*** DRAFT ***

pragma-stmt

PRAGMA schema-name . pragma-name ( pragma-value ) = pragma-value

Used by:   sql-stmt

References:   pragma-value

See also:   pragma.html

*** DRAFT ***