in case the transaction being rolled back has
 ** modified the database schema. If the b-tree mutexes are not taken
 ** here, then another shared-cache connection might sneak in between
 ** the database rollback and schema reset, which can cause false
 ** corruption reports in some cases. */
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 schemaChange = (db->mDbFlags & DBFLAG_SchemaChange)!=0 && db->init.busy==0;

 for(i=0; i<db->nDb; i++){
  Btree *p = db->aDb[i].pBt;
  if( p ){
   if( sqlite3BtreeIsInTrans(p) ){
    inTrans = 1;
   }
   sqlite3BtreeRollback(p, tripCode, !schemaChange);
  }
 }
 sqlite3VtabRollback(db);
 sqlite3EndBenignMalloc();

 if( (db->mDbFlags&DBFLAG_SchemaChange)!=0 && db->init.busy==0 ){
  sqlite3ExpirePreparedStatements(db);
  sqlite3ResetAllSchemasOfConnection(db);
 }
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);

 /* Any deferred constraint violations have now been resolved. */
 db->nDeferredCons = 0;
 db->nDeferredImmCons = 0;
 db->flags &= ~SQLITE_DeferFKs;

 /* If one has been configured, invoke the rollback-hook callback */
 if( db->xRollbackCallback && (inTrans || !db->autoCommit) ){
  db->xRollbackCallback(db->pRollbackArg);
 }
}

/*
** Return a static string containing the name corresponding to the error code
** specified in the argument.
*/
#if defined(SQLITE_NEED_ERR_NAME)
const char *sqlite3ErrName(int rc){
 const char *zName = 0;
 int i, origRc = rc;
 for(i=0; i<2 && zName==0; i++, rc &= 0xff){
  switch( rc ){
   case SQLITE_OK:         zName = "SQLITE_OK";        break;
   case SQLITE_ERROR:       zName = "SQLITE_ERROR";       break;
   case SQLITE_INTERNAL:      zName = "SQLITE_INTERNAL";     break;
   case SQLITE_PERM:        zName = "SQLITE_PERM";       break;
   case SQLITE_ABORT:       zName = "SQLITE_ABORT";       break;
   case SQLITE_ABORT_ROLLBACK:   zName = "SQLITE_ABORT_ROLLBACK";  break;
   case SQLITE_BUSY:        zName = "SQLITE_BUSY";       break;
   case SQLITE_BUSY_RECOVERY:   zName = "SQLITE_BUSY_RECOVERY";   break;
   case SQLITE_BUSY_SNAPSHOT:   zName = "SQLITE_BUSY_SNAPSHOT";   break;
   case SQLITE_LOCKED:       zName = "SQLITE_LOCKED";      break;
   case SQLITE_LOCKED_SHAREDCACHE: zName = "SQLITE_LOCKED_SHAREDCACHE";break;
   case SQLITE_NOMEM:       zName = "SQLITE_NOMEM";       break;
   case SQLITE_READONLY:      zName = "SQLITE_READONLY";     break;
   case SQLITE_READONLY_RECOVERY: zName = "SQLITE_READONLY_RECOVERY"; break;
   case SQLITE_READONLY_CANTINIT: zName = "SQLITE_READONLY_CANTINIT"; break;
   case SQLITE_READONLY_ROLLBACK: zName = "SQLITE_READONLY_ROLLBACK"; break;
   case SQLITE_READONLY_DBMOVED:  zName = "SQLITE_READONLY_DBMOVED"; break;
   case SQLITE_READONLY_DIRECTORY: zName = "SQLITE_READONLY_DIRECTORY";break;
   case SQLITE_INTERRUPT:     zName = "SQLITE_INTERRUPT";     break;
   case SQLITE_IOERR:       zName = "SQLITE_IOERR";       break;
   case SQLITE_IOERR_READ:     zName = "SQLITE_IOERR_READ";    break;
   case SQLITE_IOERR_SHORT_READ:  zName = "SQLITE_IOERR_SHORT_READ"; break;
   case SQLITE_IOERR_WRITE:    zName = "SQLITE_IOERR_WRITE";    break;
   case SQLITE_IOERR_FSYNC:    zName = "SQLITE_IOERR_FSYNC";    break;
   case SQLITE_IOERR_DIR_FSYNC:  zName = "SQLITE_IOERR_DIR_FSYNC";  break;
   case SQLITE_IOERR_TRUNCATE:   zName = "SQLITE_IOERR_TRUNCATE";  break;
   case SQLITE_IOERR_FSTAT:    zName = "SQLITE_IOERR_FSTAT";    break;
   case SQLITE_IOERR_UNLOCK:    zName = "SQLITE_IOERR_UNLOCK";   break;
   case SQLITE_IOERR_RDLOCK:    zName = "SQLITE_IOERR_RDLOCK";   break;
   case SQLITE_IOERR_DELETE:    zName = "SQLITE_IOERR_DELETE";   break;
   case SQLITE_IOERR_NOMEM:    zName = "SQLITE_IOERR_NOMEM";    break;
   case SQLITE_IOERR_ACCESS:    zName = "SQLITE_IOERR_ACCESS";   break;
   case SQLITE_IOERR_CHECKRESERVEDLOCK:
                zName = "SQLITE_IOERR_CHECKRESERVEDLOCK"; break;
   case SQLITE_IOERR_LOCK:     zName = "SQLITE_IOERR_LOCK";    break;
   case SQLITE_IOERR_CLOSE:    zName = "SQLITE_IOERR_CLOSE";    break;
   case SQLITE_IOERR_DIR_CLOSE:  zName = "SQLITE_IOERR_DIR_CLOSE";  break;
   case SQLITE_IOERR_SHMOPEN:   zName = "SQLITE_IOERR_SHMOPEN";   break;
   case SQLITE_IOERR_SHMSIZE:   zName = "SQLITE_IOERR_SHMSIZE";   break;
   case SQLITE_IOERR_SHMLOCK:   zName = "SQLITE_IOERR_SHMLOCK";   break;
   case SQLITE_IOERR_SHMMAP:    zName = "SQLITE_IOERR_SHMMAP";   break;
   case SQLITE_IOERR_SEEK:     zName = "SQLITE_IOERR_SEEK";    break;
   case SQLITE_IOERR_DELETE_NOENT: zName = "SQLITE_IOERR_DELETE_NOENT";break;
   case SQLITE_IOERR_MMAP:     zName = "SQLITE_IOERR_MMAP";    break;
   case SQLITE_IOERR_GETTEMPPATH: zName = "SQLITE_IOERR_GETTEMPPATH"; break;
   case SQLITE_IOERR_CONVPATH:   zName = "SQLITE_IOERR_CONVPATH";  break;
   case SQLITE_CORRUPT:      zName = "SQLITE_CORRUPT";      break;
   case SQLITE_CORRUPT_VTAB:    zName = "SQLITE_CORRUPT_VTAB";   break;
   case SQLITE_NOTFOUND:      zName = "SQLITE_NOTFOUND";     break;
   case SQLITE_FULL:        zName = "SQLITE_FULL";       break;
   case SQLITE_CANTOPEN:      zName = "SQLITE_CANTOPEN";     break;
   case SQLITE_CANTOPEN_NOTEMPDIR: zName = "SQLITE_CANTOPEN_NOTEMPDIR";break;
   case SQLITE_CANTOPEN_ISDIR:   zName = "SQLITE_CANTOPEN_ISDIR";  break;
   case SQLITE_CANTOPEN_FULLPATH: zName = "SQLITE_CANTOPEN_FULLPATH"; break;
   case SQLITE_CANTOPEN_CONVPATH: zName = "SQLITE_CANTOPEN_CONVPATH"; break;
   case SQLITE_PROTOCOL:      zName = "SQLITE_PROTOCOL";     break;
   case SQLITE_EMPTY:       zName = "SQLITE_EMPTY";       break;
   case SQLITE_SCHEMA:       zName = "SQLITE_SCHEMA";      break;
   case SQLITE_TOOBIG:       zName = "SQLITE_TOOBIG";      break;
   case SQLITE_CONSTRAINT:     zName = "SQLITE_CONSTRAINT";    break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_UNIQUE: zName = "SQLITE_CONSTRAINT_UNIQUE"; break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_TRIGGER: zName = "SQLITE_CONSTRAINT_TRIGGER";break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_FOREIGNKEY:
                zName = "SQLITE_CONSTRAINT_FOREIGNKEY";  break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_CHECK:  zName = "SQLITE_CONSTRAINT_CHECK"; break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_PRIMARYKEY:
                zName = "SQLITE_CONSTRAINT_PRIMARYKEY";  break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_NOTNULL: zName = "SQLITE_CONSTRAINT_NOTNULL";break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_COMMITHOOK:
                zName = "SQLITE_CONSTRAINT_COMMITHOOK";  break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_VTAB:  zName = "SQLITE_CONSTRAINT_VTAB";  break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_FUNCTION:
                zName = "SQLITE_CONSTRAINT_FUNCTION";   break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_ROWID:  zName = "SQLITE_CONSTRAINT_ROWID"; break;
   case SQLITE_MISMATCH:      zName = "SQLITE_MISMATCH";     break;
   case SQLITE_MISUSE:       zName = "SQLITE_MISUSE";      break;
   case SQLITE_NOLFS:       zName = "SQLITE_NOLFS";       break;
   case SQLITE_AUTH:        zName = "SQLITE_AUTH";       break;
   case SQLITE_FORMAT:       zName = "SQLITE_FORMAT";      break;
   case SQLITE_RANGE:       zName = "SQLITE_RANGE";       break;
   case SQLITE_NOTADB:       zName = "SQLITE_NOTADB";      break;
   case SQLITE_ROW:        zName = "SQLITE_ROW";        break;
   case SQLITE_NOTICE:       zName = "SQLITE_NOTICE";      break;
   case SQLITE_NOTICE_RECOVER_WAL: zName = "SQLITE_NOTICE_RECOVER_WAL";break;
   case SQLITE_NOTICE_RECOVER_ROLLBACK:
                zName = "SQLITE_NOTICE_RECOVER_ROLLBACK"; break;
   case SQLITE_WARNING:      zName = "SQLITE_WARNING";      break;
   case SQLITE_WARNING_AUTOINDEX: zName = "SQLITE_WARNING_AUTOINDEX"; break;
   case SQLITE_DONE:        zName = "SQLITE_DONE";       break;
  }
 }
 if( zName==0 ){
  static char zBuf[50];
  sqlite3_snprintf(sizeof(zBuf), zBuf, "SQLITE_UNKNOWN(%d)", origRc);
  zName = zBuf;
 }
 return zName;
}
#endif

/*
** Return a static string that describes the kind of error specified in the
** argument.
*/
const char *sqlite3ErrStr(int rc){
 static const char* const aMsg[] = {
  /* SQLITE_OK     */ "not an error",
  /* SQLITE_ERROR    */ "SQL logic error",
  /* SQLITE_INTERNAL  */ 0,
  /* SQLITE_PERM    */ "access permission denied",
  /* SQLITE_ABORT    */ "query aborted",
  /* SQLITE_BUSY    */ "database is locked",
  /* SQLITE_LOCKED   */ "database table is locked",
  /* SQLITE_NOMEM    */ "out of memory",
  /* SQLITE_READONLY  */ "attempt to write a readonly database",
  /* SQLITE_INTERRUPT  */ "interrupted",
  /* SQLITE_IOERR    */ "disk I/O error",
  /* SQLITE_CORRUPT   */ "database disk image is malformed",
  /* SQLITE_NOTFOUND  */ "unknown operation",
  /* SQLITE_FULL    */ "database or disk is full",
  /* SQLITE_CANTOPEN  */ "unable to open database file",
  /* SQLITE_PROTOCOL  */ "locking protocol",
  /* SQLITE_EMPTY    */ 0,
  /* SQLITE_SCHEMA   */ "database schema has changed",
  /* SQLITE_TOOBIG   */ "string or blob too big",
  /* SQLITE_CONSTRAINT */ "constraint failed",
  /* SQLITE_MISMATCH  */ "datatype mismatch",
  /* SQLITE_MISUSE   */ "bad parameter or other API misuse",
#ifdef SQLITE_DISABLE_LFS
  /* SQLITE_NOLFS    */ "large file support is disabled",
#else
  /* SQLITE_NOLFS    */ 0,
#endif
  /* SQLITE_AUTH    */ "authorization denied",
  /* SQLITE_FORMAT   */ 0,
  /* SQLITE_RANGE    */ "column index out of range",
  /* SQLITE_NOTADB   */ "file is not a database",
  /* SQLITE_NOTICE   */ "notification message",
  /* SQLITE_WARNING   */ "warning message",
 };
 const char *zErr = "unknown error";
 switch( rc ){
  case SQLITE_ABORT_ROLLBACK: {
   zErr = "abort due to ROLLBACK";
   break;
  }
  case SQLITE_ROW: {
   zErr = "another row available";
   break;
  }
  case SQLITE_DONE: {
   zErr = "no more rows available";
   break;
  }
  default: {
   rc &= 0xff;
   if( ALWAYS(rc>=0) && rc<ArraySize(aMsg) && aMsg[rc]!=0 ){
    zErr = aMsg[rc];
   }
   break;
  }
 }
 return zErr;
}

/*
** This routine implements a busy callback that sleeps and tries
** again until a timeout value is reached. The timeout value is
** an integer number of milliseconds passed in as the first
** argument.
*/
static int sqliteDefaultBusyCallback(
 void *ptr,        /* Database connection */
 int count        /* Number of times table has been busy */
){
#if SQLITE_OS_WIN || HAVE_USLEEP
 static const u8 delays[] =
   { 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 25, 50, 50, 100 };
 static const u8 totals[] =
   { 0, 1, 3, 8, 18, 33, 53, 78, 103, 128, 178, 228 };
# define NDELAY ArraySize(delays)
 sqlite3 *db = (sqlite3 *)ptr;
 int timeout = db->busyTimeout;
 int delay, prior;

 assert( count>=0 );
 if( count < NDELAY ){
  delay = delays[count];
  prior = totals[count];
 }else{
  delay = delays[NDELAY-1];
  prior = totals[NDELAY-1] + delay*(count-(NDELAY-1));
 }
 if( prior + delay > timeout ){
  delay = timeout - prior;
  if( delay<=0 ) return 0;
 }
 sqlite3OsSleep(db->pVfs, delay*1000);
 return 1;
#else
 sqlite3 *db = (sqlite3 *)ptr;
 int timeout = ((sqlite3 *)ptr)->busyTimeout;
 if( (count+1)*1000 > timeout ){
  return 0;
 }
 sqlite3OsSleep(db->pVfs, 1000000);
 return 1;
#endif
}

/*
** Invoke the given busy handler.
**
** This routine is called when an operation failed with a lock.
** If this routine returns non-zero, the lock is retried. If it
** returns 0, the operation aborts with an SQLITE_BUSY error.
*/
int sqlite3InvokeBusyHandler(BusyHandler *p){
 int rc;
 if( NEVER(p==0) || p->xFunc==0 || p->nBusy<0 ) return 0;
 rc = p->xFunc(p->pArg, p->nBusy);
 if( rc==0 ){
  p->nBusy = -1;
 }else{
  p->nBusy++;
 }
 return rc; 
}

/*
** This routine sets the busy callback for an Sqlite database to the
** given callback function with the given argument.
*/
int sqlite3_busy_handler(
 sqlite3 *db,
 int (*xBusy)(void*,int),
 void *pArg
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->busyHandler.xFunc = xBusy;
 db->busyHandler.pArg = pArg;
 db->busyHandler.nBusy = 0;
 db->busyTimeout = 0;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_PROGRESS_CALLBACK
/*
** This routine sets the progress callback for an Sqlite database to the
** given callback function with the given argument. The progress callback will
** be invoked every nOps opcodes.
*/
void sqlite3_progress_handler(
 sqlite3 *db, 
 int nOps,
 int (*xProgress)(void*), 
 void *pArg
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( nOps>0 ){
  db->xProgress = xProgress;
  db->nProgressOps = (unsigned)nOps;
  db->pProgressArg = pArg;
 }else{
  db->xProgress = 0;
  db->nProgressOps = 0;
  db->pProgressArg = 0;
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
}
#endif


/*
** This routine installs a default busy handler that waits for the
** specified number of milliseconds before returning 0.
*/
int sqlite3_busy_timeout(sqlite3 *db, int ms){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 if( ms>0 ){
  sqlite3_busy_handler(db, sqliteDefaultBusyCallback, (void*)db);
  db->busyTimeout = ms;
 }else{
  sqlite3_busy_handler(db, 0, 0);
 }
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Cause any pending operation to stop at its earliest opportunity.
*/
void sqlite3_interrupt(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) && (db==0 || db->magic!=SQLITE_MAGIC_ZOMBIE) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return;
 }
#endif
 db->u1.isInterrupted = 1;
}


/*
** This function is exactly the same as sqlite3_create_function(), except
** that it is designed to be called by internal code. The difference is
** that if a malloc() fails in sqlite3_create_function(), an error code
** is returned and the mallocFailed flag cleared. 
*/
int sqlite3CreateFunc(
 sqlite3 *db,
 const char *zFunctionName,
 int nArg,
 int enc,
 void *pUserData,
 void (*xSFunc)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xStep)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xFinal)(sqlite3_context*),
 FuncDestructor *pDestructor
){
 FuncDef *p;
 int nName;
 int extraFlags;

 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );
 if( zFunctionName==0 ||
   (xSFunc && (xFinal || xStep)) || 
   (!xSFunc && (xFinal && !xStep)) ||
   (!xSFunc && (!xFinal && xStep)) ||
   (nArg<-1 || nArg>SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG) ||
   (255<(nName = sqlite3Strlen30( zFunctionName))) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }

 assert( SQLITE_FUNC_CONSTANT==SQLITE_DETERMINISTIC );
 extraFlags = enc & SQLITE_DETERMINISTIC;
 enc &= (SQLITE_FUNC_ENCMASK|SQLITE_ANY);
 
#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
 /* If SQLITE_UTF16 is specified as the encoding type, transform this
 ** to one of SQLITE_UTF16LE or SQLITE_UTF16BE using the
 ** SQLITE_UTF16NATIVE macro. SQLITE_UTF16 is not used internally.
 **
 ** If SQLITE_ANY is specified, add three versions of the function
 ** to the hash table.
 */
 if( enc==SQLITE_UTF16 ){
  enc = SQLITE_UTF16NATIVE;
 }else if( enc==SQLITE_ANY ){
  int rc;
  rc = sqlite3CreateFunc(db, zFunctionName, nArg, SQLITE_UTF8|extraFlags,
     pUserData, xSFunc, xStep, xFinal, pDestructor);
  if( rc==SQLITE_OK ){
   rc = sqlite3CreateFunc(db, zFunctionName, nArg, SQLITE_UTF16LE|extraFlags,
     pUserData, xSFunc, xStep, xFinal, pDestructor);
  }
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   return rc;
  }
  enc = SQLITE_UTF16BE;
 }
#else
 enc = SQLITE_UTF8;
#endif
 
 /* Check if an existing function is being overridden or deleted. If so,
 ** and there are active VMs, then return SQLITE_BUSY. If a function
 ** is being overridden/deleted but there are no active VMs, allow the
 ** operation to continue but invalidate all precompiled statements.
 */
 p = sqlite3FindFunction(db, zFunctionName, nArg, (u8)enc, 0);
 if( p && (p->funcFlags & SQLITE_FUNC_ENCMASK)==enc && p->nArg==nArg ){
  if( db->nVdbeActive ){
   sqlite3ErrorWithMsg(db, SQLITE_BUSY, 
    "unable to delete/modify user-function due to active statements");
   assert( !db->mallocFailed );
   return SQLITE_BUSY;
  }else{
   sqlite3ExpirePreparedStatements(db);
  }
 }

 p = sqlite3FindFunction(db, zFunctionName, nArg, (u8)enc, 1);
 assert(p || db->mallocFailed);
 if( !p ){
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }

 /* If an older version of the function with a configured destructor is
 ** being replaced invoke the destructor function here. */
 functionDestroy(db, p);

 if( pDestructor ){
  pDestructor->nRef++;
 }
 p->u.pDestructor = pDestructor;
 p->funcFlags = (p->funcFlags & SQLITE_FUNC_ENCMASK) | extraFlags;
 testcase( p->funcFlags & SQLITE_DETERMINISTIC );
 p->xSFunc = xSFunc ? xSFunc : xStep;
 p->xFinalize = xFinal;
 p->pUserData = pUserData;
 p->nArg = (u16)nArg;
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Create new user functions.
*/
int sqlite3_create_function(
 sqlite3 *db,
 const char *zFunc,
 int nArg,
 int enc,
 void *p,
 void (*xSFunc)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xStep)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xFinal)(sqlite3_context*)
){
 return sqlite3_create_function_v2(db, zFunc, nArg, enc, p, xSFunc, xStep,
                  xFinal, 0);
}

int sqlite3_create_function_v2(
 sqlite3 *db,
 const char *zFunc,
 int nArg,
 int enc,
 void *p,
 void (*xSFunc)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xStep)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xFinal)(sqlite3_context*),
 void (*xDestroy)(void *)
){
 int rc = SQLITE_ERROR;
 FuncDestructor *pArg = 0;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( xDestroy ){
  pArg = (FuncDestructor *)sqlite3DbMallocZero(db, sizeof(FuncDestructor));
  if( !pArg ){
   xDestroy(p);
   goto out;
  }
  pArg->xDestroy = xDestroy;
  pArg->pUserData = p;
 }
 rc = sqlite3CreateFunc(db, zFunc, nArg, enc, p, xSFunc, xStep, xFinal, pArg);
 if( pArg && pArg->nRef==0 ){
  assert( rc!=SQLITE_OK );
  xDestroy(p);
  sqlite3DbFree(db, pArg);
 }

 out:
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
int sqlite3_create_function16(
 sqlite3 *db,
 const void *zFunctionName,
 int nArg,
 int eTextRep,
 void *p,
 void (*xSFunc)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value**),
 void (*xStep)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value**),
 void (*xFinal)(sqlite3_context*)
){
 int rc;
 char *zFunc8;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zFunctionName==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 assert( !db->mallocFailed );
 zFunc8 = sqlite3Utf16to8(db, zFunctionName, -1, SQLITE_UTF16NATIVE);
 rc = sqlite3CreateFunc(db, zFunc8, nArg, eTextRep, p, xSFunc,xStep,xFinal,0);
 sqlite3DbFree(db, zFunc8);
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}
#endif


/*
** Declare that a function has been overloaded by a virtual table.
**
** If the function already exists as a regular global function, then
** this routine is a no-op. If the function does not exist, then create
** a new one that always throws a run-time error. 
**
** When virtual tables intend to provide an overloaded function, they
** should call this routine to make sure the global function exists.
** A global function must exist in order for name resolution to work
** properly.
*/
int sqlite3_overload_function(
 sqlite3 *db,
 const char *zName,
 int nArg
){
 int rc = SQLITE_OK;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zName==0 || nArg<-2 ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( sqlite3FindFunction(db, zName, nArg, SQLITE_UTF8, 0)==0 ){
  rc = sqlite3CreateFunc(db, zName, nArg, SQLITE_UTF8,
              0, sqlite3InvalidFunction, 0, 0, 0);
 }
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_TRACE
/*
** Register a trace function. The pArg from the previously registered trace
** is returned. 
**
** A NULL trace function means that no tracing is executes. A non-NULL
** trace is a pointer to a function that is invoked at the start of each
** SQL statement.
*/
#ifndef SQLITE_OMIT_DEPRECATED
void *sqlite3_trace(sqlite3 *db, void(*xTrace)(void*,const char*), void *pArg){
 void *pOld;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pOld = db->pTraceArg;
 db->mTrace = xTrace ? SQLITE_TRACE_LEGACY : 0;
 db->xTrace = (int(*)(u32,void*,void*,void*))xTrace;
 db->pTraceArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pOld;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_DEPRECATED */

/* Register a trace callback using the version-2 interface.
*/
int sqlite3_trace_v2(
 sqlite3 *db,                /* Trace this connection */
 unsigned mTrace,              /* Mask of events to be traced */
 int(*xTrace)(unsigned,void*,void*,void*), /* Callback to invoke */
 void *pArg                 /* Context */
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( mTrace==0 ) xTrace = 0;
 if( xTrace==0 ) mTrace = 0;
 db->mTrace = mTrace;
 db->xTrace = xTrace;
 db->pTraceArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_DEPRECATED
/*
** Register a profile function. The pArg from the previously registered 
** profile function is returned. 
**
** A NULL profile function means that no profiling is executes. A non-NULL
** profile is a pointer to a function that is invoked at the conclusion of
** each SQL statement that is run.
*/
void *sqlite3_profile(
 sqlite3 *db,
 void (*xProfile)(void*,const char*,sqlite_uint64),
 void *pArg
){
 void *pOld;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pOld = db->pProfileArg;
 db->xProfile = xProfile;
 db->pProfileArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pOld;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_DEPRECATED */
#endif /* SQLITE_OMIT_TRACE */

/*
** Register a function to be invoked when a transaction commits.
** If the invoked function returns non-zero, then the commit becomes a
** rollback.
*/
void *sqlite3_commit_hook(
 sqlite3 *db,       /* Attach the hook to this database */
 int (*xCallback)(void*), /* Function to invoke on each commit */
 void *pArg        /* Argument to the function */
){
 void *pOld;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pOld = db->pCommitArg;
 db->xCommitCallback = xCallback;
 db->pCommitArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pOld;
}

/*
** Register a callback to be invoked each time a row is updated,
** inserted or deleted using this database connection.
*/
void *sqlite3_update_hook(
 sqlite3 *db,       /* Attach the hook to this database */
 void (*xCallback)(void*,int,char const *,char const *,sqlite_int64),
 void *pArg        /* Argument to the function */
){
 void *pRet;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pRet = db->pUpdateArg;
 db->xUpdateCallback = xCallback;
 db->pUpdateArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pRet;
}

/*
** Register a callback to be invoked each time a transaction is rolled
** back by this database connection.
*/
void *sqlite3_rollback_hook(
 sqlite3 *db,       /* Attach the hook to this database */
 void (*xCallback)(void*), /* Callback function */
 void *pArg        /* Argument to the function */
){
 void *pRet;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pRet = db->pRollbackArg;
 db->xRollbackCallback = xCallback;
 db->pRollbackArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pRet;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_PREUPDATE_HOOK
/*
** Register a callback to be invoked each time a row is updated,
** inserted or deleted using this database connection.
*/
void *sqlite3_preupdate_hook(
 sqlite3 *db,       /* Attach the hook to this database */
 void(*xCallback)(     /* Callback function */
  void*,sqlite3*,int,char const*,char const*,sqlite3_int64,sqlite3_int64),
 void *pArg        /* First callback argument */
){
 void *pRet;
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pRet = db->pPreUpdateArg;
 db->xPreUpdateCallback = xCallback;
 db->pPreUpdateArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pRet;
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_PREUPDATE_HOOK */

#ifndef SQLITE_OMIT_WAL
/*
** The sqlite3_wal_hook() callback registered by sqlite3_wal_autocheckpoint().
** Invoke sqlite3_wal_checkpoint if the number of frames in the log file
** is greater than sqlite3.pWalArg cast to an integer (the value configured by
** wal_autocheckpoint()).
*/ 
int sqlite3WalDefaultHook(
 void *pClientData,   /* Argument */
 sqlite3 *db,      /* Connection */
 const char *zDb,    /* Database */
 int nFrame       /* Size of WAL */
){
 if( nFrame>=SQLITE_PTR_TO_INT(pClientData) ){
  sqlite3BeginBenignMalloc();
  sqlite3_wal_checkpoint(db, zDb);
  sqlite3EndBenignMalloc();
 }
 return SQLITE_OK;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_WAL */

/*
** Configure an sqlite3_wal_hook() callback to automatically checkpoint
** a database after committing a transaction if there are nFrame or
** more frames in the log file. Passing zero or a negative value as the
** nFrame parameter disables automatic checkpoints entirely.
**
** The callback registered by this function replaces any existing callback
** registered using sqlite3_wal_hook(). Likewise, registering a callback
** using sqlite3_wal_hook() disables the automatic checkpoint mechanism
** configured by this function.
*/
int sqlite3_wal_autocheckpoint(sqlite3 *db, int nFrame){
#ifdef SQLITE_OMIT_WAL
 UNUSED_PARAMETER(db);
 UNUSED_PARAMETER(nFrame);
#else
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 if( nFrame>0 ){
  sqlite3_wal_hook(db, sqlite3WalDefaultHook, SQLITE_INT_TO_PTR(nFrame));
 }else{
  sqlite3_wal_hook(db, 0, 0);
 }
#endif
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Register a callback to be invoked each time a transaction is written
** into the write-ahead-log by this database connection.
*/
void *sqlite3_wal_hook(
 sqlite3 *db,          /* Attach the hook to this db handle */
 int(*xCallback)(void *, sqlite3*, const char*, int),
 void *pArg           /* First argument passed to xCallback() */
){
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL
 void *pRet;
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pRet = db->pWalArg;
 db->xWalCallback = xCallback;
 db->pWalArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pRet;
#else
 return 0;
#endif
}

/*
** Checkpoint database zDb.
*/
int sqlite3_wal_checkpoint_v2(
 sqlite3 *db,          /* Database handle */
 const char *zDb,        /* Name of attached database (or NULL) */
 int eMode,           /* SQLITE_CHECKPOINT_* value */
 int *pnLog,           /* OUT: Size of WAL log in frames */
 int *pnCkpt           /* OUT: Total number of frames checkpointed */
){
#ifdef SQLITE_OMIT_WAL
 return SQLITE_OK;
#else
 int rc;             /* Return code */
 int iDb = SQLITE_MAX_ATTACHED; /* sqlite3.aDb[] index of db to checkpoint */

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif

 /* Initialize the output variables to -1 in case an error occurs. */
 if( pnLog ) *pnLog = -1;
 if( pnCkpt ) *pnCkpt = -1;

 assert( SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE==0 );
 assert( SQLITE_CHECKPOINT_FULL==1 );
 assert( SQLITE_CHECKPOINT_RESTART==2 );
 assert( SQLITE_CHECKPOINT_TRUNCATE==3 );
 if( eMode<SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE || eMode>SQLITE_CHECKPOINT_TRUNCATE ){
  /* EVIDENCE-OF: R-03996-12088 The M parameter must be a valid checkpoint
  ** mode: */
  return SQLITE_MISUSE;
 }

 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( zDb && zDb[0] ){
  iDb = sqlite3FindDbName(db, zDb);
 }
 if( iDb<0 ){
  rc = SQLITE_ERROR;
  sqlite3ErrorWithMsg(db, SQLITE_ERROR, "unknown database: %s", zDb);
 }else{
  db->busyHandler.nBusy = 0;
  rc = sqlite3Checkpoint(db, iDb, eMode, pnLog, pnCkpt);
  sqlite3Error(db, rc);
 }
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);

 /* If there are no active statements, clear the interrupt flag at this
 ** point. */
 if( db->nVdbeActive==0 ){
  db->u1.isInterrupted = 0;
 }

 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
#endif
}


/*
** Checkpoint database zDb. If zDb is NULL, or if the buffer zDb points
** to contains a zero-length string, all attached databases are 
** checkpointed.
*/
int sqlite3_wal_checkpoint(sqlite3 *db, const char *zDb){
 /* EVIDENCE-OF: R-41613-20553 The sqlite3_wal_checkpoint(D,X) is equivalent to
 ** sqlite3_wal_checkpoint_v2(D,X,SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE,0,0). */
 return sqlite3_wal_checkpoint_v2(db,zDb,SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE,0,0);
}

#ifndef SQLITE_OMIT_WAL
/*
** Run a checkpoint on database iDb. This is a no-op if database iDb is
** not currently open in WAL mode.
**
** If a transaction is open on the database being checkpointed, this 
** function returns SQLITE_LOCKED and a checkpoint is not attempted. If 
** an error occurs while running the checkpoint, an SQLite error code is 
** returned (i.e. SQLITE_IOERR). Otherwise, SQLITE_OK.
**
** The mutex on database handle db should be held by the caller. The mutex
** associated with the specific b-tree being checkpointed is taken by
** this function while the checkpoint is running.
**
** If iDb is passed SQLITE_MAX_ATTACHED, then all attached databases are
** checkpointed. If an error is encountered it is returned immediately -
** no attempt is made to checkpoint any remaining databases.
**
** Parameter eMode is one of SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE, FULL, RESTART
** or TRUNCATE.
*/
int sqlite3Checkpoint(sqlite3 *db, int iDb, int eMode, int *pnLog, int *pnCkpt){
 int rc = SQLITE_OK;       /* Return code */
 int i;             /* Used to iterate through attached dbs */
 int bBusy = 0;         /* True if SQLITE_BUSY has been encountered */

 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );
 assert( !pnLog || *pnLog==-1 );
 assert( !pnCkpt || *pnCkpt==-1 );

 for(i=0; i<db->nDb && rc==SQLITE_OK; i++){
  if( i==iDb || iDb==SQLITE_MAX_ATTACHED ){
   rc = sqlite3BtreeCheckpoint(db->aDb[i].pBt, eMode, pnLog, pnCkpt);
   pnLog = 0;
   pnCkpt = 0;
   if( rc==SQLITE_BUSY ){
    bBusy = 1;
    rc = SQLITE_OK;
   }
  }
 }

 return (rc==SQLITE_OK && bBusy) ? SQLITE_BUSY : rc;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_WAL */

/*
** This function returns true if main-memory should be used instead of
** a temporary file for transient pager files and statement journals.
** The value returned depends on the value of db->temp_store (runtime
** parameter) and the compile time value of SQLITE_TEMP_STORE. The
** following table describes the relationship between these two values
** and this functions return value.
**
**  SQLITE_TEMP_STORE   db->temp_store   Location of temporary database
**  -----------------   --------------   ------------------------------
**  0           any        file   (return 0)
**  1           1         file   (return 0)
**  1           2         memory  (return 1)
**  1           0         file   (return 0)
**  2           1         file   (return 0)
**  2           2         memory  (return 1)
**  2           0         memory  (return 1)
**  3           any        memory  (return 1)
*/
int sqlite3TempInMemory(const sqlite3 *db){
#if SQLITE_TEMP_STORE==1
 return ( db->temp_store==2 );
#endif
#if SQLITE_TEMP_STORE==2
 return ( db->temp_store!=1 );
#endif
#if SQLITE_TEMP_STORE==3
 UNUSED_PARAMETER(db);
 return 1;
#endif
#if SQLITE_TEMP_STORE<1 || SQLITE_TEMP_STORE>3
 UNUSED_PARAMETER(db);
 return 0;
#endif
}

/*
** Return UTF-8 encoded English language explanation of the most recent
** error.
*/
const char *sqlite3_errmsg(sqlite3 *db){
 const char *z;
 if( !db ){
  return sqlite3ErrStr(SQLITE_NOMEM_BKPT);
 }
 if( !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return sqlite3ErrStr(SQLITE_MISUSE_BKPT);
 }
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( db->mallocFailed ){
  z = sqlite3ErrStr(SQLITE_NOMEM_BKPT);
 }else{
  testcase( db->pErr==0 );
  z = (char*)sqlite3_value_text(db->pErr);
  assert( !db->mallocFailed );
  if( z==0 ){
   z = sqlite3ErrStr(db->errCode);
  }
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return z;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
/*
** Return UTF-16 encoded English language explanation of the most recent
** error.
*/
const void *sqlite3_errmsg16(sqlite3 *db){
 static const u16 outOfMem[] = {
  'o', 'u', 't', ' ', 'o', 'f', ' ', 'm', 'e', 'm', 'o', 'r', 'y', 0
 };
 static const u16 misuse[] = {
  'b', 'a', 'd', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', 'm', 'e', 't', 'e', 'r', ' ',
  'o', 'r', ' ', 'o', 't', 'h', 'e', 'r', ' ', 'A', 'P', 'I', ' ',
  'm', 'i', 's', 'u', 's', 'e', 0
 };

 const void *z;
 if( !db ){
  return (void *)outOfMem;
 }
 if( !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return (void *)misuse;
 }
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( db->mallocFailed ){
  z = (void *)outOfMem;
 }else{
  z = sqlite3_value_text16(db->pErr);
  if( z==0 ){
   sqlite3ErrorWithMsg(db, db->errCode, sqlite3ErrStr(db->errCode));
   z = sqlite3_value_text16(db->pErr);
  }
  /* A malloc() may have failed within the call to sqlite3_value_text16()
  ** above. If this is the case, then the db->mallocFailed flag needs to
  ** be cleared before returning. Do this directly, instead of via
  ** sqlite3ApiExit(), to avoid setting the database handle error message.
  */
  sqlite3OomClear(db);
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return z;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_UTF16 */

/*
** Return the most recent error code generated by an SQLite routine. If NULL is
** passed to this function, we assume a malloc() failed during sqlite3_open().
*/
int sqlite3_errcode(sqlite3 *db){
 if( db && !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
 if( !db || db->mallocFailed ){
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }
 return db->errCode & db->errMask;
}
int sqlite3_extended_errcode(sqlite3 *db){
 if( db && !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
 if( !db || db->mallocFailed ){
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }
 return db->errCode;
}
int sqlite3_system_errno(sqlite3 *db){
 return db ? db->iSysErrno : 0;
} 

/*
** Return a string that describes the kind of error specified in the
** argument. For now, this simply calls the internal sqlite3ErrStr()
** function.
*/
const char *sqlite3_errstr(int rc){
 return sqlite3ErrStr(rc);
}

/*
** Create a new collating function for database "db". The name is zName
** and the encoding is enc.
*/
static int createCollation(
 sqlite3* db,
 const char *zName, 
 u8 enc,
 void* pCtx,
 int(*xCompare)(void*,int,const void*,int,const void*),
 void(*xDel)(void*)
){
 CollSeq *pColl;
 int enc2;
 
 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );

 /* If SQLITE_UTF16 is specified as the encoding type, transform this
 ** to one of SQLITE_UTF16LE or SQLITE_UTF16BE using the
 ** SQLITE_UTF16NATIVE macro. SQLITE_UTF16 is not used internally.
 */
 enc2 = enc;
 testcase( enc2==SQLITE_UTF16 );
 testcase( enc2==SQLITE_UTF16_ALIGNED );
 if( enc2==SQLITE_UTF16 || enc2==SQLITE_UTF16_ALIGNED ){
  enc2 = SQLITE_UTF16NATIVE;
 }
 if( enc2<SQLITE_UTF8 || enc2>SQLITE_UTF16BE ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }

 /* Check if this call is removing or replacing an existing collation 
 ** sequence. If so, and there are active VMs, return busy. If there
 ** are no active VMs, invalidate any pre-compiled statements.
 */
 pColl = sqlite3FindCollSeq(db, (u8)enc2, zName, 0);
 if( pColl && pColl->xCmp ){
  if( db->nVdbeActive ){
   sqlite3ErrorWithMsg(db, SQLITE_BUSY, 
    "unable to delete/modify collation sequence due to active statements");
   return SQLITE_BUSY;
  }
  sqlite3ExpirePreparedStatements(db);

  /* If collation sequence pColl was created directly by a call to
  ** sqlite3_create_collation, and not generated by synthCollSeq(),
  ** then any copies made by synthCollSeq() need to be invalidated.
  ** Also, collation destructor - CollSeq.xDel() - function may need
  ** to be called.
  */ 
  if( (pColl->enc & ~SQLITE_UTF16_ALIGNED)==enc2 ){
   CollSeq *aColl = sqlite3HashFind(&db->aCollSeq, zName);
   int j;
   for(j=0; j<3; j++){
    CollSeq *p = &aColl[j];
    if( p->enc==pColl->enc ){
     if( p->xDel ){
      p->xDel(p->pUser);
     }
     p->xCmp = 0;
    }
   }
  }
 }

 pColl = sqlite3FindCollSeq(db, (u8)enc2, zName, 1);
 if( pColl==0 ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 pColl->xCmp = xCompare;
 pColl->pUser = pCtx;
 pColl->xDel = xDel;
 pColl->enc = (u8)(enc2 | (enc & SQLITE_UTF16_ALIGNED));
 sqlite3Error(db, SQLITE_OK);
 return SQLITE_OK;
}


/*
** This array defines hard upper bounds on limit values. The
** initializer must be kept in sync with the SQLITE_LIMIT_*
** #defines in sqlite3.h.
*/
static const int aHardLimit[] = {
 SQLITE_MAX_LENGTH,
 SQLITE_MAX_SQL_LENGTH,
 SQLITE_MAX_COLUMN,
 SQLITE_MAX_EXPR_DEPTH,
 SQLITE_MAX_COMPOUND_SELECT,
 SQLITE_MAX_VDBE_OP,
 SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG,
 SQLITE_MAX_ATTACHED,
 SQLITE_MAX_LIKE_PATTERN_LENGTH,
 SQLITE_MAX_VARIABLE_NUMBER,   /* IMP: R-38091-32352 */
 SQLITE_MAX_TRIGGER_DEPTH,
 SQLITE_MAX_WORKER_THREADS,
};

/*
** Make sure the hard limits are set to reasonable values
*/
#if SQLITE_MAX_LENGTH<100
# error SQLITE_MAX_LENGTH must be at least 100
#endif
#if SQLITE_MAX_SQL_LENGTH<100
# error SQLITE_MAX_SQL_LENGTH must be at least 100
#endif
#if SQLITE_MAX_SQL_LENGTH>SQLITE_MAX_LENGTH
# error SQLITE_MAX_SQL_LENGTH must not be greater than SQLITE_MAX_LENGTH
#endif
#if SQLITE_MAX_COMPOUND_SELECT<2
# error SQLITE_MAX_COMPOUND_SELECT must be at least 2
#endif
#if SQLITE_MAX_VDBE_OP<40
# error SQLITE_MAX_VDBE_OP must be at least 40
#endif
#if SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG<0 || SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG>127
# error SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG must be between 0 and 127
#endif
#if SQLITE_MAX_ATTACHED<0 || SQLITE_MAX_ATTACHED>125
# error SQLITE_MAX_ATTACHED must be between 0 and 125
#endif
#if SQLITE_MAX_LIKE_PATTERN_LENGTH<1
# error SQLITE_MAX_LIKE_PATTERN_LENGTH must be at least 1
#endif
#if SQLITE_MAX_COLUMN>32767
# error SQLITE_MAX_COLUMN must not exceed 32767
#endif
#if SQLITE_MAX_TRIGGER_DEPTH<1
# error SQLITE_MAX_TRIGGER_DEPTH must be at least 1
#endif
#if SQLITE_MAX_WORKER_THREADS<0 || SQLITE_MAX_WORKER_THREADS>50
# error SQLITE_MAX_WORKER_THREADS must be between 0 and 50
#endif


/*
** Change the value of a limit. Report the old value.
** If an invalid limit index is supplied, report -1.
** Make no changes but still report the old value if the
** new limit is negative.
**
** A new lower limit does not shrink existing constructs.
** It merely prevents new constructs that exceed the limit
** from forming.
*/
int sqlite3_limit(sqlite3 *db, int limitId, int newLimit){
 int oldLimit;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return -1;
 }
#endif

 /* EVIDENCE-OF: R-30189-54097 For each limit category SQLITE_LIMIT_NAME
 ** there is a hard upper bound set at compile-time by a C preprocessor
 ** macro called SQLITE_MAX_NAME. (The "_LIMIT_" in the name is changed to
 ** "_MAX_".)
 */
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_LENGTH]==SQLITE_MAX_LENGTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_SQL_LENGTH]==SQLITE_MAX_SQL_LENGTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_COLUMN]==SQLITE_MAX_COLUMN );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_EXPR_DEPTH]==SQLITE_MAX_EXPR_DEPTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_COMPOUND_SELECT]==SQLITE_MAX_COMPOUND_SELECT);
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_VDBE_OP]==SQLITE_MAX_VDBE_OP );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_FUNCTION_ARG]==SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_ATTACHED]==SQLITE_MAX_ATTACHED );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_LIKE_PATTERN_LENGTH]==
                        SQLITE_MAX_LIKE_PATTERN_LENGTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_VARIABLE_NUMBER]==SQLITE_MAX_VARIABLE_NUMBER);
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_TRIGGER_DEPTH]==SQLITE_MAX_TRIGGER_DEPTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_WORKER_THREADS]==SQLITE_MAX_WORKER_THREADS );
 assert( SQLITE_LIMIT_WORKER_THREADS==(SQLITE_N_LIMIT-1) );


 if( limitId<0 || limitId>=SQLITE_N_LIMIT ){
  return -1;
 }
 oldLimit = db->aLimit[limitId];
 if( newLimit>=0 ){          /* IMP: R-52476-28732 */
  if( newLimit>aHardLimit[limitId] ){
   newLimit = aHardLimit[limitId]; /* IMP: R-51463-25634 */
  }
  db->aLimit[limitId] = newLimit;
 }
 return oldLimit;           /* IMP: R-53341-35419 */
}

/*
** This function is used to parse both URIs and non-URI filenames passed by the
** user to API functions sqlite3_open() or sqlite3_open_v2(), and for database
** URIs specified as part of ATTACH statements.
**
** The first argument to this function is the name of the VFS to use (or
** a NULL to signify the default VFS) if the URI does not contain a "vfs=xxx"
** query parameter. The second argument contains the URI (or non-URI filename)
** itself. When this function is called the *pFlags variable should contain
** the default flags to open the database handle with. The value stored in
** *pFlags may be updated before returning if the URI filename contains 
** "cache=xxx" or "mode=xxx" query parameters.
**
** If successful, SQLITE_OK is returned. In this case *ppVfs is set to point to
** the VFS that should be used to open the database file. *pzFile is set to
** point to a buffer containing the name of the file to open. It is the 
** responsibility of the caller to eventually call sqlite3_free() to release
** this buffer.
**
** If an error occurs, then an SQLite error code is returned and *pzErrMsg
** may be set to point to a buffer containing an English language error 
** message. It is the responsibility of the caller to eventually release
** this buffer by calling sqlite3_free().
*/
int sqlite3ParseUri(
 const char *zDefaultVfs,    /* VFS to use if no "vfs=xxx" query option */
 const char *zUri,        /* Nul-terminated URI to parse */
 unsigned int *pFlags,      /* IN/OUT: SQLITE_OPEN_XXX flags */
 sqlite3_vfs **ppVfs,      /* OUT: VFS to use */ 
 char **pzFile,         /* OUT: Filename component of URI */
 char **pzErrMsg         /* OUT: Error message (if rc!=SQLITE_OK) */
){
 int rc = SQLITE_OK;
 unsigned int flags = *pFlags;
 const char *zVfs = zDefaultVfs;
 char *zFile;
 char c;
 int nUri = sqlite3Strlen30(zUri);

 assert( *pzErrMsg==0 );

 if( ((flags & SQLITE_OPEN_URI)       /* IMP: R-48725-32206 */
      || sqlite3GlobalConfig.bOpenUri) /* IMP: R-51689-46548 */
  && nUri>=5 && memcmp(zUri, "file:", 5)==0 /* IMP: R-57884-37496 */
 ){
  char *zOpt;
  int eState;          /* Parser state when parsing URI */
  int iIn;           /* Input character index */
  int iOut = 0;         /* Output character index */
  u64 nByte = nUri+2;      /* Bytes of space to allocate */

  /* Make sure the SQLITE_OPEN_URI flag is set to indicate to the VFS xOpen 
  ** method that there may be extra parameters following the file-name. */
  flags |= SQLITE_OPEN_URI;

  for(iIn=0; iIn<nUri; iIn++) nByte += (zUri[iIn]=='&');
  zFile = sqlite3_malloc64(nByte);
  if( !zFile ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;

  iIn = 5;
#ifdef SQLITE_ALLOW_URI_AUTHORITY
  if( strncmp(zUri+5, "///", 3)==0 ){
   iIn = 7;
   /* The following condition causes URIs with five leading / characters
   ** like file://///host/path to be converted into UNCs like //host/path.
   ** The correct URI for that UNC has only two or four leading / characters
   ** file://host/path or file:////host/path. But 5 leading slashes is a 
   ** common error, we are told, so we handle it as a special case. */
   if( strncmp(zUri+7, "///", 3)==0 ){ iIn++; }
  }else if( strncmp(zUri+5, "//localhost/", 12)==0 ){
   iIn = 16;
  }
#else
  /* Discard the scheme and authority segments of the URI. */
  if( zUri[5]=='/' && zUri[6]=='/' ){
   iIn = 7;
   while( zUri[iIn] && zUri[iIn]!='/' ) iIn++;
   if( iIn!=7 && (iIn!=16 || memcmp("localhost", &zUri[7], 9)) ){
    *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("invalid uri authority: %.*s", 
      iIn-7, &zUri[7]);
    rc = SQLITE_ERROR;
    goto parse_uri_out;
   }
  }
#endif

  /* Copy the filename and any query parameters into the zFile buffer. 
  ** Decode %HH escape codes along the way. 
  **
  ** Within this loop, variable eState may be set to 0, 1 or 2, depending
  ** on the parsing context. As follows:
  **
  **  0: Parsing file-name.
  **  1: Parsing name section of a name=value query parameter.
  **  2: Parsing value section of a name=value query parameter.
  */
  eState = 0;
  while( (c = zUri[iIn])!=0 && c!='#' ){
   iIn++;
   if( c=='%' 
    && sqlite3Isxdigit(zUri[iIn]) 
    && sqlite3Isxdigit(zUri[iIn+1]) 
   ){
    int octet = (sqlite3HexToInt(zUri[iIn++]) << 4);
    octet += sqlite3HexToInt(zUri[iIn++]);

    assert( octet>=0 && octet<256 );
    if( octet==0 ){
#ifndef SQLITE_ENABLE_URI_00_ERROR
     /* This branch is taken when "%00" appears within the URI. In this
     ** case we ignore all text in the remainder of the path, name or
     ** value currently being parsed. So ignore the current character
     ** and skip to the next "?", "=" or "&", as appropriate. */
     while( (c = zUri[iIn])!=0 && c!='#' 
       && (eState!=0 || c!='?')
       && (eState!=1 || (c!='=' && c!='&'))
       && (eState!=2 || c!='&')
     ){
      iIn++;
     }
     continue;
#else
     /* If ENABLE_URI_00_ERROR is defined, "%00" in a URI is an error. */
     *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("unexpected %%00 in uri");
     rc = SQLITE_ERROR;
     goto parse_uri_out;
#endif
    }
    c = octet;
   }else if( eState==1 && (c=='&' || c=='=') ){
    if( zFile[iOut-1]==0 ){
     /* An empty option name. Ignore this option altogether. */
     while( zUri[iIn] && zUri[iIn]!='#' && zUri[iIn-1]!='&' ) iIn++;
     continue;
    }
    if( c=='&' ){
     zFile[iOut++] = '\0';
    }else{
     eState = 2;
    }
    c = 0;
   }else if( (eState==0 && c=='?') || (eState==2 && c=='&') ){
    c = 0;
    eState = 1;
   }
   zFile[iOut++] = c;
  }
  if( eState==1 ) zFile[iOut++] = '\0';
  zFile[iOut++] = '\0';
  zFile[iOut++] = '\0';

  /* Check if there were any options specified that should be interpreted 
  ** here. Options that are interpreted here include "vfs" and those that
  ** correspond to flags that may be passed to the sqlite3_open_v2()
  ** method. */
  zOpt = &zFile[sqlite3Strlen30(zFile)+1];
  while( zOpt[0] ){
   int nOpt = sqlite3Strlen30(zOpt);
   char *zVal = &zOpt[nOpt+1];
   int nVal = sqlite3Strlen30(zVal);

   if( nOpt==3 && memcmp("vfs", zOpt, 3)==0 ){
    zVfs = zVal;
   }else{
    struct OpenMode {
     const char *z;
     int mode;
    } *aMode = 0;
    char *zModeType = 0;
    int mask = 0;
    int limit = 0;

    if( nOpt==5 && memcmp("cache", zOpt, 5)==0 ){
     static struct OpenMode aCacheMode[] = {
      { "shared", SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE },
      { "private", SQLITE_OPEN_PRIVATECACHE },
      { 0, 0 }
     };

     mask = SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE|SQLITE_OPEN_PRIVATECACHE;
     aMode = aCacheMode;
     limit = mask;
     zModeType = "cache";
    }
    if( nOpt==4 && memcmp("mode", zOpt, 4)==0 ){
     static struct OpenMode aOpenMode[] = {
      { "ro", SQLITE_OPEN_READONLY },
      { "rw", SQLITE_OPEN_READWRITE }, 
      { "rwc", SQLITE_OPEN_READWRITE | SQLITE_OPEN_CREATE },
      { "memory", SQLITE_OPEN_MEMORY },
      { 0, 0 }
     };

     mask = SQLITE_OPEN_READONLY | SQLITE_OPEN_READWRITE
          | SQLITE_OPEN_CREATE | SQLITE_OPEN_MEMORY;
     aMode = aOpenMode;
     limit = mask & flags;
     zModeType = "access";
    }

    if( aMode ){
     int i;
     int mode = 0;
     for(i=0; aMode[i].z; i++){
      const char *z = aMode[i].z;
      if( nVal==sqlite3Strlen30(z) && 0==memcmp(zVal, z, nVal) ){
       mode = aMode[i].mode;
       break;
      }
     }
     if( mode==0 ){
      *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("no such %s mode: %s", zModeType, zVal);
      rc = SQLITE_ERROR;
      goto parse_uri_out;
     }
     if( (mode & ~SQLITE_OPEN_MEMORY)>limit ){
      *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("%s mode not allowed: %s",
                    zModeType, zVal);
      rc = SQLITE_PERM;
      goto parse_uri_out;
     }
     flags = (flags & ~mask) | mode;
    }
   }

   zOpt = &zVal[nVal+1];
  }

 }else{
  zFile = sqlite3_malloc64(nUri+2);
  if( !zFile ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;
  if( nUri ){
   memcpy(zFile, zUri, nUri);
  }
  zFile[nUri] = '\0';
  zFile[nUri+1] = '\0';
  flags &= ~SQLITE_OPEN_URI;
 }

 *ppVfs = sqlite3_vfs_find(zVfs);
 if( *ppVfs==0 ){
  *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("no such vfs: %s", zVfs);
  rc = SQLITE_ERROR;
 }
 parse_uri_out:
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  sqlite3_free(zFile);
  zFile = 0;
 }
 *pFlags = flags;
 *pzFile = zFile;
 return rc;
}


/*
** This routine does the work of opening a database on behalf of
** sqlite3_open() and sqlite3_open16(). The database filename "zFilename" 
** is UTF-8 encoded.
*/
static int openDatabase(
 const char *zFilename, /* Database filename UTF-8 encoded */
 sqlite3 **ppDb,    /* OUT: Returned database handle */
 unsigned int flags,  /* Operational flags */
 const char *zVfs    /* Name of the VFS to use */
){
 sqlite3 *db;          /* Store allocated handle here */
 int rc;             /* Return code */
 int isThreadsafe;        /* True for threadsafe connections */
 char *zOpen = 0;        /* Filename argument to pass to BtreeOpen() */
 char *zErrMsg = 0;       /* Error message from sqlite3ParseUri() */

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( ppDb==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 *ppDb = 0;
#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOINIT
 rc = sqlite3_initialize();
 if( rc ) return rc;
#endif

 if( sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex==0 ){
  isThreadsafe = 0;
 }else if( flags & SQLITE_OPEN_NOMUTEX ){
  isThreadsafe = 0;
 }else if( flags & SQLITE_OPEN_FULLMUTEX ){
  isThreadsafe = 1;
 }else{
  isThreadsafe = sqlite3GlobalConfig.bFullMutex;
 }

 if( flags & SQLITE_OPEN_PRIVATECACHE ){
  flags &= ~SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE;
 }else if( sqlite3GlobalConfig.sharedCacheEnabled ){
  flags |= SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE;
 }

 /* Remove harmful bits from the flags parameter
 **
 ** The SQLITE_OPEN_NOMUTEX and SQLITE_OPEN_FULLMUTEX flags were
 ** dealt with in the previous code block. Besides these, the only
 ** valid input flags for sqlite3_open_v2() are SQLITE_OPEN_READONLY,
 ** SQLITE_OPEN_READWRITE, SQLITE_OPEN_CREATE, SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE,
 ** SQLITE_OPEN_PRIVATECACHE, and some reserved bits. Silently mask
 ** off all other flags.
 */
 flags &= ~( SQLITE_OPEN_DELETEONCLOSE |
        SQLITE_OPEN_EXCLUSIVE |
        SQLITE_OPEN_MAIN_DB |
        SQLITE_OPEN_TEMP_DB | 
        SQLITE_OPEN_TRANSIENT_DB | 
        SQLITE_OPEN_MAIN_JOURNAL | 
        SQLITE_OPEN_TEMP_JOURNAL | 
        SQLITE_OPEN_SUBJOURNAL | 
        SQLITE_OPEN_MASTER_JOURNAL |
        SQLITE_OPEN_NOMUTEX |
        SQLITE_OPEN_FULLMUTEX |
        SQLITE_OPEN_WAL
       );

 /* Allocate the sqlite data structure */
 db = sqlite3MallocZero( sizeof(sqlite3) );
 if( db==0 ) goto opendb_out;
 if( isThreadsafe 
#ifdef SQLITE_ENABLE_MULTITHREADED_CHECKS
  || sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex
#endif
 ){
  db->mutex = sqlite3MutexAlloc(SQLITE_MUTEX_RECURSIVE);
  if( db->mutex==0 ){
   sqlite3_free(db);
   db = 0;
   goto opendb_out;
  }
  if( isThreadsafe==0 ){
   sqlite3MutexWarnOnContention(db->mutex);
  }
 }
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->errMask = 0xff;
 db->nDb = 2;
 db->magic = SQLITE_MAGIC_BUSY;
 db->aDb = db->aDbStatic;

 assert( sizeof(db->aLimit)==sizeof(aHardLimit) );
 memcpy(db->aLimit, aHardLimit, sizeof(db->aLimit));
 db->aLimit[SQLITE_LIMIT_WORKER_THREADS] = SQLITE_DEFAULT_WORKER_THREADS;
 db->autoCommit = 1;
 db->nextAutovac = -1;
 db->szMmap = sqlite3GlobalConfig.szMmap;
 db->nextPagesize = 0;
 db->nMaxSorterMmap = 0x7FFFFFFF;
 db->flags |= SQLITE_ShortColNames | SQLITE_EnableTrigger | SQLITE_CacheSpill
#if !defined(SQLITE_DEFAULT_AUTOMATIC_INDEX) || SQLITE_DEFAULT_AUTOMATIC_INDEX
         | SQLITE_AutoIndex
#endif
#if SQLITE_DEFAULT_CKPTFULLFSYNC
         | SQLITE_CkptFullFSync
#endif
#if SQLITE_DEFAULT_FILE_FORMAT<4
         | SQLITE_LegacyFileFmt
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_LOAD_EXTENSION
         | SQLITE_LoadExtension
#endif
#if SQLITE_DEFAULT_RECURSIVE_TRIGGERS
         | SQLITE_RecTriggers
#endif
#if defined(SQLITE_DEFAULT_FOREIGN_KEYS) && SQLITE_DEFAULT_FOREIGN_KEYS
         | SQLITE_ForeignKeys
#endif
#if defined(SQLITE_REVERSE_UNORDERED_SELECTS)
         | SQLITE_ReverseOrder
#endif
#if defined(SQLITE_ENABLE_OVERSIZE_CELL_CHECK)
         | SQLITE_CellSizeCk
#endif
#if defined(SQLITE_ENABLE_FTS3_TOKENIZER)
         | SQLITE_Fts3Tokenizer
#endif
#if defined(SQLITE_ENABLE_QPSG)
         | SQLITE_EnableQPSG
#endif
   ;
 sqlite3HashInit(&db->aCollSeq);
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
 sqlite3HashInit(&db->aModule);
#endif

 /* Add the default collation sequence BINARY. BINARY works for both UTF-8
 ** and UTF-16, so add a version for each to avoid any unnecessary
 ** conversions. The only error that can occur here is a malloc() failure.
 **
 ** EVIDENCE-OF: R-52786-44878 SQLite defines three built-in collating
 ** functions:
 */
 createCollation(db, sqlite3StrBINARY, SQLITE_UTF8, 0, binCollFunc, 0);
 createCollation(db, sqlite3StrBINARY, SQLITE_UTF16BE, 0, binCollFunc, 0);
 createCollation(db, sqlite3StrBINARY, SQLITE_UTF16LE, 0, binCollFunc, 0);
 createCollation(db, "NOCASE", SQLITE_UTF8, 0, nocaseCollatingFunc, 0);
 createCollation(db, "RTRIM", SQLITE_UTF8, (void*)1, binCollFunc, 0);
 if( db->mallocFailed ){
  goto opendb_out;
 }
 /* EVIDENCE-OF: R-08308-17224 The default collating function for all
 ** strings is BINARY. 
 */
 db->pDfltColl = sqlite3FindCollSeq(db, SQLITE_UTF8, sqlite3StrBINARY, 0);
 assert( db->pDfltColl!=0 );

 /* Parse the filename/URI argument
 **
 ** Only allow sensible combinations of bits in the flags argument. 
 ** Throw an error if any non-sense combination is used. If we
 ** do not block illegal combinations here, it could trigger
 ** assert() statements in deeper layers. Sensible combinations
 ** are:
 **
 ** 1: SQLITE_OPEN_READONLY
 ** 2: SQLITE_OPEN_READWRITE
 ** 6: SQLITE_OPEN_READWRITE | SQLITE_OPEN_CREATE
 */
 db->openFlags = flags;
 assert( SQLITE_OPEN_READONLY == 0x01 );
 assert( SQLITE_OPEN_READWRITE == 0x02 );
 assert( SQLITE_OPEN_CREATE  == 0x04 );
 testcase( (1<<(flags&7))==0x02 ); /* READONLY */
 testcase( (1<<(flags&7))==0x04 ); /* READWRITE */
 testcase( (1<<(flags&7))==0x40 ); /* READWRITE | CREATE */
 if( ((1<<(flags&7)) & 0x46)==0 ){
  rc = SQLITE_MISUSE_BKPT; /* IMP: R-65497-44594 */
 }else{
  rc = sqlite3ParseUri(zVfs, zFilename, &flags, &db->pVfs, &zOpen, &zErrMsg);
 }
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  if( rc==SQLITE_NOMEM ) sqlite3OomFault(db);
  sqlite3ErrorWithMsg(db, rc, zErrMsg ? "%s" : 0, zErrMsg);
  sqlite3_free(zErrMsg);
  goto opendb_out;
 }

 /* Open the backend database driver */
 rc = sqlite3BtreeOpen(db->pVfs, zOpen, db, &db->aDb[0].pBt, 0,
            flags | SQLITE_OPEN_MAIN_DB);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  if( rc==SQLITE_IOERR_NOMEM ){
   rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
  }
  sqlite3Error(db, rc);
  goto opendb_out;
 }
 sqlite3BtreeEnter(db->aDb[0].pBt);
 db->aDb[0].pSchema = sqlite3SchemaGet(db, db->aDb[0].pBt);
 if( !db->mallocFailed ) ENC(db) = SCHEMA_ENC(db);
 sqlite3BtreeLeave(db->aDb[0].pBt);
 db->aDb[1].pSchema = sqlite3SchemaGet(db, 0);

 /* The default safety_level for the main database is FULL; for the temp
 ** database it is OFF. This matches the pager layer defaults. 
 */
 db->aDb[0].zDbSName = "main";
 db->aDb[0].safety_level = SQLITE_DEFAULT_SYNCHRONOUS+1;
 db->aDb[1].zDbSName = "temp";
 db->aDb[1].safety_level = PAGER_SYNCHRONOUS_OFF;

 db->magic = SQLITE_MAGIC_OPEN;
 if( db->mallocFailed ){
  goto opendb_out;
 }

 /* Register all built-in functions, but do not attempt to read the
 ** database schema yet. This is delayed until the first time the database
 ** is accessed.
 */
 sqlite3Error(db, SQLITE_OK);
 sqlite3RegisterPerConnectionBuiltinFunctions(db);
 rc = sqlite3_errcode(db);

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS5
 /* Register any built-in FTS5 module before loading the automatic
 ** extensions. This allows automatic extensions to register FTS5 
 ** tokenizers and auxiliary functions. */
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK ){
  rc = sqlite3Fts5Init(db);
 }
#endif

 /* Load automatic extensions - extensions that have been registered
 ** using the sqlite3_automatic_extension() API.
 */
 if( rc==SQLITE_OK ){
  sqlite3AutoLoadExtensions(db);
  rc = sqlite3_errcode(db);
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   goto opendb_out;
  }
 }

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS1
 if( !db->mallocFailed ){
  extern int sqlite3Fts1Init(sqlite3*);
  rc = sqlite3Fts1Init(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS2
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK ){
  extern int sqlite3Fts2Init(sqlite3*);
  rc = sqlite3Fts2Init(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS3 /* automatically defined by SQLITE_ENABLE_FTS4 */
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK ){
  rc = sqlite3Fts3Init(db);
 }
#endif

#if defined(SQLITE_ENABLE_ICU) || defined(SQLITE_ENABLE_ICU_COLLATIONS)
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK ){
  rc = sqlite3IcuInit(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_RTREE
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK){
  rc = sqlite3RtreeInit(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_DBPAGE_VTAB
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK){
  rc = sqlite3DbpageRegister(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_DBSTAT_VTAB
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK){
  rc = sqlite3DbstatRegister(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_JSON1
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK){
  rc = sqlite3Json1Init(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_STMTVTAB
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK){
  rc = sqlite3StmtVtabInit(db);
 }
#endif

 /* -DSQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE=1 makes EXCLUSIVE the default locking
 ** mode. -DSQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE=0 make NORMAL the default locking
 ** mode. Doing nothing at all also makes NORMAL the default.
 */
#ifdef SQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE
 db->dfltLockMode = SQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE;
 sqlite3PagerLockingMode(sqlite3BtreePager(db->aDb[0].pBt),
             SQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE);
#endif

 if( rc ) sqlite3Error(db, rc);

 /* Enable the lookaside-malloc subsystem */
 setupLookaside(db, 0, sqlite3GlobalConfig.szLookaside,
            sqlite3GlobalConfig.nLookaside);

 sqlite3_wal_autocheckpoint(db, SQLITE_DEFAULT_WAL_AUTOCHECKPOINT);

opendb_out:
 if( db ){
  assert( db->mutex!=0 || isThreadsafe==0
      || sqlite3GlobalConfig.bFullMutex==0 );
  sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 }
 rc = sqlite3_errcode(db);
 assert( db!=0 || rc==SQLITE_NOMEM );
 if( rc==SQLITE_NOMEM ){
  sqlite3_close(db);
  db = 0;
 }else if( rc!=SQLITE_OK ){
  db->magic = SQLITE_MAGIC_SICK;
 }
 *ppDb = db;
#ifdef SQLITE_ENABLE_SQLLOG
 if( sqlite3GlobalConfig.xSqllog ){
  /* Opening a db handle. Fourth parameter is passed 0. */
  void *pArg = sqlite3GlobalConfig.pSqllogArg;
  sqlite3GlobalConfig.xSqllog(pArg, db, zFilename, 0);
 }
#endif
#if defined(SQLITE_HAS_CODEC)
 if( rc==SQLITE_OK ){
  const char *zKey;
  if( (zKey = sqlite3_uri_parameter(zOpen, "hexkey"))!=0 && zKey[0] ){
   u8 iByte;
   int i;
   char zDecoded[40];
   for(i=0, iByte=0; i<sizeof(zDecoded)*2 && sqlite3Isxdigit(zKey[i]); i++){
    iByte = (iByte<<4) + sqlite3HexToInt(zKey[i]);
    if( (i&1)!=0 ) zDecoded[i/2] = iByte;
   }
   sqlite3_key_v2(db, 0, zDecoded, i/2);
  }else if( (zKey = sqlite3_uri_parameter(zOpen, "key"))!=0 ){
   sqlite3_key_v2(db, 0, zKey, sqlite3Strlen30(zKey));
  }
 }
#endif
 sqlite3_free(zOpen);
 return rc & 0xff;
}

/*
** Open a new database handle.
*/
int sqlite3_open(
 const char *zFilename, 
 sqlite3 **ppDb 
){
 return openDatabase(zFilename, ppDb,
           SQLITE_OPEN_READWRITE | SQLITE_OPEN_CREATE, 0);
}
int sqlite3_open_v2(
 const char *filename,  /* Database filename (UTF-8) */
 sqlite3 **ppDb,     /* OUT: SQLite db handle */
 int flags,       /* Flags */
 const char *zVfs    /* Name of VFS module to use */
){
 return openDatabase(filename, ppDb, (unsigned int)flags, zVfs);
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
/*
** Open a new database handle.
*/
int sqlite3_open16(
 const void *zFilename, 
 sqlite3 **ppDb
){
 char const *zFilename8;  /* zFilename encoded in UTF-8 instead of UTF-16 */
 sqlite3_value *pVal;
 int rc;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( ppDb==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 *ppDb = 0;
#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOINIT
 rc = sqlite3_initialize();
 if( rc ) return rc;
#endif
 if( zFilename==0 ) zFilename = "\000\000";
 pVal = sqlite3ValueNew(0);
 sqlite3ValueSetStr(pVal, -1, zFilename, SQLITE_UTF16NATIVE, SQLITE_STATIC);
 zFilename8 = sqlite3ValueText(pVal, SQLITE_UTF8);
 if( zFilename8 ){
  rc = openDatabase(zFilename8, ppDb,
           SQLITE_OPEN_READWRITE | SQLITE_OPEN_CREATE, 0);
  assert( *ppDb || rc==SQLITE_NOMEM );
  if( rc==SQLITE_OK && !DbHasProperty(*ppDb, 0, DB_SchemaLoaded) ){
   SCHEMA_ENC(*ppDb) = ENC(*ppDb) = SQLITE_UTF16NATIVE;
  }
 }else{
  rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }
 sqlite3ValueFree(pVal);

 return rc & 0xff;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_UTF16 */

/*
** Register a new collation sequence with the database handle db.
*/
int sqlite3_create_collation(
 sqlite3* db, 
 const char *zName, 
 int enc, 
 void* pCtx,
 int(*xCompare)(void*,int,const void*,int,const void*)
){
 return sqlite3_create_collation_v2(db, zName, enc, pCtx, xCompare, 0);
}

/*
** Register a new collation sequence with the database handle db.
*/
int sqlite3_create_collation_v2(
 sqlite3* db, 
 const char *zName, 
 int enc, 
 void* pCtx,
 int(*xCompare)(void*,int,const void*,int,const void*),
 void(*xDel)(void*)
){
 int rc;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zName==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 assert( !db->mallocFailed );
 rc = createCollation(db, zName, (u8)enc, pCtx, xCompare, xDel);
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
/*
** Register a new collation sequence with the database handle db.
*/
int sqlite3_create_collation16(
 sqlite3* db, 
 const void *zName,
 int enc, 
 void* pCtx,
 int(*xCompare)(void*,int,const void*,int,const void*)
){
 int rc = SQLITE_OK;
 char *zName8;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zName==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 assert( !db->mallocFailed );
 zName8 = sqlite3Utf16to8(db, zName, -1, SQLITE_UTF16NATIVE);
 if( zName8 ){
  rc = createCollation(db, zName8, (u8)enc, pCtx, xCompare, 0);
  sqlite3DbFree(db, zName8);
 }
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_UTF16 */

/*
** Register a collation sequence factory callback with the database handle
** db. Replace any previously installed collation sequence factory.
*/
int sqlite3_collation_needed(
 sqlite3 *db, 
 void *pCollNeededArg, 
 void(*xCollNeeded)(void*,sqlite3*,int eTextRep,const char*)
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->xCollNeeded = xCollNeeded;
 db->xCollNeeded16 = 0;
 db->pCollNeededArg = pCollNeededArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
/*
** Register a collation sequence factory callback with the database handle
** db. Replace any previously installed collation sequence factory.
*/
int sqlite3_collation_needed16(
 sqlite3 *db, 
 void *pCollNeededArg, 
 void(*xCollNeeded16)(void*,sqlite3*,int eTextRep,const void*)
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->xCollNeeded = 0;
 db->xCollNeeded16 = xCollNeeded16;
 db->pCollNeededArg = pCollNeededArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_UTF16 */

#ifndef SQLITE_OMIT_DEPRECATED
/*
** This function is now an anachronism. It used to be used to recover from a
** malloc() failure, but SQLite now does this automatically.
*/
int sqlite3_global_recover(void){
 return SQLITE_OK;
}
#endif

/*
** Test to see whether or not the database connection is in autocommit
** mode. Return TRUE if it is and FALSE if not. Autocommit mode is on
** by default. Autocommit is disabled by a BEGIN statement and reenabled
** by the next COMMIT or ROLLBACK.
*/
int sqlite3_get_autocommit(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->autoCommit;
}

/*
** The following routines are substitutes for constants SQLITE_CORRUPT,
** SQLITE_MISUSE, SQLITE_CANTOPEN, SQLITE_NOMEM and possibly other error
** constants. They serve two purposes:
**
**  1. Serve as a convenient place to set a breakpoint in a debugger
**    to detect when version error conditions occurs.
**
**  2. Invoke sqlite3_log() to provide the source code location where
**    a low-level error is first detected.
*/
int sqlite3ReportError(int iErr, int lineno, const char *zType){
 sqlite3_log(iErr, "%s at line %d of [%.10s]",
       zType, lineno, 20+sqlite3_sourceid());
 return iErr;
}
int sqlite3CorruptError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return sqlite3ReportError(SQLITE_CORRUPT, lineno, "database corruption");
}
int sqlite3MisuseError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return sqlite3ReportError(SQLITE_MISUSE, lineno, "misuse");
}
int sqlite3CantopenError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return sqlite3ReportError(SQLITE_CANTOPEN, lineno, "cannot open file");
}
#ifdef SQLITE_DEBUG
int sqlite3CorruptPgnoError(int lineno, Pgno pgno){
 char zMsg[100];
 sqlite3_snprintf(sizeof(zMsg), zMsg, "database corruption page %d", pgno);
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return sqlite3ReportError(SQLITE_CORRUPT, lineno, zMsg);
}
int sqlite3NomemError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return sqlite3ReportError(SQLITE_NOMEM, lineno, "OOM");
}
int sqlite3IoerrnomemError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return sqlite3ReportError(SQLITE_IOERR_NOMEM, lineno, "I/O OOM error");
}
#endif

#ifndef SQLITE_OMIT_DEPRECATED
/*
** This is a convenience routine that makes sure that all thread-specific
** data for this thread has been deallocated.
**
** SQLite no longer uses thread-specific data so this routine is now a
** no-op. It is retained for historical compatibility.
*/
void sqlite3_thread_cleanup(void){
}
#endif

/*
** Return meta information about a specific column of a database table.
** See comment in sqlite3.h (sqlite.h.in) for details.
*/
int sqlite3_table_column_metadata(
 sqlite3 *db,        /* Connection handle */
 const char *zDbName,    /* Database name or NULL */
 const char *zTableName,   /* Table name */
 const char *zColumnName,  /* Column name */
 char const **pzDataType,  /* OUTPUT: Declared data type */
 char const **pzCollSeq,   /* OUTPUT: Collation sequence name */
 int *pNotNull,       /* OUTPUT: True if NOT NULL constraint exists */
 int *pPrimaryKey,      /* OUTPUT: True if column part of PK */
 int *pAutoinc        /* OUTPUT: True if column is auto-increment */
){
 int rc;
 char *zErrMsg = 0;
 Table *pTab = 0;
 Column *pCol = 0;
 int iCol = 0;
 char const *zDataType = 0;
 char const *zCollSeq = 0;
 int notnull = 0;
 int primarykey = 0;
 int autoinc = 0;


#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zTableName==0 ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif

 /* Ensure the database schema has been loaded */
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 rc = sqlite3Init(db, &zErrMsg);
 if( SQLITE_OK!=rc ){
  goto error_out;
 }

 /* Locate the table in question */
 pTab = sqlite3FindTable(db, zTableName, zDbName);
 if( !pTab || pTab->pSelect ){
  pTab = 0;
  goto error_out;
 }

 /* Find the column for which info is requested */
 if( zColumnName==0 ){
  /* Query for existance of table only */
 }else{
  for(iCol=0; iCol<pTab->nCol; iCol++){
   pCol = &pTab->aCol[iCol];
   if( 0==sqlite3StrICmp(pCol->zName, zColumnName) ){
    break;
   }
  }
  if( iCol==pTab->nCol ){
   if( HasRowid(pTab) && sqlite3IsRowid(zColumnName) ){
    iCol = pTab->iPKey;
    pCol = iCol>=0 ? &pTab->aCol[iCol] : 0;
   }else{
    pTab = 0;
    goto error_out;
   }
  }
 }

 /* The following block stores the meta information that will be returned
 ** to the caller in local variables zDataType, zCollSeq, notnull, primarykey
 ** and autoinc. At this point there are two possibilities:
 ** 
 **   1. The specified column name was rowid", "oid" or "_rowid_" 
 **    and there is no explicitly declared IPK column. 
 **
 **   2. The table is not a view and the column name identified an 
 **    explicitly declared column. Copy meta information from *pCol.
 */ 
 if( pCol ){
  zDataType = sqlite3ColumnType(pCol,0);
  zCollSeq = pCol->zColl;
  notnull = pCol->notNull!=0;
  primarykey = (pCol->colFlags & COLFLAG_PRIMKEY)!=0;
  autoinc = pTab->iPKey==iCol && (pTab->tabFlags & TF_Autoincrement)!=0;
 }else{
  zDataType = "INTEGER";
  primarykey = 1;
 }
 if( !zCollSeq ){
  zCollSeq = sqlite3StrBINARY;
 }

error_out:
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);

 /* Whether the function call succeeded or failed, set the output parameters
 ** to whatever their local counterparts contain. If an error did occur,
 ** this has the effect of zeroing all output parameters.
 */
 if( pzDataType ) *pzDataType = zDataType;
 if( pzCollSeq ) *pzCollSeq = zCollSeq;
 if( pNotNull ) *pNotNull = notnull;
 if( pPrimaryKey ) *pPrimaryKey = primarykey;
 if( pAutoinc ) *pAutoinc = autoinc;

 if( SQLITE_OK==rc && !pTab ){
  sqlite3DbFree(db, zErrMsg);
  zErrMsg = sqlite3MPrintf(db, "no such table column: %s.%s", zTableName,
    zColumnName);
  rc = SQLITE_ERROR;
 }
 sqlite3ErrorWithMsg(db, rc, (zErrMsg?"%s":0), zErrMsg);
 sqlite3DbFree(db, zErrMsg);
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

/*
** Sleep for a little while. Return the amount of time slept.
*/
int sqlite3_sleep(int ms){
 sqlite3_vfs *pVfs;
 int rc;
 pVfs = sqlite3_vfs_find(0);
 if( pVfs==0 ) return 0;

 /* This function works in milliseconds, but the underlying OsSleep() 
 ** API uses microseconds. Hence the 1000's.
 */
 rc = (sqlite3OsSleep(pVfs, 1000*ms)/1000);
 return rc;
}

/*
** Enable or disable the extended result codes.
*/
int sqlite3_extended_result_codes(sqlite3 *db, int onoff){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->errMask = onoff ? 0xffffffff : 0xff;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Invoke the xFileControl method on a particular database.
*/
int sqlite3_file_control(sqlite3 *db, const char *zDbName, int op, void *pArg){
 int rc = SQLITE_ERROR;
 Btree *pBtree;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pBtree = sqlite3DbNameToBtree(db, zDbName);
 if( pBtree ){
  Pager *pPager;
  sqlite3_file *fd;
  sqlite3BtreeEnter(pBtree);
  pPager = sqlite3BtreePager(pBtree);
  assert( pPager!=0 );
  fd = sqlite3PagerFile(pPager);
  assert( fd!=0 );
  if( op==SQLITE_FCNTL_FILE_POINTER ){
   *(sqlite3_file**)pArg = fd;
   rc = SQLITE_OK;
  }else if( op==SQLITE_FCNTL_VFS_POINTER ){
   *(sqlite3_vfs**)pArg = sqlite3PagerVfs(pPager);
   rc = SQLITE_OK;
  }else if( op==SQLITE_FCNTL_JOURNAL_POINTER ){
   *(sqlite3_file**)pArg = sqlite3PagerJrnlFile(pPager);
   rc = SQLITE_OK;
  }else if( fd->pMethods ){
   rc = sqlite3OsFileControl(fd, op, pArg);
  }else{
   rc = SQLITE_NOTFOUND;
  }
  sqlite3BtreeLeave(pBtree);
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

/*
** Interface to the testing logic.
*/
int sqlite3_test_control(int op, ...){
 int rc = 0;
#ifdef SQLITE_UNTESTABLE
 UNUSED_PARAMETER(op);
#else
 va_list ap;
 va_start(ap, op);
 switch( op ){

  /*
  ** Save the current state of the PRNG.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_PRNG_SAVE: {
   sqlite3PrngSaveState();
   break;
  }

  /*
  ** Restore the state of the PRNG to the last state saved using
  ** PRNG_SAVE. If PRNG_SAVE has never before been called, then
  ** this verb acts like PRNG_RESET.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_PRNG_RESTORE: {
   sqlite3PrngRestoreState();
   break;
  }

  /*
  ** Reset the PRNG back to its uninitialized state. The next call
  ** to sqlite3_randomness() will reseed the PRNG using a single call
  ** to the xRandomness method of the default VFS.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_PRNG_RESET: {
   sqlite3_randomness(0,0);
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(BITVEC_TEST, size, program)
  **
  ** Run a test against a Bitvec object of size. The program argument
  ** is an array of integers that defines the test. Return -1 on a
  ** memory allocation error, 0 on success, or non-zero for an error.
  ** See the sqlite3BitvecBuiltinTest() for additional information.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_BITVEC_TEST: {
   int sz = va_arg(ap, int);
   int *aProg = va_arg(ap, int*);
   rc = sqlite3BitvecBuiltinTest(sz, aProg);
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(FAULT_INSTALL, xCallback)
  **
  ** Arrange to invoke xCallback() whenever sqlite3FaultSim() is called,
  ** if xCallback is not NULL.
  **
  ** As a test of the fault simulator mechanism itself, sqlite3FaultSim(0)
  ** is called immediately after installing the new callback and the return
  ** value from sqlite3FaultSim(0) becomes the return from
  ** sqlite3_test_control().
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_FAULT_INSTALL: {
   /* MSVC is picky about pulling func ptrs from va lists.
   ** http://support.microsoft.com/kb/47961
   ** sqlite3GlobalConfig.xTestCallback = va_arg(ap, int(*)(int));
   */
   typedef int(*TESTCALLBACKFUNC_t)(int);
   sqlite3GlobalConfig.xTestCallback = va_arg(ap, TESTCALLBACKFUNC_t);
   rc = sqlite3FaultSim(0);
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(BENIGN_MALLOC_HOOKS, xBegin, xEnd)
  **
  ** Register hooks to call to indicate which malloc() failures 
  ** are benign.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_BENIGN_MALLOC_HOOKS: {
   typedef void (*void_function)(void);
   void_function xBenignBegin;
   void_function xBenignEnd;
   xBenignBegin = va_arg(ap, void_function);
   xBenignEnd = va_arg(ap, void_function);
   sqlite3BenignMallocHooks(xBenignBegin, xBenignEnd);
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_PENDING_BYTE, unsigned int X)
  **
  ** Set the PENDING byte to the value in the argument, if X>0.
  ** Make no changes if X==0. Return the value of the pending byte
  ** as it existing before this routine was called.
  **
  ** IMPORTANT: Changing the PENDING byte from 0x40000000 results in
  ** an incompatible database file format. Changing the PENDING byte
  ** while any database connection is open results in undefined and
  ** deleterious behavior.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_PENDING_BYTE: {
   rc = PENDING_BYTE;
#ifndef SQLITE_OMIT_WSD
   {
    unsigned int newVal = va_arg(ap, unsigned int);
    if( newVal ) sqlite3PendingByte = newVal;
   }
#endif
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ASSERT, int X)
  **
  ** This action provides a run-time test to see whether or not
  ** assert() was enabled at compile-time. If X is true and assert()
  ** is enabled, then the return value is true. If X is true and
  ** assert() is disabled, then the return value is zero. If X is
  ** false and assert() is enabled, then the assertion fires and the
  ** process aborts. If X is false and assert() is disabled, then the
  ** return value is zero.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ASSERT: {
   volatile int x = 0;
   assert( /*side-effects-ok*/ (x = va_arg(ap,int))!=0 );
   rc = x;
   break;
  }


  /*
  ** sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ALWAYS, int X)
  **
  ** This action provides a run-time test to see how the ALWAYS and
  ** NEVER macros were defined at compile-time.
  **
  ** The return value is ALWAYS(X) if X is true, or 0 if X is false.
  **
  ** The recommended test is X==2. If the return value is 2, that means
  ** ALWAYS() and NEVER() are both no-op pass-through macros, which is the
  ** default setting. If the return value is 1, then ALWAYS() is either
  ** hard-coded to true or else it asserts if its argument is false.
  ** The first behavior (hard-coded to true) is the case if
  ** SQLITE_TESTCTRL_ASSERT shows that assert() is disabled and the second
  ** behavior (assert if the argument to ALWAYS() is false) is the case if
  ** SQLITE_TESTCTRL_ASSERT shows that assert() is enabled.
  **
  ** The run-time test procedure might look something like this:
  **
  **  if( sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ALWAYS, 2)==2 ){
  **   // ALWAYS() and NEVER() are no-op pass-through macros
  **  }else if( sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ASSERT, 1) ){
  **   // ALWAYS(x) asserts that x is true. NEVER(x) asserts x is false.
  **  }else{
  **   // ALWAYS(x) is a constant 1. NEVER(x) is a constant 0.
  **  }
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ALWAYS: {
   int x = va_arg(ap,int);
   rc = x ? ALWAYS(x) : 0;
   break;
  }

  /*
  **  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_BYTEORDER);
  **
  ** The integer returned reveals the byte-order of the computer on which
  ** SQLite is running:
  **
  **    1   big-endian,  determined at run-time
  **   10   little-endian, determined at run-time
  ** 432101   big-endian,  determined at compile-time
  ** 123410   little-endian, determined at compile-time
  */ 
  case SQLITE_TESTCTRL_BYTEORDER: {
   rc = SQLITE_BYTEORDER*100 + SQLITE_LITTLEENDIAN*10 + SQLITE_BIGENDIAN;
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_RESERVE, sqlite3 *db, int N)
  **
  ** Set the nReserve size to N for the main database on the database
  ** connection db.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_RESERVE: {
   sqlite3 *db = va_arg(ap, sqlite3*);
   int x = va_arg(ap,int);
   sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
   sqlite3BtreeSetPageSize(db->aDb[0].pBt, 0, x, 0);
   sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
   break;
  }

  /* sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_OPTIMIZATIONS, sqlite3 *db, int N)
  **
  ** Enable or disable various optimizations for testing purposes. The 
  ** argument N is a bitmask of optimizations to be disabled. For normal
  ** operation N should be 0. The idea is that a test program (like the
  ** SQL Logic Test or SLT test module) can run the same SQL multiple times
  ** with various optimizations disabled to verify that the same answer
  ** is obtained in every case.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_OPTIMIZATIONS: {
   sqlite3 *db = va_arg(ap, sqlite3*);
   db->dbOptFlags = (u16)(va_arg(ap, int) & 0xffff);
   break;
  }

#ifdef SQLITE_N_KEYWORD
  /* sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ISKEYWORD, const char *zWord)
  **
  ** If zWord is a keyword recognized by the parser, then return the
  ** number of keywords. Or if zWord is not a keyword, return 0.
  ** 
  ** This test feature is only available in the amalgamation since
  ** the SQLITE_N_KEYWORD macro is not defined in this file if SQLite
  ** is built using separate source files.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ISKEYWORD: {
   const char *zWord = va_arg(ap, const char*);
   int n = sqlite3Strlen30(zWord);
   rc = (sqlite3KeywordCode((u8*)zWord, n)!=TK_ID) ? SQLITE_N_KEYWORD : 0;
   break;
  }
#endif 

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_LOCALTIME_FAULT, int onoff);
  **
  ** If parameter onoff is non-zero, configure the wrappers so that all
  ** subsequent calls to localtime() and variants fail. If onoff is zero,
  ** undo this setting.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_LOCALTIME_FAULT: {
   sqlite3GlobalConfig.bLocaltimeFault = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_NEVER_CORRUPT, int);
  **
  ** Set or clear a flag that indicates that the database file is always well-
  ** formed and never corrupt. This flag is clear by default, indicating that
  ** database files might have arbitrary corruption. Setting the flag during
  ** testing causes certain assert() statements in the code to be activated
  ** that demonstrat invariants on well-formed database files.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_NEVER_CORRUPT: {
   sqlite3GlobalConfig.neverCorrupt = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  /* Set the threshold at which OP_Once counters reset back to zero.
  ** By default this is 0x7ffffffe (over 2 billion), but that value is
  ** too big to test in a reasonable amount of time, so this control is
  ** provided to set a small and easily reachable reset value.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ONCE_RESET_THRESHOLD: {
   sqlite3GlobalConfig.iOnceResetThreshold = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_VDBE_COVERAGE, xCallback, ptr);
  **
  ** Set the VDBE coverage callback function to xCallback with context 
  ** pointer ptr.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_VDBE_COVERAGE: {
#ifdef SQLITE_VDBE_COVERAGE
   typedef void (*branch_callback)(void*,int,u8,u8);
   sqlite3GlobalConfig.xVdbeBranch = va_arg(ap,branch_callback);
   sqlite3GlobalConfig.pVdbeBranchArg = va_arg(ap,void*);
#endif
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_SORTER_MMAP, db, nMax); */
  case SQLITE_TESTCTRL_SORTER_MMAP: {
   sqlite3 *db = va_arg(ap, sqlite3*);
   db->nMaxSorterMmap = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ISINIT);
  **
  ** Return SQLITE_OK if SQLite has been initialized and SQLITE_ERROR if
  ** not.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ISINIT: {
   if( sqlite3GlobalConfig.isInit==0 ) rc = SQLITE_ERROR;
   break;
  }

  /* sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_IMPOSTER, db, dbName, onOff, tnum);
  **
  ** This test control is used to create imposter tables. "db" is a pointer
  ** to the database connection. dbName is the database name (ex: "main" or
  ** "temp") which will receive the imposter. "onOff" turns imposter mode on
  ** or off. "tnum" is the root page of the b-tree to which the imposter
  ** table should connect.
  **
  ** Enable imposter mode only when the schema has already been parsed. Then
  ** run a single CREATE TABLE statement to construct the imposter table in
  ** the parsed schema. Then turn imposter mode back off again.
  **
  ** If onOff==0 and tnum>0 then reset the schema for all databases, causing
  ** the schema to be reparsed the next time it is needed. This has the
  ** effect of erasing all imposter tables.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_IMPOSTER: {
   sqlite3 *db = va_arg(ap, sqlite3*);
   sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
   db->init.iDb = sqlite3FindDbName(db, va_arg(ap,const char*));
   db->init.busy = db->init.imposterTable = va_arg(ap,int);
   db->init.newTnum = va_arg(ap,int);
   if( db->init.busy==0 && db->init.newTnum>0 ){
    sqlite3ResetAllSchemasOfConnection(db);
   }
   sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
   break;
  }

#if defined(YYCOVERAGE)
  /* sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_PARSER_COVERAGE, FILE *out)
  **
  ** This test control (only available when SQLite is compiled with
  ** -DYYCOVERAGE) writes a report onto "out" that shows all
  ** state/lookahead combinations in the parser state machine
  ** which are never exercised. If any state is missed, make the
  ** return code SQLITE_ERROR.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_PARSER_COVERAGE: {
   FILE *out = va_arg(ap, FILE*);
   if( sqlite3ParserCoverage(out) ) rc = SQLITE_ERROR;
   break;
  }
#endif /* defined(YYCOVERAGE) */
 }
 va_end(ap);
#endif /* SQLITE_UNTESTABLE */
 return rc;
}

/*
** This is a utility routine, useful to VFS implementations, that checks
** to see if a database file was a URI that contained a specific query 
** parameter, and if so obtains the value of the query parameter.
**
** The zFilename argument is the filename pointer passed into the xOpen()
** method of a VFS implementation. The zParam argument is the name of the
** query parameter we seek. This routine returns the value of the zParam
** parameter if it exists. If the parameter does not exist, this routine
** returns a NULL pointer.
*/
const char *sqlite3_uri_parameter(const char *zFilename, const char *zParam){
 if( zFilename==0 || zParam==0 ) return 0;
 zFilename += sqlite3Strlen30(zFilename) + 1;
 while( zFilename[0] ){
  int x = strcmp(zFilename, zParam);
  zFilename += sqlite3Strlen30(zFilename) + 1;
  if( x==0 ) return zFilename;
  zFilename += sqlite3Strlen30(zFilename) + 1;
 }
 return 0;
}

/*
** Return a boolean value for a query parameter.
*/
int sqlite3_uri_boolean(const char *zFilename, const char *zParam, int bDflt){
 const char *z = sqlite3_uri_parameter(zFilename, zParam);
 bDflt = bDflt!=0;
 return z ? sqlite3GetBoolean(z, bDflt) : bDflt;
}

/*
** Return a 64-bit integer value for a query parameter.
*/
sqlite3_int64 sqlite3_uri_int64(
 const char *zFilename,  /* Filename as passed to xOpen */
 const char *zParam,    /* URI parameter sought */
 sqlite3_int64 bDflt    /* return if parameter is missing */
){
 const char *z = sqlite3_uri_parameter(zFilename, zParam);
 sqlite3_int64 v;
 if( z && sqlite3DecOrHexToI64(z, &v)==0 ){
  bDflt = v;
 }
 return bDflt;
}

/*
** Return the Btree pointer identified by zDbName. Return NULL if not found.
*/
Btree *sqlite3DbNameToBtree(sqlite3 *db, const char *zDbName){
 int iDb = zDbName ? sqlite3FindDbName(db, zDbName) : 0;
 return iDb<0 ? 0 : db->aDb[iDb].pBt;
}

/*
** Return the filename of the database associated with a database
** connection.
*/
const char *sqlite3_db_filename(sqlite3 *db, const char *zDbName){
 Btree *pBt;
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 pBt = sqlite3DbNameToBtree(db, zDbName);
 return pBt ? sqlite3BtreeGetFilename(pBt) : 0;
}

/*
** Return 1 if database is read-only or 0 if read/write. Return -1 if
** no such database exists.
*/
int sqlite3_db_readonly(sqlite3 *db, const char *zDbName){
 Btree *pBt;
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return -1;
 }
#endif
 pBt = sqlite3DbNameToBtree(db, zDbName);
 return pBt ? sqlite3BtreeIsReadonly(pBt) : -1;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
/*
** Obtain a snapshot handle for the snapshot of database zDb currently 
** being read by handle db.
*/
int sqlite3_snapshot_get(
 sqlite3 *db, 
 const char *zDb,
 sqlite3_snapshot **ppSnapshot
){
 int rc = SQLITE_ERROR;
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);

 if( db->autoCommit==0 ){
  int iDb = sqlite3FindDbName(db, zDb);
  if( iDb==0 || iDb>1 ){
   Btree *pBt = db->aDb[iDb].pBt;
   if( 0==sqlite3BtreeIsInTrans(pBt) ){
    rc = sqlite3BtreeBeginTrans(pBt, 0);
    if( rc==SQLITE_OK ){
     rc = sqlite3PagerSnapshotGet(sqlite3BtreePager(pBt), ppSnapshot);
    }
   }
  }
 }

 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
#endif  /* SQLITE_OMIT_WAL */
 return rc;
}

/*
** Open a read-transaction on the snapshot idendified by pSnapshot.
*/
int sqlite3_snapshot_open(
 sqlite3 *db, 
 const char *zDb, 
 sqlite3_snapshot *pSnapshot
){
 int rc = SQLITE_ERROR;
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( db->autoCommit==0 ){
  int iDb;
  iDb = sqlite3FindDbName(db, zDb);
  if( iDb==0 || iDb>1 ){
   Btree *pBt = db->aDb[iDb].pBt;
   if( 0==sqlite3BtreeIsInReadTrans(pBt) ){
    rc = sqlite3PagerSnapshotOpen(sqlite3BtreePager(pBt), pSnapshot);
    if( rc==SQLITE_OK ){
     rc = sqlite3BtreeBeginTrans(pBt, 0);
     sqlite3PagerSnapshotOpen(sqlite3BtreePager(pBt), 0);
    }
   }
  }
 }

 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
#endif  /* SQLITE_OMIT_WAL */
 return rc;
}

/*
** Recover as many snapshots as possible from the wal file associated with
** schema zDb of database db.
*/
int sqlite3_snapshot_recover(sqlite3 *db, const char *zDb){
 int rc = SQLITE_ERROR;
 int iDb;
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif

 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 iDb = sqlite3FindDbName(db, zDb);
 if( iDb==0 || iDb>1 ){
  Btree *pBt = db->aDb[iDb].pBt;
  if( 0==sqlite3BtreeIsInReadTrans(pBt) ){
   rc = sqlite3BtreeBeginTrans(pBt, 0);
   if( rc==SQLITE_OK ){
    rc = sqlite3PagerSnapshotRecover(sqlite3BtreePager(pBt));
    sqlite3BtreeCommit(pBt);
   }
  }
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
#endif  /* SQLITE_OMIT_WAL */
 return rc;
}

/*
** Free a snapshot handle obtained from sqlite3_snapshot_get().
*/
void sqlite3_snapshot_free(sqlite3_snapshot *pSnapshot){
 sqlite3_free(pSnapshot);
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT */

#ifndef SQLITE_OMIT_COMPILEOPTION_DIAGS
/*
** Given the name of a compile-time option, return true if that option
** was used and false if not.
**
** The name can optionally begin with "SQLITE_" but the "SQLITE_" prefix
** is not required for a match.
*/
int sqlite3_compileoption_used(const char *zOptName){
 int i, n;
 int nOpt;
 const char **azCompileOpt;
 
#if SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( zOptName==0 ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif

 azCompileOpt = sqlite3CompileOptions(&nOpt);

 if( sqlite3StrNICmp(zOptName, "SQLITE_", 7)==0 ) zOptName += 7;
 n = sqlite3Strlen30(zOptName);

 /* Since nOpt is normally in single digits, a linear search is 
 ** adequate. No need for a binary search. */
 for(i=0; i<nOpt; i++){
  if( sqlite3StrNICmp(zOptName, azCompileOpt[i], n)==0
   && sqlite3IsIdChar((unsigned char)azCompileOpt[i][n])==0
  ){
   return 1;
  }
 }
 return 0;
}

/*
** Return the N-th compile-time option string. If N is out of range,
** return a NULL pointer.
*/
const char *sqlite3_compileoption_get(int N){
 int nOpt;
 const char **azCompileOpt;
 azCompileOpt = sqlite3CompileOptions(&nOpt);
 if( N>=0 && N<nOpt ){
  return azCompileOpt[N];
 }
 return 0;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_COMPILEOPTION_DIAGS */